Odszkodowanie z OC, gdy sprawca jest nieznany

Odszkodowanie z OC w przypadku gdy sprawca wypadku jest nieznany

Poszkodowany w wypadku drogowym, którego drugi uczestnik zbiegł z miejsca zdarzenia, powinien niezwłocznie zgłosić się na Policję. W takich przypadkach ważna jest szybkość działania mająca na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, zabezpieczenie śladów zdarzenia, zabezpieczenie monitoringu oraz przesłuchanie świadków. Chodzi o zabezpieczenie dowodów potwierdzających fakt, że sprawcą kolizji jest kierujący innym pojazdem mechanicznym. W takiej sytuacji (gdy sprawca jest nieznany) możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wypłata odszkodowania przez UFG

Odszkodowanie wypłacone przez UFG może być wypłacone tylko w określonych przepisami prawa przypadkach. W sytuacji, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany Fundusz wypłaca świadczenia tylko za szkody osobowe. W przypadku mienia wypłata może nastąpić tylko w przypadku, kiedy obrażenia uczestników zdarzenia skutkują 14 dniowym pobytem w szpitalu.

Szkodę zgłaszamy za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeń, które zobligowane jest do przekazania akt szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia musi zostać wydłużone, termin 30 dniowej wypłaty roszczenia może zostać przedłużony.

O jakie świadczenia można ubiegać się po śmierci osoby bliskiej?

W przypadku dochodzenia odszkodowania z OC za stratę osoby bliskiej możliwe są do uzyskania roszczenia:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • stosowne odszkodowanie, mające charakter majątkowy, związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
 • renta alimentacyjna,
 • zwrot kosztów pogrzebu.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwyższych zadośćuczynień, odszkodowań z OC sprawcy, a także w przypadku gdy sprawca jest nieznany. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Do ilu lat wstecz można ubiegać się o odszkodowanie?

Do ilu lat wstecz można ubiegać się o odszkodowanie?

Roszczenia, które przysługują osobom poszkodowanym o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy. Do przedawnienia roszczeń stosuje się ogólne zasady przedawnienia określone w art. 117 i n. kodeksu cywilnego i art. 4421 k.c. dotyczącymi początku biegu przedawnienia i sposobu liczenia terminu przedawnienia.

Przepis art. 4421 § 1 k.c. wprowadza dwie reguły, określające termin przedawnienia roszczeń deliktowych.

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego wynosi trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie przesłanki powinny być spełnione łącznie. Jeżeli natomiast osoba poszkodowana dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza data wyznacza początek biegu przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem

W sytuacji gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego), wówczas kodeks cywilny wprowadza modyfikacje ogólnej reguły dotyczącej terminu przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się wówczas w terminie dwudziestu lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przy czym wina sprawcy szkody, mająca znaczenie w stwierdzeniu popełnienia przestępstwa, może dotyczyć zarówno wypadku, gdy sprawca odpowiada za czyn własny, jak i wypadku odpowiedzialności za cudzy czyn. Nadto dla ustalenia zaistnienia faktu zbrodni lub występku, jako przyczyny szkody, nie jest wymagane, by sprawca został skazany, bowiem sąd cywilny może dokonać w tym względzie własnych ustaleń dotyczących podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa. Jednak jeśli zapadnie już prawomocny wyrok sądu karnego, wtedy sąd cywilny jest – z mocy art. 11 k.p.c. – związany tym uprzednio zapadłym wyrokiem.

Przedawnienie roszczeń w razie wyrządzenia szkody na osobie

Artykuł 4421 § 3 k.c. określa odmienny sposób liczenia początku biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w razie wyrządzenia szkody na osobie czynem. Oznacza to, że zarówno okres dziesięcioletni przedawnienia z art. 4421 § 1 zdanie drugie k.c. liczony od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, jak i okres dwudziestoletni z art. 4421 § 2 k.c. liczony od dnia popełnienia przestępstwa nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jeżeli zatem szkoda ujawniła się po upływie 10 lub 20 lat, licząc od daty zdarzenia (przestępstwa), to poszkodowany będzie mógł dochodzić odszkodowania w okresie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Początek biegu trzyletniego przedawnienia z art. 4421 § 3 k.c. wymaga spełnienia łącznie dwóch przesłanek: ujawnienia szkody, jak i dowiedzenia się o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli więc poszkodowany wiedział o szkodzie od kilku lat, ale nie znał jej sprawcy, wówczas dopiero od czasu poznania osoby sprawcy rozpoczyna się bieg przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej

Szczególną regulację prawną zastosował ustawodawca w odniesieniu do przedawnienia zadośćuczynienia osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie. Znajduje tu zastosowanie reguła wyrażona w art. 4421 § 3 k.c., jednakże art. 4421 § 4 k.c. zastrzega, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletniości. Komentowana regulacja dotyczy takiej sytuacji, gdy małoletni wprawdzie ma przedstawiciela ustawowego, ale nie spełnia on należycie swoich obowiązków lub zaniedbał dochodzenia roszczenia z powodu własnej nieporadności.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po śmierci rodzica

Odszkodowanie po śmierci rodzica – komu się należy?

Osobom bliskim, dzieciom po śmierci rodzica przysługuje możliwość skierowania roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy szkody, a także w zakresie zawartych polis na życie. W przypadku śmierci rodzica na skutek wypadku przy pracy członkom rodziny na określonych zasadach przysługuje tzw. jednorazowe odszkodowanie. W zależności od okoliczności w jakich doszło do wypadku źródła wypłaty roszczeń odszkodowawczych mogą być wielorakie. Dochodzenie odszkodowania po śmierci rodzica nie jest zadaniem łatwym. Wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, doświadczenia w negocjacjach z ubezpieczycielem oraz umiejętności procesowych. Niestety tracąc rodzica w tak tragicznym zdarzeniu jakim jest wypadek trudno myśleć o dochodzeniu swoich praw, tym bardziej negocjowania należnych kwot odszkodowania. Kancelaria Kompensja powstała w celu niesienia pomocy rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach przy zachowaniu szczególnie dla nas ważnych zasad empatii, otwartości i profesjonalizmu.

Ile wynosi odszkodowanie po śmierci rodzica?

Żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować utraty bliskiej osoby jaką jest rodzic, ale pozwala dziecku na pewniejsze spojrzenie w przyszłość.

Na wysokość odszkodowania po śmierci rodzica dla dziecka składa się wysokość poszczególnych roszczeń tj. zadośćuczynieniastosownego odszkodowania, renty alimentacyjnej, zwrotu kosztów pogrzebu.

Wysokość poszczególnych roszczeń ustalana jest w sposób indywidualny i zależna jest od wielu czynników m.in. trwałości więzów rodzinnych, wieku dziecka, długotrwałości żałoby, sposobu radzenia sobie z traumą, wysokości uszczerbku majątkowego, uszczerbku na zdrowiu psychicznym, a także zebranego materiału dowodowego.

Odszkodowanie po śmierci rodzica oscyluje w granicach od 40.000,00 do 200.000,00 złotych.

Wiek dla oceny wysokości odszkodowania po śmierci rodzica ma dla ubezpieczyciela znaczenie kluczowe. Niejednokrotnie zetknęliśmy się z sytuacjami, kiedy ubezpieczyciel odmawiał wypłaty odszkodowania małemu, szczególnie kilkumiesięcznemu dziecku uznając, iż nie doszło do zerwania więzi z rodzicem, gdyż ta więź nie zdążyła się zawiązać. Oczywiście takie stanowisko jest mocno krzywdzące i unaocznia trudność w skutecznym  dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dziecka po śmierci rodzica, a stanowi tylko jeden z wielu przykładów piętrzących się trudności.

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń

Celem pozyskania godnego odszkodowania po śmierci rodzica należy posiłkować się wiedzą prawną oraz doświadczeniem w trudnych negocjacjach z ubezpieczycielem. Nieznajomość roszczeń, przepisów prawnych oraz swoich praw może być bardzo krzywdzące dla dzieci. W związku z tym bardzo istotne jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem, którego możemy obdarzyć zaufaniem w tak dotkliwej kwestii. Zespół Naszej Kancelarii przy rzetelnym prowadzeniu postępowania równie mocno kładzie nacisk na zachowanie otwartości w relacji z klientem oraz empatii, pozwala to na zachowanie spokojnej, bezproblemowej i korzystnej współpracy.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwanie najwym zadośćuczynień, odszkodowań (walczymy również o odszkodowanie po śmierci rodzica) i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Uzyskiwanie odszkodowań

Uzyskiwanie odszkodowań

Osoby Poszkodowane, które uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych i doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź straciły bliskich mają prawo do zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Nawet w przypadku uczestnictwa w wypadku osoby trzeciej istnieje możliwości uzyskania odszkodowania chociażby z polisy grupowej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgłoszenie roszczenia może być dokonane za pośrednictwem Kancelarii Kompensja.

Rodzaje roszczeń

Odszkodowanie może być uzyskane z kilku rodzajów polis, takich jak np. indywidualna polisa od nieszczęśliwych wypadków, polisa grupowa od nieszczęśliwych wypadków. Gdy do obrażeń ciała doszło w wyniku działania osoby trzeciej ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia przez sprawcę mimo takiego obowiązku należy zwrócić się o wypłatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawowe rodzaje roszczeń to zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych korzyści, zwrot kosztów opieki oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych oraz wiele innych.

Terminy likwidacji szkody

Postępowanie likwidacyjne prowadzone zarówno w przez UFG i zakład ubezpieczeń powinno być prowadzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. W sprawie skomplikowanej ów termin może ulec wydłużeniu do 90 dni o czym Poszkodowany powinien być informowany.

Dlaczego my?

Na trójmiejskim rynku kancelarii odszkodowawczych działa wiele podmiotów. Część z nich ma ugruntowaną renomę i zapewnia pełen profesjonalizm prowadzenia postepowań. Warto powierzyć proces uzyskiwania odszkodowania sprawdzonej firmie, takiej jak Kancelaria Kompensja. Duża ilość zadowolonych klientów świadczy i wysokiej skuteczności zespołu prawników, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie pozwala na uzyskanie maksymalnie wysokiej rekompensaty za szkodę.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu najwyższego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Uzyskiwanie odszkodowań z OC

Uzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy

Właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć świadomość, że polisa oc jest obowiązkowa i stanowi zabezpieczenie finansowe, gdy spowoduje się wypadek lub kolizję drogową.Poszkodowany kierowca, może nie później niż po upływie 3 lat od momentu, w którym dowiedział się o zdarzeniu likwidować szkodę. Szybkie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy kolizji, pozwala szybko otrzymać odszkodowanie. Ubezpieczyciel ma na wypłatę 30 dni, chyba że w tym terminie nie udało mu się wyjaśnić wszystkich okoliczności zdarzenia).

Co należy się poszkodowanemu?

Poszkodowany kierowca, pasażer pojazdu, który ucierpiał na skutek wypadku komunikacyjnego powinien bezpośrednio po zdarzeniu skorzystać z pomocy lekarskiej dokumentując poniesione obrażenia ciała.

Oprócz odszkodowania Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do rekompensaty z tytułu:

 • utraconego dochodu, utraconych korzyści,
 • poniesionych kosztów leczenia, kosztów opieki, kosztów dojazdu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dział prawny Kancelarii Kompensja analizuje sprawę, merytorycznie opracowując wniosek roszczeniowy w oparciu o dokumentację medyczną, poniesione koszty leczenia specjalistycznego, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych. Wybór doświadczonego i rzetelnego pełnomocnika do prowadzenia sprawy wpływa na termin oraz wysokość kwoty odszkodowania. Osoba poszkodowana na każdym etapie likwidacji szkody może liczyć na profesjonalną opiekę i pomoc kancelarii w trudnym procesie uzyskania należnego odszkodowania z oc sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Kancelaria Kompensja zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń po wypadku samochodem. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Odszkodowanie za śmierć w wypadku – co warto wiedzieć? 

Śmierć w wyniku wypadku rodzi dramatyczne konsekwencje dla rodziny i bliskich osoby zmarłej. Możliwe jest uzyskanie rekompensaty finansowej za ból i cierpienie spowodowane tym traumatycznym zdarzeniem z polisy OC sprawcy. Dodatkowo przewidziane jest zniwelowanie finansowych skutków wypadku przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Szczególnie dotkliwe jest pogorszenie sytuacji majątkowej pracującego małżonka i małoletnich dzieci. Niezbędne jest właściwe sformułowanie roszczeń i ich udokumentowanie w celu pozyskania jednorazowego odszkodowania i renty alimentacyjnej.

Rodzaje świadczeń z polisy OC

W przypadkach odpowiedzialności za wypadek podmiotu mającego polisę OC istnieje szeroki katalog roszczeń. Co istotne ochronę z tytułu polisy OC posiadają nie tylko kierujący pojazdami lecz również posiadacze gospodarstw rolnych przedsiębiorstwa, placówki medyczne, czy również osoby prywatne. Osoba pośrednio poszkodowana przez śmierć osoby bliskiej może starać się o uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego), stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 kodeksu cywilnego), renta alimentacyjna (art. 446 § 2 kodeksu cywilnego) oraz zwrot kosztów związanych z pogrzebem jak koszt nagrobka, koszt stypy, ubrań żałobnych, wieńców itp. (art. 446 § 1 kodeksu cywilnego).

Kancelaria Kompensja specjalizuje się w pozyskiwaniu świadczeń z tytułu śmierci osób bliskich. Dział Prawny w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu dochodzenia roszczeń gwarantuje satysfakcję i uzyskanie maksymalnej rekompensaty.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych

Dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych

Towarzystwa Ubezpieczeniowe znacznie zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań, przez co ich uczestnicy po raz kolejny stają się ofiarami. Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań przez osoby poszkodowane. Dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych przez osoby poszkodowane jest procesem złożonym i pracochłonnym. Nasze doświadczenie i doskonała znajomość praktyk towarzystw ubezpieczeniowych, pozwalają nam fachowo ocenić na jakie odszkodowanie powypadkowe może liczyć osoba poszkodowana.

Nasza pomoc

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od momentu przyjęcia sprawy, kompleksowo oceniamy rozmiar doznanych obrażeń ciała i szkód, pozyskujemy w imieniu klienta potrzebną dokumentację sprawy. Doświadczeni prawnicy, rzeczoznawcy oraz lekarze orzecznicy stanowią gwarancję rzetelnych wycen rozmiaru doznanej szkody przez osoby poszkodowane. Osoba poszkodowana w procesie dochodzenia roszczenia z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego musi udokumentować poniesione szkody. Na każdym etapie leczenia należy pozyskiwać dokumentację medyczną zarówno z leczenia szpitalnego jaki i kontynuacji wizyt specjalistycznych.

Katalog roszczeń z wypadków komunikacyjnych

W przypadku odpowiedzialności za szkodę podmiotu posiadającego polisę od odpowiedzialności cywilnej istnieje szeroki katalog roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej. Przykładowe roszczenia przysługujące poszkodowanemu to:

 • zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów leczenia lub wyłożenie środków na koszty leczenia z góry
 • pokrycie kosztu przekwalifikowania do innego zawodu
 • zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych
 • zwrot kosztów opieki osób trzecich
 • zwrot utraconych korzyści
 • renta wyrównawcza, renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Kancelaria Kompensja dochodzi najwyższych roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Prowadzi sprawy kompleksowo, pozyskuje dokumentację medyczną, kontroluje terminowość, prawidłowość oraz przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w sprawach, które prowadzimy. Dział prawny kancelarii odpowiada za wysokiej jakości negocjacje z ubezpieczycielem w imieniu naszych klientów poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych.

Nasza Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z wypadków komunikacyjnych.  Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po wypadku samochodem

Odszkodowanie po wypadku samochodem

Poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje odszkodowaniezadośćuczynienierenta na zwiększone wydatki, zwrot poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji. Dochodzenie roszczeń uzależnione jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego, które mają następstwa w postaci negatywnych skutków w dalszym funkcjonowaniu. Osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego powinna w sposób odpowiedni udokumentować doznane obrażenia ciała, kompletując dokumentację medyczną. Prawidłowo opisana dokumentacja medyczna na poszczególnych etapach dochodzenia do pełnej sprawności daje gwarancję wypłaty najwyższej możliwej do uzyskania kwoty roszczenia.

Kwota odszkodowania

Kwota uzyskanego świadczenia powinna pokrywać wszystkie koszty jakie poniósł poszkodowany na leczenie, rehabilitację, zakup leków, dojazdów do placówek medycznych czy utraconego źródła dochodu. Poszkodowany może wystąpić o zadośćuczynienie, które opiera się wykazaniu rozmiaru i czasu trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku takie jak kalectwo czy też oszpecenie. Wysokość kwoty roszczenia o zadośćuczynienie może stanowić kilkunastokrotną kwotę należnego odszkodowania.

Miałeś wypadek – co robić dalej?

Osoba poszkodowana w skutek wypadku komunikacyjnego bezpośrednio po zdarzeniu udać się do najbliższej placówki medycznej, w celu przeprowadzania badań potwierdzających poniesione obrażenia ciała. W celu kontynuacji procesu leczenia osoba poszkodowana kierowana jest do palcówek specjalistycznych. Skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego możliwe jest w oparciu o merytorycznie przygotowany wniosek roszczeniowy sporządzony przez doświadczonego i profesjonalnego pełnomocnika. Uzyskanie adekwatnej wysokości należnych świadczeń jest bardzo trudne i czasochłonne, dlatego ważne jest, aby osoba poszkodowana na każdym etapie dochodzenia roszczenia mogła liczyć na profesjonalną pomoc kancelarii.

Kancelaria Kompensja zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń po wypadku samochodem. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Fora na temat kancelarii odszkodowawczych

Fora na temat kancelarii odszkodowaczych

Jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, na skutek zaniedbań zarządcy terenu, czy też osobom pokrzywdzonym przez błędy medyczne. Jesteśmy rzetelną i dynamicznie rozwijającą się firmą, o czym można dowiedzieć się na forach internetowych.

Działalność Kompensji

Uzyskanie świadczenia od zakładu ubezpieczeń stanowi bardzo złożony proces wymagający niejednokrotnie złożonych działań i specjalistycznej wiedzy zarówno prawniczej, jak i księgowej. Nasi Prawnicy stale powiększają swoje kompetencje zawodowe i umiejętności w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi prawnej. Na forach dotyczących odszkodowań można uzyskać dokładne informacje na temat podjętych działań i odniesionych sukcesów.

W tym miejscu warto jest wskazać, że dla skutecznego poprowadzenia procesu o uzyskanie odszkodowania należy przede wszystkim dokonać wyboru doświadczonego i rzetelnego pełnomocnika. Fora internetowe są niejednokrotnie rzetelnym źródłem informacji. Osoby poszkodowane, które starają się uzyskać odszkodowanie niejednokrotnie nie radzą sobie z uzyskaniem świadczenia i zasięgając opinii na forach internetowych będących bogatym źródłem informacji wybierają pełnomocnika do prowadzenia postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń.

Prawnicy Naszej Kancelarii stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt z osobami poszkodowanymi – zarówno ten osobisty, telefoniczny oraz elektroniczny. Staramy się być dla dostępni w jak największym zakresie, odpowiadając na wszystkie pytania i wątpliwości. Państwa zaufanie  do Naszej wiedzy i umiejętności jest dla nas priorytetem.

Odszkodowania – forum – wpisy

Na forach internetowych można uzyskać informacje, z której wynika, że zaufanie Naszych Klientów przekłada się na 100% pozytywnych opinii. Pozytywne opinie na nasz temat znaleźć można m. in. pod następującymi adresami:

a) https://www.trojmiasto.pl/Kompensja-o56709.html

b) https://www.facebook.com/Kompensja/?fref=ts, które umożliwiają dodawanie wiarygodnych opinii.

Kompensja to zespół profesjonalistów, którzy sporządzają bezpłatną analizę sprawy, wyceniają uszczerbek na zdrowiu, precyzyjnie określają roszczenia i rzetelnie poprowadzą proces o uzyskanie roszczenia odszkodowawczego.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie – co warto wiedzieć?

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia.

Do przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych stosuje się ogólne zasady przedawnienia określone w art. 117 i n. kodeksu cywilnego, z modyfikacjami wynikającymi z art. 4421 k.c. dotyczącymi początku biegu przedawnienia i sposobu liczenia terminu przedawnienia.

Zasada ogólna przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych

Przepis art. 4421 § 1 k.c. wprowadza dwie reguły, określające termin przedawnienia roszczeń deliktowych (o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego), w tym roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Zasadniczo – zgodnie z art. 4421 § 1 zdanie pierwsze k.c. – termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego wynosi trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie przesłanki powinny być spełnione łącznie. W konsekwencji, jeżeli poszkodowany dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza data wyznacza początek biegu przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem

W sytuacji gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego), wówczas kodeks cywilny wprowadza modyfikacje ogólnej reguły dotyczącej terminu przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych (art. 4421 § 1 k.c.). Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się wówczas w terminie dwudziestu lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Sytuacja taka może również odnosić się do roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Przy czym przyjmuje się, że wina sprawcy szkody, mająca znaczenie w stwierdzeniu popełnienia przestępstwa, może dotyczyć zarówno wypadku, gdy sprawca odpowiada za czyn własny, jak i wypadku odpowiedzialności za cudzy czyn. Nadto dla ustalenia zaistnienia faktu zbrodni lub występku, jako przyczyny szkody, nie jest wymagane, by sprawca został skazany, bowiem sąd cywilny może dokonać w tym względzie własnych ustaleń dotyczących podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa. Jednak jeśli zapadnie już prawomocny wyrok sądu karnego, wtedy sąd cywilny jest – z mocy art. 11 k.p.c. – związany tym uprzednio zapadłym wyrokiem.

Przedawnienie roszczeń w razie wyrządzenia szkody na osobie

Artykuł 4421 § 3 k.c. określa odmienny sposób liczenia początku biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w razie wyrządzenia szkody na osobie czynem niedozwolonym. Oznacza to, że zarówno okres dziesięcioletni przedawnienia z art. 4421 § 1 zdanie drugie k.c. liczony od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, jak i okres dwudziestoletni z art. 4421 § 2 k.c. liczony od dnia popełnienia przestępstwa nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W konsekwencji, jeżeli szkoda ujawniła się po upływie 10 lub 20 lat, licząc od daty zdarzenia (przestępstwa), to poszkodowany będzie mógł dochodzić odszkodowania w okresie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Początek biegu trzyletniego przedawnienia z art. 4421 § 3 k.c. wymaga spełnienia łącznie dwóch przesłanek: ujawnienia szkody, jak i dowiedzenia się o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli więc poszkodowany wiedział o szkodzie od kilku lat, ale nie znał jej sprawcy, wówczas dopiero od czasu poznania osoby sprawcy rozpoczyna się bieg przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej

Szczególną regulację prawną zastosował ustawodawca w odniesieniu do przedawnienia zadośćuczynienia osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie. Znajduje tu zastosowanie reguła wyrażona w art. 4421 § 3 k.c., jednakże art. 4421 § 4 k.c. zastrzega, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletniości. Komentowana regulacja dotyczy takiej sytuacji, gdy małoletni wprawdzie ma przedstawiciela ustawowego, ale nie spełnia on należycie swoich obowiązków lub zaniedbał dochodzenia roszczenia z powodu własnej nieporadności.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<