Skip to content

Odszkodowania powypadkowe przysługują osobom, które wskutek danego zdarzenia odniosły szkodę osobową lub rzeczową. Ubezpieczenie, z którego wypłacane jest roszczenie chroni w określonym zakresie podmiot, który jest odpowiedzialny za wypadek i tym samym zwalnia go z odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. W zakresie działalności firmy Kompensja znajduje się obsługa prawna spraw o dochodzenie roszczeń za wypadki komunikacyjne, przy pracy, w rolnictwie oraz wskutek błędów medycznych. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwala na prowadzenie spraw trudnych, skomplikowanych, a nawet takich, które były już samodzielnie prowadzone przez poszkodowanych. Co do zasady, prawo nie wymaga od poszkodowanych aby w etapie likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem) reprezentował go profesjonalny pełnomocnik, aczkolwiek kwoty które uzyskują poszkodowani samodzielnie z reguły są dużo niższe niż przy współpracy z kancelarią prawną. Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku? Poniżej krótki poradnik dla osób poszkodowanych.

Roszczenia odszkodowawcze

W każdym wniosku o odszkodowanie powinniśmy przede wszystkim opisać jakie w związku z wypadkiem odnieśliśmy szkody oraz uzasadnić je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kodeks cywilny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa kto jest uprawniony do odszkodowania oraz jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w związku z wypadkiem. Aby ubezpieczyciel uznał zasadność danych roszczeń musimy te przepisy zwyczajnie znać. Katalog roszczeń jest bowiem bardzo duży. Począwszy od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po zwrot kosztów leczenia, utraconego dochodu, renty, odszkodowania za przestój pojazdu, a w przypadku śmierci poszkodowanego również zadośćuczynienia za śmierć, stosownego odszkodowania, renty dla osób uprawnionych oraz zwrotu kosztów pogrzebu. Reasumując, poszkodowany adekwatnie do swojej indywidualnej sytuacji rości o uzyskanie stosownej rekompensaty za wypadek.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku, aby uzyskać jak najwyższe kwoty?

Podstawą w przygotowaniach do dochodzenia roszczeń powypadkowych jest oszacowanie wielkości poniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz szkody rzeczowej przez poszkodowanego. Wnikliwa analiza dokumentacji medycznej, okoliczności zdarzenia, a przede wszystkim indywidualnej sytuacji uprawnionego do odszkodowania jest niezbędna. Składając projekt wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela musimy wiedzieć jak wielką krzywdę, cierpienie, czy stratę finansową ponieśliśmy, ponieważ kluczową kwestią jest jego argumentacja. Jeżeli nasza sytuacja życiowa po wypadku uległa znacznemu pogorszeniu i w związku z tym uznamy, że ubezpieczyciel powinien nam wypłacić 30 tysięcy złotych, nic to nie znaczy. W odpowiednich argumentach właśnie w wniosku do ubezpieczyciela musimy przedstawić np. dlaczego zadośćuczynienie w takiej kwocie jest adekwatne do powstałej szkody? Jakiego rodzaju cierpienie oraz krzywdę poniósł poszkodowany w związku z wypadkiem? Jaki wpływ poniesiony uszczerbek na zdrowiu ma na obecną sytuację życiową poszkodowanego, czy jak intensywność i wielkość cierpienia zrekompensuje poszkodowanemu kwota zadośćuczynienia o którą rości? Reasumując, projekt wniosku o odszkodowanie powinien być uzasadnieniem wielkości poniesionej szkody przez poszkodowanego.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których mimo wielkich starań poszkodowanego, rzetelnej i długiej pracy nad przygotowaniem wniosku, ubezpieczyciel odmawia wypłaty lub wypłaca znacznie zaniżoną kwotę, z którą się nie zgadzamy. W takich okolicznościach, poszkodowany ma możliwość złożenia odwołania od tej decyzji i ponowne wskazanie argumentów, które mogłyby ubezpieczyciela przekonać do naszych racji. Oczywiście odwołanie będzie skuteczne tylko wówczas gdy ponownie przeanalizujemy całą dokumentację, zastanowimy się gdzie popełniliśmy błąd lub ocenimy, że działania ubezpieczyciela są bezpodstawne do obecnie obowiązujących przepisów.

Pismo o odszkodowanie

Przygotowanie skutecznego wniosku o odszkodowanie nie jest sprawą łatwą. Poszkodowani mimo wszystko często zgłaszają roszczenia samodzielnie, prowadzą proces dochodzenia roszczeń i na etapie gdy napotykają problem zwracają się o pomoc do kancelarii prawnej. Należy pamiętać, zę najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko jest pomoc kancelarii, która będzie prowadziła sprawę od początku do końca. Błędy, które poszkodowany popełnił wskutek samodzielnych działań często skutkują tym, iż w efekcie kwoty odszkodowań będą dużo niższe niż wtedy gdy sprawą od początku zajęłaby się firma odszkodowawcza.