Skip to content

Zadośćuczynienie za śmierć ojca

Wypadek komunikacyjny stanowi zdarzenie bolesne dla członków rodziny osoby zmarłej w wypadku. Szczególnie dzieci muszą poradzić sobie z ogromem tragedii. Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za zaistniałą krzywdę od ubezpieczyciela z tytułu zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i psychicznych po śmierci osoby bliskiej. Obejmuje sferę psychiczną człowieka, który w związku z ogromem tragedii musi poradzić sobie z poczuciem osamotnienia , utratą bezpieczeństwa, rozpaczą, bólem, cierpieniem. Ustawodawca uzasadniając potrzebę wypłaty zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej w żaden sposób nie próbuje uzasadnić stanowiska, by jakiekolwiek środki finansowe mogły zmniejszyć istniejący ból i cierpienie. Jednakże wobec zaistnienia tego ogromu tragedii uważa za uzasadnioną częściową rekompensatę krzywdy, tak by rodzina osoby zmarłej mogła pozyskać środki finansowe na leczenie psychologiczne, utrzymanie dotychczasowego poziomu egzystencji, celem nie potęgowania doznanej już krzywdy.

Wysokość zadośćuczynienia

Określenie wysokości zadośćuczynienia przysługującego dzieciom po śmierci ojca zależy od wielu czynników m.in. wieku dzieci, trwałości więzów rodzinnych pomiędzy ojcem a dziećmi, długotrwałości okresu żałoby, zmian emocjonalnych oraz w sferze psychicznej, które nastąpiły u dzieci po śmierci ojca.

Orzecznictwo w tym zakresie jest zróżnicowane i stanowi tylko pomocniczy odnośnik dla oceny wysokości zasadnego zadośćuczynienia. Dla pełnej oceny wymagane jest poznanie całokształtu relacji rodzinnych. Zgodnie ze stanowiskiem SN ( wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2005r. IV CSK 99/05 ): „ Tylko, bowiem rozważenie zindywidualizowanych przesłanek może stanowić podstawę do określenia odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę „.

Przykładowy jest wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt I C 544/12  w sprawie wypadku komunikacyjnego, o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Miał miejsce wypadek drogowy, w wyniku którego zmarł mąż powódki, ojciec trzech powodów i brat powoda.

Wyrokiem Sądu zostało przyznane, uwzględniając już kwoty wypłacone w postępowaniu likwidacyjnym, 160 tysięcy złotych wraz z odsetkami, renta w wysokości 500 złotych dla żony zmarłego, 110 tysięcy złotych i renta w wysokości 750 złotych dla małoletniego syna zmarłego, 11 tysięcy złotych i renta w wysokości 250 zł dla brata zmarłego, po 30 tysięcy złotych dla dwóch dorosłych synów zmarłego.

Pomoc w uzyskaniu najwyższego odszkodowania

Celem pozyskania godnego odszkodowania po śmierci ojca należy odpowiednio udokumentować powyższe roszczenia, przedstawić całokształt zaistniałej sytuacji rodzinnej. Zespół naszej kancelarii specjalizuje się w procesach odszkodowawczych oraz skutecznych dochodzeniu roszczeń o zadośćuczynienie po uprzednim dokładnym ich sprecyzowaniu. Celem pozyskania profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania zapraszamy do kontaktu 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<