Jaka jest skuteczność Kancelarii Kompensja?

W sytuacji, gdy okoliczności wypadku przedstawione przez Klienta są zgodne z jego rzeczywistym przebiegiem to 99% spraw kończy się pozytywnie. W większości przypadków Klienci za pomocą Kancelarii Kompensja uzyskują wyższe kwoty odszkodowania od pierwotnych propozycji ubezpieczyciela.

W jaki sposób zlecić prowadzenie sprawy dla Kompensja?

Po wyrażeniu przez Klienta chęci współpracy przystępujemy do procesu analizy i podpisania umowy. Na początku weryfikujemy dane niezbędne do prowadzenia sprawy i uzyskania stosownej kwoty roszczenia. Następnie ustalamy z Klientem warunki podpisania umowy.

Jak podpisać umowę

Umowa może zostać podpisana w wybrany przez Klienta sposób: w punkcie obsługi Klienta, podczas wizyty konsultanta u Klienta lub poprzez przekazanie umowy pocztą. Każdą sprawę analizujemy pod względem prawnym i zgłaszamy w imieniu naszego Klienta roszczenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Z doświadczenia wiemy, iż pismo wystosowane przez profesjonalną firmę odszkodowawczą przywołujące przepisy prawne właściwe w Państwa sprawie oraz wskazujące dokładne i wyczerpujące dowody zmusza odpowiedzialnego za naprawienie szkody do natychmiastowej likwidacji szkody. Dzięki temu procedura jest szybka i skuteczna, a nasi Klienci zadowoleni.

W jaki sposób wybrać firmę odszkodowaczą?

Mając do wyboru różne firmy odszkodowawcze jedynie przemyslany wybór jednej z nich daje poszkodowanemu gwarancję wypłaty odszkodowania w jak najwyższej kwocie. Doświadczenie pełnomocnika, jego zaangażowanie oraz indywidualne podejście do klienta to kluczowe czynniki którymi powinien się kierować poszkodowany przy podejmowaniu decyzji.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra

O tym z jakim skutkiem może zakończyć się proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w dużej mierze zależy od doświadczenia i kwalifikacji osób zajmujących się Naszą sprawą. Bogata wiedza pełnomocnika, rzetelne wykształcenie, ciągła gotowość do nauki i pogłębiania praktyki w działaniach na rzecz osób poszkodowanych, to podstawa sukcesu w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów.

Współpraca z klientem

Skomplikowana materia, która dotyczy procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wymaga od pełnomocnika nie tylko doświadczenia, co zawsze indywidualnego podejścia do sprawy. Ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu i oszacowanie wielkości odszkodowania powinno przede wszystkim opierać się na dokładnej analizie sprawy, a co za tym idzie na współpracy z klientem, której wyznacznikiem jest zaufanie i stały kontatk.

Nieuczciwe praktyki

Każdy biznes wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia go w sposób uczciwy, w myśl przyjętej etyki, która przede wszystkim powinna dbać o szeroko rozumiane dobro klienta. W branży odszkodowawczej, najczęściej popełniane błędy to takie, w których właśnie dobro osób poszkodowanych jest drugorzędne. Poniżej praktyki, na które warto zwrócić uwagę:

  • brak wystarczającego przygotowania merytorycznego, doświadczenia i zaangażowania pracowników kancelarii odszkodowawczych,
  • stosowanie rażącego wyzysku, polegającego na dowolności proponowanych opłat za wykonanie usługi; niejednokrotnie nieadekwatnych w stosunku do świadczonych usług. Prowizje sięgające od 30 % do 50 %, powiększone o 23% podatek VAT,
  • stosowanie w umowach zapisów niezgodnych z prawem, na przykład zobowiązanie klienta do ponoszenia kary umownej w chwili rezygnacji z dalszej współpracy,
  • brak możliwości reprezentowania klienta w postepowaniu sądowym,
  • pozyskiwanie klientów wbrew zasadom etyki, poszukiwanie osób poszkodowanych w szpitalach, specjalistycznych oddziałach ratunkowych, służbach Policji, Straży Pożarnej, również na cmentarzach.

Jak się kształtuje obecnie zadośćuczynienie po śmierci ojca?

Osoby Poszkodowane, które dochodzą roszczeń po śmierci osób najbliższych, w tym po śmierci ojca bardzo często mają problemy natury moralnej. Niejednokrotnie zastanawiają się nad tym czy mogą dochodzić swoich praw i o jakich pieniądzach mogą rozmawiać za „śmierć osoby bliskiej”. Rozłąka z osobą, która ginie w tragicznych i niespodziewanych okolicznościach z pewnością należy do najbardziej traumatycznych przeżyć.

W polskim prawie ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku ograniczając ją występowaniem 20-letniego terminu przedawnienia. W przypadku śmierci ojca możemy występować z wieloma roszczeniami. Wszystko zależy od tego jak bliskie relacje występowały pomiędzy osobami i ile lat miał Poszkodowany bądź Poszkodowana w momencie straty rodzica – ojca. Egzekwowanie roszczeń może odbywać się zarówno na drodze postępowania likwidacyjnego przed Towarzystwem Ubezpieczeń, jak również w drodze procesu sądowego. Kwestia prowadzenia sprawy zawsze jest konsultowana z roszczącym. Dział prawny Kompensja kompleksowo analizuje każdą sprawę i rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem pomaga Poszkodowanym w najbardziej traumatycznych momentach w ich życiu.

Poniżej wskażemy przykładowe sprawy. Dzięki pomocy Kompensja sp. z o.o. osoby Poszkodowane otrzymały fachową pomoc prawników. Właściwie pokierowano procesem likwidacyjnym. W przypadku śmierci ojca poza zadośćuczynieniem, należy wystąpić również z roszczeniem odszkodowawczym dotyczącym pogorszenia sytuacji majątkowej, w sytuacji, gdy niepełnoletnie dziecko traci ojca, który samodzielnie był odpowiedzialny za utrzymanie rodziny.

Odnosząc się do konkretnych przykładów należy przytoczyć stan faktyczny pierwszej ze spraw. Poszkodowany lat 17 stracił ojca w wypadku samochodowym. Generując roszczenie wzięto pod uwagę zarówno sytuacją osobistą i majątkową osoby, która straciła jedną z najbliższych osób w jej życiu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Poszkodowany mógł liczyć na wsparcie finansowe ojca. Po wypadku nastąpiło drastyczne pogorszenie jego sytuacji majątkowej. Śmierć rodzica była ogromnym wstrząsem psychicznym dla Poszkodowanego, co doprowadziło do osłabienia jego aktywności życiowej. Wypadek i śmierć ojca nastąpiła tuż przed osiągnięciem przez niego pełnoletności i wkraczaniem w dorosłe życie, co potęgowało rozmiar doznanych cierpień psychicznych, Poszkodowany utracił przy tym poczucie bezpieczeństwa i możliwość wsparcia od najbliższej rodziny. Z drugiej strony na zwiększenie świadczenia w ocenie Towarzystwa Ubezpieczeń miała wpływ okoliczność, iż Poszkodowany jest osobą niepełnoletnią i uczącą się, totalnie uzależnioną zarówno emocjonalnie i finansowo od rodziców, w związku z czym więzy są silniejsze, zaś osoba tracąca ojca w wypadku samochodowym emocjonalnie niestabilna i pogrążona w traumie.

Wypłata Towarzystwa Ubezpieczeń: 70.000 zł zadośćuczynienia, 60.000 zł odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej (ugoda).

W kolejnym przypadku mówimy o  pasażerze pojazdu mechanicznego, który zmarł na skutek wypadku drogowego. Kierowca oraz pasażer podczas wypadku znajdowali się pod wpływem alkoholu. Postępowanie było bardzo zaskakujące, ponieważ wykazano, iż pasażer był sumiennym i rzetelnym pracownikiem zakładu samochodowego, osobą przyjacielską i pogodną. Jego śmierć wywarła daleko idące skutki w sferze emocjonalnej i psychicznej dzieci. Podczas postępowania likwidacyjnego toczącego się przed STU Ergo Hestia ustalono na wymiar zasądzonego świadczenia przede wszystkim miała wpływ istotna zmiana (pogorszenie) sytuacji życiowej najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której skutkiem była utrata osoby dorosłej, samodzielnej i dbającej o finanse rodziny.  Na wysokość świadczenia miała wpływ perspektywa, że Poszkodowany był osobą aktywą zawodową, mającą wiele planów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Małżonka nie pracowała, ponieważ zajmowała się domem i sprawowaniem opieki nad dziećmi. Poza czynnikami materialnymi dla wysokości zadośćuczynienia ważne są skutki powstałe w wyniku zdarzenia, które uzewnętrzniły się głównie w sferze psychicznej najbliższej rodziny.  W decyzji wskazano, że  stany emocjonalne takie jak: uczucie pustki, brak radości, żal, tęsknota, przeżywanie żałoby  stanowią całkowicie naturalną konsekwencję utraty osoby najbliższej.

Wypłata: ugoda na rzecz dziecka 150.000 zł

Na koniec warto też przypomnieć, że zadośćuczynienie po śmierci ojca przysługuje najbliższym członkom rodziny począwszy od 03 sierpnia 2008r. Dodatkowo zawrócić uwagę na  uchwałę Sądu Najwyższego, w której sąd jednoznacznie stwierdził, iż najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 03 sierpnia 2008r. Tym samym osoby, które utraciły rodziców (ojca) przed 03 sierpnia 2008r również mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, z tym że nie na podstawie nowej instytucji z art. 446 § 4 k.c. a na innej podstawie tj. art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.

Kompensja sp. z o.o. generując roszczenie występuje z możliwie najwyższymi roszczeniami. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Wysokość zadośćuczynienia po śmierci ojca opiewa na kwotę rzędu od 100.000 zł  wzwyż, zaś odszkodowana z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej uzależniona jest od tego jakie możliwości finansowe posiadał ojciec i w jakim zakresie i ilu osobom pomagał i wspierał finansowo. Każda sprawa jest inna. Naszym zadaniem jest zakończenie jej w ten sposób, żeby chociaż w małym zakresie zrekompensować ból i ulżyć w cierpieniu.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy nie byli sprawcą takiego zdarzenia. Każdy uczestnik ruchu, któremu nie można przypisać wyłącznej winy, może otrzymać roszczenia odszkodowawcze z polisy OC nawet, jeśli w znaczącym stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, czynnikiem determinującym wypłatę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych dla osób najbliższych,  również jest to aby ofiara wypadku nie była jego sprawcą.

Czy starać się o odszkodowanie, jeżeli leczenie nie jest zakończone?

Osobom poszkodowanym w wypadkach przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę należnych roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadki już w dniu zaistnienia szkody.

Kiedy złożyć wniosek?

Przepisy nie nakazują, aby leczenie poszkodowanego było zakończone, warto jednak pamiętać, aby to zrobić przed terminem przedawnienia. Po wstępnym rozpoznaniu okoliczności faktycznych przez ubezpieczyciela wypłaca on kwotę bezsporną. W toku likwidacji szkody, kiedy poszkodowany uzupełnia dokumentację medyczną (trwa proces leczenia), ubezpieczyciel dokonuje kolejnych wypłat