Firmy odszkodowawcze – dlaczego warto?

Firmy odszkodowawcze – dlaczego warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej?

Osoba poszkodowana bardzo często nie wie, o jakie roszczenia może wystąpić do zakładu ubezpieczeń.

Doświadczona firma odszkodowawcza zapewni wsparcie osobie poszkodowanej, zweryfikuje dokumentację, merytorycznie opracuje wniosek roszczeniowy. Prawidłowe zgromadzenie dokumentacji, zapewni szybsze zgłoszenie szkody oraz skuteczne uzyskanie należnego świadczenia.

Zakłady ubezpieczeń proponują wypłatę roszczenia zwykle bardzo zaniżoną, czym zniechęcają osoby poszkodowane do walki o wyższe odszkodowanie. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z profesjonalnej pomocy, doświadczonego w negocjacjach działu prawnego kancelarii odszkodowawczej.

W postępowaniu o odszkodowanie, zadośćuczynienie musi być udowodniona szkoda niemajątkowa i majątkowa, a zwłaszcza uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany. Udowodnienie szkody, a w tym też oszacowanie uszczerbku na zdrowiu poniesionego w związku z wypadkiem, opiera się na dokumentacji medycznej, dokumentacji leczenia szpitalnego, specjalistycznego, rehabilitacji. Zakład ubezpieczeń na podstawie przesłanych dokumentów oszacuje wysokość należnego świadczenia.

Poszkodowany zgłaszając szkodę powstała w następstwie wypadku do zakładu ubezpieczenia sprawcy w trakcie leczenia uzyskuje środki finansowe, które zapewniają zwrot poniesionych kosztów leczenia oraz pozwolą na skorzystanie z niezbędnych zabiegów w prywatnych placówkach medycznych.

W sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu śmierci osoby bliskiej należy udowodnić pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłej osoby zmarłej.

Kancelaria Kompensja może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie wielokrotnego zwiększenia kwoty zadośćuczynienia uzyskanej przez samego klienta lub innego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Roszczenia odszkodowawcze – powypadkowe

Roszczenia odszkodowawcze

Doznanie obrażeń w wyniku wypadku niesie za sobą dramatyczne skutki dla samego Poszkodowanego jak i jego bliskich. W celu złagodzenia bólu i cierpienia oraz zapobieżenie negatywnym skutkom finansowym utraty zdrowia i np. utraty zdolności do pracy przepisy prawa i polisy ubezpieczeniowe przewidują szereg świadczeń możliwych do uzyskania przez osoby poszkodowane. Poniżej przedstawiamy rodzaje świadczeń odszkodowawczych, które można uzyskać z poszczególnych polis.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC

W przypadku odpowiedzialności za szkodę podmiotu posiadającego polisę od odpowiedzialności cywilnej istnieje szeroki katalog roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej. Należy zaznaczyć, iż polisę OC wykupują nie tylko posiadacze pojazdów mechanicznych (co zresztą jest obowiązkiem wynikającym z ustawy) lecz również przedsiębiorstwa, placówki medyczne, posiadacze gospodarstw rolnych czy również osoby prywatne. Przykładowe roszczenia przysługujące poszkodowanemu to:

 • zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów leczenia lub wyłożenie środków na koszty leczenia z góry
 • pokrycie kosztu przekwalifikowania do innego zawodu
 • zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych
 • zwrot kosztów opieki osób trzecich
 • zwrot utraconych korzyści
 • renta wyrównawcza, renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Świadczenia z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie to najczęściej spotyka się pod postacią dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera pojazdu, ubezpieczenia grupowego pracowników danego przedsiębiorstwa, ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej czy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży. Kwota do uzyskania wynika z wysokości sumy ubezpieczenia zawartej w umowę ubezpieczenia, zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i warunków szczególnych. Polisy te nie mają tak szerokiego zakresu ochrony jak polisa OC i nie zawsze przewiduje np. zwrot kosztów leczenia. Należy podkreślić, że wspomniane Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają informacje o włączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli sytuacje, w których wyplata świadczenia nie przysługuje. Wielokrotnie spotykamy się z przypadkami błędnej wykładni zapisów OWU przez pracowników firm ubezpieczeniowych i wydawania decyzji odmowy wypłaty. Zlecenie procesu dochodzenia roszczeń Kancelarii Kompensja pozwoli na oddalenie ryzyka uzyskania niesłusznej decyzji odmowy.

Świadczenie z polisy na życie

W przypadku polis na życie świadczenie wypłacane jest w razie śmierci osoby ubezpieczonej również za śmierć z przyczyna naturalnych. Nie ma warunku wykazania winy osoby trzeciej za śmierć. Świadczenie wypłacane jest osobom uprawnionym, wskazanym przez ubezpieczającego, a jego wysokość zależy od warunków zawartej umowy.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego niejednokrotnie dochodzi do poważnych szkód w postaci uszczerbku na zdrowiu lub straty majątkowej po stronie osoby Poszkodowanej.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej ( OC ) sprawcy wypadku.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie majątkowe należne osobie poszkodowanej za wyrządzoną szkodę od podmiotu prawa cywilnego (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej np. towarzystwa ubezpieczeń, Skarbu Państwa ), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie ma na celu wyrównanie straty materialnej w majątku osoby poszkodowanej polegającej na szkodzie rzeczywistej ( np. pokryciu kosztów zakupu lekarstw, naprawy uszkodzonego pojazdu ) jak i utraconych korzyściach, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby do zdarzenia nie doszło ( np. premia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim ).

Jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Odszkodowanie choć pełni funkcję kompensacyjną ma na celu wyrównanie powstałej straty materialnej wynikającej z doznanego uszczerbku. Zadośćuczynienie z kolei ma na celu złagodzenie powstałych w wyniku zdarzenie cierpień fizycznych i psychicznych u osoby Poszkodowanej. Stanowi ekwiwalent finansowy za doznane cierpienia, które mają charakter subiektywny. Odszkodowanie pokrywa szkodę majątkową, a zadośćuczynienie ma na celu kompensację szkody o charakterze niemajątkowym.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje w zakresie zaistnienia odpowiedzialności w Państwa szkodzie oraz podstaw możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym odszkodowania i zadośćuczynienia za zaistniałą szkodę, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym Zespołem Prawnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Stłuczka samochodowa – odszkodowanie

Stłuczka samochodowa

Niejednokrotnie na skutek kolizji samochodowej (popularnie określanej stłuczką samochodową) poszkodowani odnoszą szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzonego mienia.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z obowiązkowej polisy OC sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za szkodę na osobie

Odszkodowanie jest to świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę od podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku zaistnienia szkody na sobie tj. powstania uszczerbku na zdrowiu poszkodowanemu przysługuje możliwość dochodzenia m.in. następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienia, które stanowi ekwiwalent finansowy za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, ma na celu kompensację krzywdy;
 • odszkodowania, mającego na celu kompensację powstałej straty w majątku osoby Poszkodowanej na skutek doznania uszczerbku na zdrowiu;
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • zwrotu szkody majątkowej powstałej w związku z utraconymi korzyściami;

Odszkodowanie za szkodę rzeczową

W zakresie szkód na pojeździe osoby poszkodowane mają prawo ubiegać się pełnego zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Odszkodowanie za uszkodzony pojazd nie stanowi jednego roszczenia. W przypadku szkód na pojeździe niejednokrotnie konieczny jest najem pojazdu zastępczego, zwrot kosztów holowania i parkowania, zwrot kosztów uszkodzonych rzeczy np. telefonu i nawigacji.

Proces likwidacji szkody rzeczowej wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz znajomości orzecznictwa, by uzyskane odszkodowanie pokryło rzeczywistą szkodę.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje w zakresie zaistnienia odpowiedzialności w Państwa szkodzie oraz podstaw możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w szkodzie osobowej oraz rzeczowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym Zespołem Prawnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Dochodzenie odszkodowania z polisy OC obcokrajowca

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Otwarte granice, usprawnienie komunikacji pomiędzy krajami sprzyjają podróżom, a jednocześnie niestety powstaniem zdarzeń drogowych za granicą. Szkody komunikacyjne na osobie i w mieniu, których sprawcami są obcokrajowcy lub Polacy posiadający polisę w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń nie muszę powodować obaw przed procesem likwidacji szkody u osób poszkodowanych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż osoba wyruszająca pojazdem mechanicznym poza granice swojego ojczystego kraju nie musi się legitymować dodatkowym ubezpieczeniem (poza własnym OC) jeżeli Biuro Narodowe zrzeszające ubezpieczycieli danego kraju funkcjonuje w ramach systemu Zielonej Karty (obecnie 46 państw). Dodatkowo, 32 członków systemu Zielonej Karty jest sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego, kierowcy tych krajów będących sygnatariuszami porozumienia mogą poruszać się po drogach bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Kierowcy z państw nie objętych Porozumieniem Wielostronnym mają natomiast obowiązek posiadania przy sobie Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

Zdarzenie na terenie Polski

W przypadku zaistnienia zdarzenia z obcokrajowcem na terenie Polski w pierwszej kolejności należy pozyskać wszelkie informacje o sprawcy m.in. numer rej. pojazdu, dane z polisy ubezpieczeniowej, w przypadku braku konieczności wezwania polisy należy spisać stosowne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

W przypadku, gdy szkoda zaistniała na terenie Polski należy ustalić tzw. korespondenta tj. podmiot, który na terenie Polski zajmuje się likwidacją szkody w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy. Kiedy natomiast dany ubezpieczyciel nie posiada korespondenta na terenie Polski, szkodę należy zgłosić w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Jednakże w przypadku konieczności podjęcia sporu sądowego pozwanym pozostaje PBUK.

W przypadku zaś zaistnienia szkody poza granicami kraju w porozumieniu z PBUK ustalamy tzw. reprezentanta ds. roszczeń.

Zdarzenie poza terytorium Polski

Trudność postępowania likwidacyjnego z elementem transgranicznym jest szczególnie wówczas, gdy szkoda miała miejsce poza granicami kraju. Wówczas sprawę rozptrujemy zazwyczaj według prawa miejsca zdarzenia. Celem prawidłowej likwidacji szkody nieoceniona jest znajomość tamtejszych przepisów prawa, możliwych roszczeń oraz orzecznictwa, nie jest to wiedza w sposób łatwy i powszechny dostępna. Dlatego szczególnie ważny jest wybór profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko posiada znajomość języków, ale przede wszystkim obcego systemu prawnego.

Zespół Naszej Kancelarii to specjaliści w swoich dziedzinach, stale poszerzający swoje horyzonty, posiadający doświadczenie w likwidacji szkód transgranicznych. Celem uzyskania profesjonalnej pomocy oraz najwyższego odszkodowania zapraszamy do kontaktu. 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Jak skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie?

Uzyskanie odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela jest procesem złożonym, wymagającym wielu działań, nakładu pracy jak również dużego doświadczenia. Osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania należnego odszkodowania. Analiza przesłanej dokumentacji, profesjonalnie przeprowadzony wywiad pozwala oszacować należną wysokość odszkodowania. Dział prawny w zależności od etapu leczenia może przygotować rekomendacje pozwalające na znaczne zwiększenie kwoty odszkodowania. Wybór doświadczonego i rzetelnego pełnomocnika wpływa na termin wypłaty odszkodowania oraz na jej wysokość.

Skuteczna pomoc prawna

Firmy odszkodowawcze specjalizują się w dochodzeniu roszczeń w szkodach osobowych i rzeczowych. Zajmują się dochodzeniem roszczeń w przypadku poszkodowanych, którzy doznali urazów na skutek wypadków komunikacyjnych, nieszczęśliwych wypadków i tych, którzy na skutek tragicznych zdarzeń stracili bliskie im osoby.

Każda ze spraw jest inna, wymaga odmiennej analizy i wkładu w proces gromadzenia dokumentacji, a następnie merytorycznego opracowania. Pojęcie odszkodowanie jest pojęciem bardzo szerokim. Podchodząc indywidualnie do każdej sprawy, możemy kompleksowo pomóc osobie poszkodowanej i skorzystać ze wszystkich roszczeń, które jej przysługują. Profesjonalne i rzetelne podejście do osoby poszkodowanej ma znaczące przełożenie na wysokość wypłaconego świadczenia w przyszłości.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą następstw wypadków komunikacyjnych, wypadków w pacy oraz błędów medycznych.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Dochodzenie odszkodowania

Ogromnej krzywdy po stracie osoby dla nas najbliższej nie zrekompensują żadne pieniądze. Jednakże ustawodawca wychodząc naprzeciw sytuacjom kiedy dzieci zarówno nastoletnie jak i dorosłe pozostają bez wsparcia rodziców, ich opieki przewidział możliwość uzyskania odszkodowania finansowego, mającego choć w części zrekompensować negatywne skutki w życiu dzieci.

Dochodzenie odszkodowania za śmierć rodzica z uwagi na wielość możliwych do skierowania roszczeń tj.

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • stosowne odszkodowania, mające charakter majątkowy, związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci rodzica,
 • renta alimentacyjna,
 • zwrot kosztów pogrzebu.

wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej, zaangażowania oraz doświadczenia. Mając na uwadze, iż po tak traumatycznym wydarzeniu jak śmierć rodzica na skutek wypadku trudno myśleć o dochodzeniu swoich praw, zespół naszej kancelarii podchodząc w sposób indywidualny i kompleksowy przejmuje na siebie prowadzenia całości postępowania przed ubezpieczycielem i dokonania wszelkich formalności.

Skuteczna pomoc prawna

Pozyskujemy w sposób skuteczny jak najwyższe odszkodowania, analizując w całości sytuację życiową osób uprawnionych, tak by pomóc w jak najszerszym zakresie. Odszkodowanie za śmierć rodzica oscyluje wokół wypłat od 50 do 250.000,00 zł, które są uzależnione od szeregu czynników np. wieku dzieci, zacieśnienia więzi rodzinnych, stopnia pogorszenia sytuacji majątkowej.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci rodzica 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź jaka wysokość odszkodowania jest należna dla Państwa, scedować wszelkie formalności na profesjonalistów zapraszamy do kontaktu.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

Oceń artykuł. Średnia: 5.00 (8 głosów)

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Wskazana konstrukcja prawna pozwala na gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego  z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki. Obejmuje osoby najbliższe, według zapisów Kodeksu Cywilnego:

 • współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie.

Możliwym jest również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby niezwiązane więzami krwi ze zmarłą osobą. W sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej istotnym jest trwanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym a roszczącym. Sprawy, gdzie doszło do śmierci osoby bliskiej są rozpatrywane bardzo indywidualnie.

Każda z osób uprawnionych do roszczeń może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć osoby  najbliższej. Zadośćuczynienie jest roszczeniem, które w pewnym stopniu ma kompensować krzywdę psychiczną powstałą po stracie osoby bliskiej.

Obecnie podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia stanowi 446 § 4 k.c. Zadośćuczynienie  nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11, opubl. LEX nr       121823 ).

Wysokość zadośćuczynienia

Podstawę prawną roszczeń przed nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego w zakresie uzyskania zadośćuczynienia wskazuje się art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. ( dotyczy tych rodzin, które utraciły bliskich przed 03.08.2008 r.).

Znamiennym w zakresie określenia przesłanek wysokości zadośćuczynienia jest wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt III APa 15/15: „Na rozmiar krzywdy podlegającej kompensacie na podstawie art. 446 § 4 k.c. mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem jego odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz wiek pokrzywdzonego”.

Przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Niejednokrotnie na skutek wypadku komunikacyjnego Poszkodowani ponoszą poważne obrażenia, skutkujące powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie po wypadku za uszczerbek na zdrowiu osoby Poszkodowanej, która uczestniczyła w zdarzeniu drogowym wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC sprawcy wypadku wypłacane jest kierującemu, który nie jest winnym zaistnienia zdarzenia, pasażerom pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, potrąconym pieszym czy rowerzystom.

Ubezpieczyciel weryfikuje przyjęcie odpowiedzialności w oparciu o przepisy prawa i wypłaca odszkodowanie za szkodę. Jednakże pomimo przyjęcia odpowiedzialności może określić stopień przyczynienia Poszkodowanego pasażera do zaistnienia zdarzenia np. poprzez brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, jazdę z nietrzeźwym kierującym.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dla Poszkodowanego ustalane jest na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i historii choroby oraz oceny całości sytuacji życiowej tj. utraty zarobków, konieczności pomocy osób trzecich itp.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku skutku śmiertelnego w wyniku wypadku komunikacyjnego jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oraz odszkodowanie, a niejednokrotnie także rentę.

Każdorazowo w celu ustalenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia konieczne jest uwzględnienie sytuacji życiowej Poszkodowanego i jego rodziny, możliwego stopnia przyczynienia do szkody. Nadto niezbędne jest ustalenie zasady prawa tj. zasady winy lub ryzyka według której będzie kształtowana odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec osób Poszkodowanych. Niejednokrotnie ma to kluczowe znaczenie dla wypłaty odszkodowania.

Zespół Naszej Kancelarii oszacuje należne Państwu odszkodowanie oraz pozyska dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie, tak by mogło pomóc skompensować doznaną krzywdę.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Skuteczna pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach

Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Osoby Poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy lub innym bardzo często przez długi czas muszą korzystać ze specjalistycznej opieki lekarskiej czy rehabilitacji by ich stan zdrowia uległ poprawie. Lekarze bardzo często nie potrafią dokładnie określić terminu, w jakim może nastąpić pełen powrót do zdrowia. Zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń opartych na częściowej dokumentacji medycznej, pozwala na sukcesywne pozyskiwanie zadośćuczynień i odszkodowań. Zakład ubezpieczeń w oparciu o zgłoszone częściowe roszczenie, oceni dotychczasowy uszczerbek na zdrowiu   poszkodowanego, poniesione koszty leczenia specjalistycznego, dojazdów do placówek medycznych, wypłacając częściowe zadośćuczynienie i odszkodowanie. Wniosek, zatem powinien zawierać informację, że zgłaszane na tym etapie roszczenie jest częściowe, a ostateczne jego sprecyzowanie nastąpi po zakończeniu leczenia. Stan zdrowia poszkodowanego, na każdym etapie składanych roszczeń, zakład ubezpieczeń może weryfikować powołując komisje lekarskie. Rolą kancelarii odszkodowawczej jest przeprowadzenie klienta przez proces likwidacji szkody i uzyskanie wypłaty jak najwyższej kwoty.

Zwrot kosztów leczenia

Poszkodowany zgłaszając szkodę powstała w następstwie wypadku do zakładu ubezpieczeń w trakcie leczenia sukcesywnie pozyskuje środki finansowe, które zapewniają zwrot poniesionych kosztów leczenia oraz pozwolą na skorzystanie z niezbędnych zabiegów w prywatnych placówkach medycznych. Uzyskane środki finansowe pomogą poszkodowanemu w przejściu przez trudy leczenia i rehabilitacji.

Kancelaria Kompensja może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie wielokrotnego zwiększenia kwoty zadośćuczynienia uzyskanej przez samego klienta lub innego pełnomocnika. Przykładowo w jednej z prowadzonych przez nas spraw Poszkodowany z urazem kręgosłupa w odcinku szyjnym otrzymał 1500 zł kwoty bezspornej z informacją, iż doczuwane dolegliwości są następstwem zmian zwyrodnieniowych nie związanych z wypadkiem. Profesjonalne doradztwo prawnika naszej kancelarii co do procesu leczenia oraz odwołania sporządzone w oparciu o wiedzę prawną i medyczna pozwoliło na zawarcie ugody na kwotę 23.000 zł.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą następstw wypadków komunikacyjnych, wypadków w pacy oraz błędów medycznych.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<