Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej


Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu zrekompensowanie krzywdy za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby. Naruszenie prawa do życia w rodzinie stanowi ból psychiczny dla najbliższych członków rodziny zmarłego większy niż w przypadku innych dóbr, a jej skutki rozciągają się na całe życie roszczących.

Doznana krzywda wskutek śmierci osoby bliskiej, biorącej udział w wypadku komunikacyjnym, odczuwana jest w sferze psychicznej osoby uprawnionej do zadośćuczynienia, to jednak przejawy tego cierpienia są dostrzegalne w świecie zewnętrznym. To samo dotyczy istniejącej pomiędzy osobami bliskimi więzi. Dopiero bowiem prawidłowo ustalony i oceniony rodzaj istniejącej więzi rodzinnej pozwala na ocenę krzywdy jako szkody niemajątkowej będącej następstwem utraty osoby bliskiej.

Osoby uprawnione do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

Uprawnionymi do żądania kompensaty na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy definiować wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich i pokrewieństwa. Obejmuje zatem małżonka i dzieci zmarłego, innych krewnych, powinowatych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową.

Podstawa prawna

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że jeżeli śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 r. (wejście w życie art. 446 § 4 k.c.), to najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. (por. wyrok SN z dnia 11 maja 2011 r., I CSK 621/10, oraz uchwała SN z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10.

Dział prawny Kancelarii Kompensja specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w sprawach osób, które na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy też błędu medycznego straciły bliskie osoby. Sprawy dotychczas prowadzone dotyczyły kręgu osób uprawnionych, jednakże różniły się trudnością, z uwagi na konieczność ustalenia osoby wyłącznie winnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy też spowodowanie błędu medycznego. Prowadzenie postępowania karnego ma bardzo istotny wpływ na dalszy bieg sprawy, która kierowane jest do poszczególnych Zakładów  Ubezpieczeń wyodrębnieniem poszczególnych roszczeń odszkodowawczych. Kompensja czuwa nad dobrem poszkodowanych, którzy zgłaszają się do nas po pomoc prawną. Należy pamiętać, że każda ze spraw nacechowana jest indywidualizmem, zaś każda z osób roszczących posiada odmienną historię życiową. Naszą misją jest otaczanie opieką osób poszkodowanych w tak delikatnych sprawach, ponieważ w momencie straty osoby bliskiej niejednokrotnie tracimy kontrolę nad codziennym życiem i potrzebujemy merytorycznego wsparcia między innymi w zakresie uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

Jeśli wypadek ma miejsce w drodze do pracy pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest niezwłoczne zawiadomienie pracodawcy o zaistnieniu zdarzenia.  Powoływany jest zespół, który zbiera materiał dowodowy w sprawie w postaci, oświadczeń świadków i samej osoby poszkodowanej, notatek z policji i innych służb oraz dokumentację z leczenia celem ustalenia wszystkich faktów związanych z wypadkiem. W ciągu 14 dni sporządzana jest karta wypadku. Nawet jeśli pracodawca uzna, iż zdarzenia nie było wypadkiem w pracy ma obowiązek sporządzić ww. dokument i szczegółowo uzasadnić podjętą decyzję. Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy znajdziemy w artykule 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przysługujące świadczenia z ZUS

Jeśli wypadek w drodze do pracy skutkuje niezdolnością do wykonywania pracy Poszkodowanemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% należnego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni. Następnie pracownik może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, które może zostać przyznane na okres maksymalnie 12 msc. Przez pierwsze 3 miesiące wypłacane jest świadczenie w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego, a za kolejnych 9 miesięcy 75 %. Należy zaznaczyć, że w przypadku wypadku w drodze do pracy pracownikowi nie przysługuje jednorazowe świadczenie z tego tytułu.

Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń

Poza świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy z ZUS Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie  z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualnej lub grupowej) oraz z polisy OC sprawcy zdarzenia (jeśli był to np. wypadek komunikacyjny). Każdorazowo warto skonsultować się z naszą kancelarią celem bezpłatnej analizy sprawy pod kątem możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoba poszkodowana w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Należy zatem sporządzić zawiadomienie o szkodzie którego wynika, iż osoba poszkodowana doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.  Po otrzymaniu zawiadomienia zakład ubezpieczeń przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje o konieczności uzupełnienia dokumentów do dalszego prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wpływ okoliczności zaistniałych przy wypadku komunikacyjnym

Każdorazowo należy wyjaśnić okoliczności dotyczące powstania wypadku (stan trzeźwości kierowcy i poszkodowanego, kwestie zapięcia pasów bezpieczeństwa) oraz skutki doznanych obrażeń ciała (pobyt w szpitalu, okres leczenia i rehabilitacji, określenie występujących już wcześniej stanów chorobowych). W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeń może zlecić konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wypadku z udziałem wszystkich uczestników zdarzenia, czy też przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu wykazania relacji łączących poszkodowanych z osobą zmarłą.

W procesie likwidacji szkód z reguły występuje się do organów policji, prokuratury bądź sądów z prośbą o nadesłanie stosownych informacji dotyczących ustalenia okoliczności zdarzenia (notatka urzędowa, postanowienie, wyrok).

Terminarz likwidacji szkody

Terminy dotyczące likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach obowiązkowych liczone są od daty złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania zawiadomienia o szkodzie.

Stosownie do regulacji art. 14 ustawy zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie:

 • 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
 • W przypadku, gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Dłuższy termin likwidacji jest możliwy w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Zakład ubezpieczeń dążyć powinien do sprawnej likwidacji szkody z zachowaniem obowiązujących terminów.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Podatek od odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Podatek od odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Kwestię opodatkowania zadośćuczynienia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu uregulowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Generalną zasadą jest zwolnienie tego typu świadczeń od konieczności zapłaty podatku dochodowego. Otrzymane odszkodowania oraz inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych lub majątkowych (również w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego), niezależnie od tego czy zostały przyznane na podstawie uznania ubezpieczyciela, ugody pozasądowej lub sądowej, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjątek od reguły

Wyjątek od tej zasady stanowią odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalności gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1  (zasady ogólne, czyli stawki 18%, 32%) lub art. 30c (19 % podatek liniowy). Zwolnieniu nie podlega również dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Odsetki za zwłokę

Opodatkowaniu podlegając natomiast odsetki za zwłokę. Potwierdził takie stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 roku (sygn. akt II FSK 36/06) stwierdzając, iż „Posłużenie się w zapisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.( Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm. ) jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa odsetki powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki ), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie z OC a podatek dochodowy

Odszkodowanie z OC a podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w pkt 9 statuuje, że, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustanowiona została zatem zasada powszechności opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu podlegają dochody za wyjątkiem dochodów i przychodów. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają generalną zasadę, z której wynika, że odszkodowania są zwolnione z podatku, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w niektórych przypadkach odszkodowania nie będą podlegały zwolnieniu od podatku i osoba fizyczna będzie miała obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym z tytułu otrzymanego odszkodowania. Zasadniczo dotyczy to odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przyczyną, dla których ustawodawca wprowadził zasadę zwolnienia odszkodowań z podatku dochodowego jest fakt, iż odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem, od którego co do zasady pobierany winien być podatek.

1. Zwolnienia odszkodowań.

Wolne od podatku dochodowego są:

a) odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdzie ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3).

b) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (art. 21 ust. 1, pkt 3a),

c) odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. (art. 21 ust. 1, pkt 3b). Również i w tym przypadku ustawodawca wprowadził wyjątki od zasady, które są omówione dalej,

d) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 21 ust. 1, pkt 3c),

e) odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (art. 21 ust. 1, pkt. 3d),

f) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 21 ust. 4) – kwestie z tym związane zostaną opisane szerzej dalej,

g) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w Kuwejcie (art. 21 ust. 1, pkt 106),

f) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie – w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 21 ust. 1, pkt 120).

2.  Wyjątki od zasady zwolnień odszkodowań.

Zasadą jest, iż wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wprowadzono w tym względzie wyjątki, na mocy których opodatkowaniu podlegają:

a) określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c) odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, otrzymane również na podstawie wyroku lub ugody sądowej,

f) odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (18% i 32 %), lub na zasadach, o których mowa w art. 30c, (19 % podatek liniowy),

g) odszkodowania wynikające z zawartych umów lub pozasądowych ugód,

h) odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

i) odszkodowania dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Otrzymane odszkodowanie, które nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, w pozycji inne źródła.

Analizując wskazany wyżej katalog zwolnień podatkowych oraz wyjątków, które powodują , że dane odszkodowanie podlega jednak opodatkowaniu można zauważyć, że o ile w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zasadą jest zwolnienie otrzymanych odszkodowań z podatku dochodowego, o tyle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zasadą jest opodatkowanie otrzymanych odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością. Opodatkowaniu podlegają bowiem zarówno odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (otrzymane również z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ), a także inne odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych kwot z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Rolą odszkodowania jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody i nie stanowi ono świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika. Oprócz zwolnień podatkowych dotyczących wypłaty odszkodowania zawartych w art. 21 ust 1 pkt 3-3d, ustawodawca stosowne zwolnienie zawarł również w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

II. Opodatkowanie odsetek od należnych odszkodowań.

Definicja odsetek za zwłokę wskazana została art. 481 k.c. Zgodnie z jego treścią, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Ponadto w razie zwłoki wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa wymagane terminy likwidacji szkody. W przypadku wszystkich zobowiązań odszkodowawczych, odniesieniem może być także Kodeks Cywilny i jego przepisy ogólne. Na ich mocy poszkodowany ma prawo domagać się rekompensaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli nie zostanie zachowany wymagany termin, wierzyciel (poszkodowany) może żądać wypłaty odsetek za opóźnienie od dłużnika (zobowiązanego do wypłaty świadczenia).

Odsetki za opóźnienie wypłaty odszkodowania wykraczają poza należną rekompensatę, mającą na celu wyrównanie poniesionej straty (doznanego uszczerbku). W związku z powyższym, wypłacone odsetki powodują już nasze „wzbogacenie”  i tym samym nie można ich zwolnić od podatku dochodowego od osób fizycznych. Musimy zatem wykazać je w zeznaniu rocznym jako przychód opodatkowany na ogólnych zasadach lub zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do podatników tego ryczałtu.

Podobnie jak w przypadku wyjątków od zasady zwolnień odszkodowań, odsetki wykazujemy w zeznaniu rocznym w pozycji „inne dochody”.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia. Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie, ale także o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kiedy na skutek wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu.

Postępowania odszkodowawcze

Wiele postępowań o odszkodowanie udaje się kończyć na drodze ugody przedsądowej. Profesjonalny pełnomocnik w trakcie postępowania likwidacyjnego może złożyć zawiadomienie o złożeniu pozwu. Ubezpieczyciele mają świadomość, że jeśli żądana kwota jest określona w sposób rzetelny, zostanie uwzględniona przez sąd, towarzystwo ubezpieczeniowe poniesie dodatkowe koszty postępowania.

Kwoty wypłacanych odszkodowań

Kwoty odszkodowań wypłacane przez ubezpieczycieli są kilkukrotnie zaniżane. W takim przypadku zasadnym jest wystąpienie z pozwem o odszkodowanie na drogę postepowania sądowego. Częstą praktyką są sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia, stwierdzając brak związku przyczynowego z zaistniałym zdarzeniem komunikacyjnym czy brak uszczerbku na zdrowiu.

W większości przypadków decyzje towarzystw ubezpieczeniowych są bezzasadne. W takich sytuacjach, kiedy możemy wykazać związek urazu z wypadkiem na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, również należy rozważyć złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu. Pozew powinien zawierać żądanie kwoty odszkodowania, wnioski dowodowe oraz zawierać uzasadnienie składanego pozwu o odszkodowanie. Skierowanie pozwu o odszkodowanie na drogę postepowania sądowego wiąże się z poniesieniem kosztów. Opłata od pozwu wynosi 5% dochodzonej kwoty.

W sytuacji, kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji majątkowej zasadnym jest wystąpienie do właściwego sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. W przypadku, kiedy konieczne jest sporządzenie opinii biegłego, sąd wezwie do uiszczenia zaliczki. Poniesione opłaty zwracane są stronie, która proces wygrała.

 

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie za śmierć bliskich

 

Odszkodowanie za śmierć bliskich

Na skutek wypadków komunikacyjnych, w których giną tragicznie osoby bliskie cierpią również pozostawieni członkowie rodziny oraz osoby będące w bardzo bliskich relacjach ze zmarłym. Ustawodawca przewidując, iż nagłe wydarzenie losowe może doprowadzić do kolejnych tragedii osób bliskich, usankcjonował możliwość uzyskania odszkodowania za śmierć bliskich. Dochodzenie roszczeń po śmierci osoby bliskiej nie jest zadaniem łatwym. Wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, doświadczenia w negocjacjach z ubezpieczycielem. Niestety tracąc bliską osobę w tak tragicznym zdarzeniu jakim jest wypadek trudno myśleć o dochodzeniu swoich praw. Kancelaria Kompensja powstała w celu niesienia pomocy rodzinom i bliskim osób poszkodowanych w wypadkach. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, kierując się zasadą owartości i empatii, uzyskując najwyższe odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej?

Żadna kwota nie jest w  stanie zrekompensować utraty bliskiej osoby, ale pozwala osobom najbliższym zmarłego spojrzeć w przyszłość.

Na wysokość odszkodowania po śmierci osoby bliskiej składa się wysokość poszczególnych roszczeń tj.

 • zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie mające na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy psychicznej,
 • stosownego odszkodowania, które stanowi świadczenie pieniężne wypłacane po śmierci osoby bliskiej w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej;
 • zwrotu kosztów pogrzebu.

​Wysokość poszczególnych roszczeń ustalana jest w sposób indywidualny i zależna jest od wielu czynników m.in. trwałości więzów rodzinnych, linii pokrewieństwa, wieku osób roszczących, długotrwałości żałoby, sposobu radzenia sobie z traumą, wysokości uszczerbku majątkowego.

Nie każde z wymienionych roszczeń przysługuje każdorazowo wszystkim osobom bliskich, pozostających ze zmarłym w dobrych relacjach.

Odszkodowanie po śmierci rodzica, a orzecznictwo

Orzecznictwo w zakresie uzyskiwanych kwot zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania jest bardzo bogate i różnorodne, a wynika to właśnie z indywidualnego charakteru tych świadczeń.

Odszkodowanie po śmierci rodzica oscyluje w granicach od 40.000,00 do 200.000,00 złotych. Niejednokrotnie dochodzi do wypłaty również pozostałych roszczeń m.in. renty alimentacyjnej.

Wysokość odszkodowania po śmierci osoby bliskiej uzależniona jest również od sposobu zebrania materiału dowodowego, co wiąże się niejednokrotnie z szeroka wiedzą pełnomocnika oraz jego umiejętnościami.

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń

Celem pozyskania godnego odszkodowania za śmierć bliskich należy posiłkować się wiedzą prawną oraz doświadczeniem w trudnych negocjacjach z ubezpieczycielem. Zespół Naszej Kancelarii kieruje się zasadami profesjonalizmu, otwartości w kontaktach z klientem oraz wykonuje swoją pracę ze stosowną empatią, tak bardzo potrzebną w tego typu sprawach. Celem pozyskania profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania zapraszamy do kontaktu pond numerami telefonu: 58 500 80 89 lub gsm 797 670 906.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy

W wyniku wypadków komunikacyjnych poszkodowani niejednokrotnie doznają szkody na osobie, określającej uszczerbek na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.

Ustawodawca przewidując trudności osób Poszkodowanych po wypadku w zakresie leczenia, rehabilitacji, negatywnych następstw w zakresie samopoczucia, dostosowania się do nowej sytuacji przewidział możliwość pozyskania odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia.

Specyfika odszkodowań osobwych z OC sprawcy

W tym miejscu zaznaczamy, iż termin „odszkodowanie” jest terminem potocznym, ogólnikowym. W zakresie świadczeń możliwych do pozyskania z OC komunikacyjnego rozróżniamy zadośćuczynienie, które ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej oraz odszkodowanie, które pokrywa poniesione koszty i utracony zarobek. Kolejne roszczenia przysługujące osobie poszkodowanej to m.in. renta, odszkodowanie za pomoc osób trzecich.

Temat jest dość szeroki, nie ma ściśle określonych prawnie przesłanek według których orzekają sądy lub według których określone sumy wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wielu czynników m.in. długotrwałości cierpień, kontynuacji leczenia i rehabilitacji, rodzaju szkody osobowej. Wstępna ocena wysokości  uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz historii leczenia osoby Poszkodowanej. Jednakże kwestia udowodnienia roszczeń w dużym stopniu decyduje o wysokości uzyskanego świadczenia.

W odrębny sposób regulowane są oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu i wypłaty należnego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z zawartych dobrowolnych umów ubezpieczenia NNW oraz od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu wypłat z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.  Celem określenia właściwego trybu postępowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, które przekuwa się na uzyskanie najwyższego odszkodowania możliwego do pozyskania w danym przypadku.

Pojęcie – uszczerbek na zdrowiu

Sam uszczerbek na zdrowiu rozumiany jest jako uszkodzenie ciała, jakim określa się takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które polegają na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów. Uszkodzenie ciała często pociąga za sobą rozstrój zdrowia, który może jednak powstać także z innych przyczyn. Polega on na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów [vide: np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 roku, sygn. akt I PK 95/10].

Dla oceny przysługującego osobie Poszkodowanej zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie ma nie tylko stopień jego uszczerbku na zdrowiu, ale również ocena stanu psychicznego, zmiana sytuacji rodzinnej i zawodowej po wypadku. Zespół prawników Naszej Kancelarii prowadzi każdorazowo pogłębiony wywiad z osobami Poszkodowanymi, szczególnie precyzując wszelkie możliwe roszczenia wynikające z zaistniałej szkody. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidulanie według standardów likwidacyjnych i orzeczniczych z towarzystwami ubezpieczeń, w związku z pozyskaniem odszkodowań z umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem prawnym celem oszacowania uszczerbku na zdrowiu oraz dokonania prognozy możliwego pozyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, w tym udokumentowania przysługujących roszczeń.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie z oc sprawcy za uszczerbek na zdrowiu

Uczestnictwo i doznanie obrażeń ciała w wypadku spowodowanym przez osobę trzecią niesie za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za zdarzenie ma zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązek wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupiono polisę.

Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia za krzywdę

Świadczenie należne z tytułu doznania obrażeń ciała i rozstroju zdrowia nazywamy zadośćuczynieniem. Na jego wysokość wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich to:

 • wiek osoby poszkodowanej,
 • wysokość trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego wynikiem wypadku,
 • wpływ urazu na codzienne funkcjonowanie,
 • stopień aktywności życiowej poszkodowanego.

Osoba poszkodowana często nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie praw jakie jej przysługują. Niezbędna jest profesjonalna pomoc wyspecjalizowanej kancelarii takiej jak Kancelaria Kompensja pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za doznaną krzywdę i naprawienie szkody. Odszkodowania kancelaria uzyskuje w sposób jak najbardziej efektywny i możliwie szybki. Wieloletnie doświadczenie zespołu prawników w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych pozwala, najczęściej po żmudnych negocjacjach, na zakończenie sprawy ugodą pozasądową. W przypadku gdy stanowisko ubezpieczalni jest niezadowalające, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Firma Kompensja Sp. z o. o. należy do najaktywniejszych firm, pomagających w uzyskaniu najwyższych odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu i innych świadczeń od firm ubezpieczeniowych. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Firma walcząca o najwyższe odszkodowania

Najwyższe odszkodowania – profesjonalna firma

Osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego ma możliwość wystąpienia z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy, w który byłą zawarta obowiązkowa polisa OC pojazdu. Zgłaszając się do Kancelarii Kompensja zyskujemy gwarancję profesjonalnej pomocy przy dochodzeniu swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego. Profesjonalne przygotowanie, zdobyte doświadczenie gwarantuje osobie poszkodowanej, iż wypłacone odszkodowaniezadośćuczynienie będzie najwyższe z możliwych. Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często wydają odmowę wypłaty odszkodowania, warto zawsze zweryfikować zasadność wydania takiej decyzji kontaktując się z działem prawnym firmy walczącej o najwyższe odszkodowania, który poprzez analizę sprawy, weryfikację dokumentacji pomoże w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Osobom poszkodowanym w wypadkach nasza firma zapewnia walkę o jak najwyższe odszkodowanie oraz:

 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie,
 • bezpłatne doradztwo firmy w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • starania o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<