Skip to content

Odszkodowania powypadkowe? Jaka kwota?

W zależności od rodzaju wypadku, poniesionych obrażeń osoby poszkodowanej, firmy ubezpieczeniowej a nawet pełnomocnika, który zajmuje się dochodzeniem odszkodowania, można spodziewać się różnych kwot wypłacanych z tytułu odszkodowania. Czy naprawdę nie ma prostej reguły, która pozwoliłaby każdorazowo ocenić wysokość odszkodowania, o które chcemy się starać?

Nieznajomość prawa oraz metod dochodzenia odszkodowań, może sugerować, że kwota wypłacana przez ubezpieczycieli nigdy nie będzie rekompensować oczekiwań osoby poszkodowanej.

Warto jednak wiedzieć, iż wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej ubezpieczycieli reguluje USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co ważniejsze, wskazuje sumy gwarancyjne, jakim objęte są obowiązkowe polisy OC. W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ocena poniesionej krzywdy po stracie osoby bliskiej w wypadku, rekompensata za złamaną rękę w przypadku potrącenia, czy wysokości zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu nie jest na pewno sprawą ani łatwą, czy też oczywistą.

Wysokość odszkodowania

Wielkość odszkodowania determinują czynniki, których prawidłowa ocena jest bardzo istotna w całym procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Wysokość uszczerbku na zdrowiu jest podstawą przy ustaleniu zadośćuczynienia. Na etapie sądowym szacowany jest w oparciu o niezależną opinię biegłego, który oceniając obrażenia natury fizycznej i psychicznej jest w stanie dać pogląd jak krzywda osoby poszkodowanej przyczyniła się do pogorszenia jego sytuacji życiowej sprzed wypadku. Na wielkość kwot uzyskanego odszkodowania na pewno kluczowy wpływ ma długość leczenia poszkodowanego, jego czasowa lub trwała niezdolność do pracy, utrata możliwości realizowania planów życiowych oraz stan psychiczny po przeżyciach związanych z wypadkiem.

Kolejnym znaczącym czynnikiem determinującym wielkość odszkodowań powypadkowych jest orzecznictwo Sądów w sprawach podobnych, w których uszczerbek na zdrowiu jest porównywalny, a poniesiona krzywda psychiczna osoby poszkodowanej zbliżona.

Stosowne odszkodowanie

Po śmierci osoby wskutek wypadku, sytuacja życiowa jej najbliższej rodziny prawie zawsze ulega znacznemu pogorszeniu. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej należy rozpatrywać nie tylko w materialnym aspekcie, ale również szerzej z pozaekonomicznego punktu widzenia.

Stosowne odszkodowanie powinno być przede wszystkim odpowiednie, umiarkowane i określać różnicę w sytuacji materialnej w jakiej rodzina  znalazła się po śmierci bliskiej osoby, a w jakiej mogłaby być gdyby do śmierci takiej osoby nie doszło.

Stosowne odszkodowanie ma jednak również zrekompensować sytuację niematerialną, która uległa pogorszeniu po śmierci bliskiego członka rodziny. Brak pomocy przy wykonywaniu codziennych obowiązków, brak wsparcia głowy rodziny w wychowaniu dzieci, brak możliwości realizowania wspólnych planów życiowych współmałżonków, również załamanie psychiczne, depresja i pogorszenie zdrowia po stracie bliskiej osoby, mają kluczowe znaczenie przy ocenie wysokości tego rodzaju roszczenia.

W oparciu o sumy gwarancyjne regulowane ustawą, pula środków finansowych na pokrycie roszczeń odszkodowawczych teoretycznie jest nie do wyczerpania. Należy jednak pamiętać, że jest jedynie limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela i w praktyce nie skutkuje to wcale wypłatami wyższych odszkodowań.

W naszej opinii, firmy ubezpieczeniowe powinny zawsze rekompensować w możliwie jak najwyższym stopniu poniesioną krzywdę. Często jednak realia są inne, a kwoty odszkodowań zaniżane i niesatysfakcjonujące. Odszkodowania powypadkowe dla Naszej Kancelarii to nie tylko coś w czym jesteśmy najlepsi. Pomoc w uzyskaniu jak najwyższych odszkodowań dla Naszych klientów jest dla Nas priorytetem. Pamiętaj, kontakt w sprawie odszkodowań z Naszą firmą jest dla ciebie szansą na najwyższe odszkodowanie.

Autor: Przemysław Ziółkowski