Odszkodowanie - zadośćuczynienie za śmierć siostry w wypadku

Tragiczna śmierć siostry to niezwykle trudne doświadczenie. Oprócz olbrzymiej straty emocjonalnej, powoduje również często pogorszenie sytuacji życiowej rodzeństwa zmarłej, które zostaje pozbawione opieki, wsparcia w wychowywaniu, a nierzadko również pomocy finansowej. W sytuacji, gdy Twoja siostra zginęła z winy innej osoby na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub na gospodarstwie rolnym lub błędu medycznego, przysługuje Ci odszkodowanie, które może pokryć między innymi poniesione straty finansowe.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie za śmierć siostry, co potrzeba, by je uzyskać, jak dostać odszkodowanie i jak liczyć kwotę, o którą można się ubiegać.

Spis treści

Co to jest odszkodowanie za śmierć siostry?

Świadomość tego, czym jest odszkodowanie za śmierć siostry może pomóc osobom doświadczonym tą ciężką stratą określić granice, jakim podlegać muszą ich roszczenia. Tym samym pozwoli im to uniknąć nieporozumienia w kwestii tego, o co można się ubiegać w ramach tej formy rekompensaty.

Odszkodowanie za śmierć siostry to jednorazowe świadczenie finansowe wypłacane rodzeństwu zmarłej z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji bytowo-materialnej powoda lub powódki. Pogorszenie sytuacji musi mieć wymiar obiektywny i pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ze stratą zmarłej. Oznacza to, że odszkodowanie ma za zadanie pokryć rzeczywiste i znaczne szkody poniesione przez rodzeństwo zmarłej, a nie zrekompensować całość konsekwencji jej śmierci czy psychiczny ból po jej stracie.

Co zrobić po śmierci siostry?

Śmierć siostry to dramat dla rodzeństwa, jak i innych bliskich jej osób. Nic dziwnego, że w tak trudnej sytuacji osamotnione rodzeństwo może nie wiedzieć, jakie kroki należy podjąć zaraz po tym strasznym wydarzeniu.

W zależności od okoliczności śmierci siostry, pierwsze czynności, jakie wykonamy po tym fakcie mogą mieć znaczenie dla możliwości uzyskania przez rodzeństwo odszkodowania. Możliwie szybko po stwierdzeniu faktu śmierci siostry należy:

 • pozyskać akt zgonu zmarłej;
 • zdobyć dokument orzekający o sprawstwie zdarzenia, które było przyczyną jej śmierci;
 • skompletować dokumentację ze szpitala z okresu między zdarzeniem a śmiercią, jeśli poszkodowana nie zmarła na miejscu wypadku, lecz poddana była próbom ratowania jej życia.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć siostry?

Wnioskując o odszkodowanie za śmierć siostry, warto wiedzieć, za co dokładnie przysługuje rekompensata. Istnieją bowiem ograniczenia odnośnie tego, co ma pokrywać odszkodowanie. Obejmuje ono całość szkód materialnych i niematerialnych określanych jako pogorszenie sytuacji życiowej powoda.

Można zatem ubiegać się o odszkodowanie za następujące straty:

 • utratę wsparcia finansowego od starszego rodzeństwa;
 • utratę opieki i wsparcia w wychowaniu przez młodsze rodzeństwo, zwłaszcza, gdy dzieci dorastają w rodzinie niepełnej;
 • utratę opieki przez rodzeństwo chore lub niepełnosprawne;
 • utratę pomocy i wsparcia w sytuacjach, w których powód mógłby oczekiwać ich od zmarłej;
 • utratę pomocy zmarłej w utrzymywaniu gospodarstwa domowego;
 • za trwałe i przejściowe następstwa zdrowotne poniesione przez rodzeństwo zmarłej w wyniku jej śmierci (na przykład zawał na wieść o tragedii).

Roszczenia po śmierci siostry

O jakie roszczenia możemy się starać:

Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie ma na celu przede wszystkim kompensację i złagodzenie doznanych cierpień fizycznych, a także cierpień psychicznych przez członków rodziny i najbliższych zmarłego.

Stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Przysługuje osobom uprawnionym, jeśli na skutek śmierci osoby najbliższej nastąpiło znaczne pogorszenie ich (osób uprawnionych) sytuacji życiowej.

Renta po śmierci osoby bliskiej

Celem renty odszkodowawczej, najczęściej przyznaje się w związku ze śmiercią w wypadku komunikacyjnym dla dzieci, jest pomoc w uzupełnieniu dochodów osób uprawnionych po śmierci osoby najbliższej, na której spoczywały wobec dzieci zobowiązania finansowe. Przede wszystkim wysokość takiej renty obliczana jest zawsze indywidualnie i wymaga wielostronnego oraz kompleksowego poznania konkretnych relacji rodzinnych oraz sytuacji życiowej osób uprawnionych.

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów związanych z pochówkiem zmarłej osoby poszkodowanej co do reguły należy się tej osobie, która faktycznie go poniosła. Obejmuje on całokształt wydatków związanych z organizacją pogrzebu i pochówkiem tj: koszty zakupu trumny, czy zniczy, a także kwiatów, wieńców pogrzebowych, koszty zakupu ubrań dla osoby zmarłej oraz odzieży żałobnej dla rodziny i opłatę za miejsce na cmentarzu, opłaty związane z ceremonią pogrzebową, w tym również ofiarę za posługę kapłańską, koszty nagrobka, koszty stypy albo innej tego typu uroczystości.

Czy należy mi się odszkodowanie za śmierć siostry?

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o odszkodowanie warto dowiedzieć się, kiedy i komu przysługuje odszkodowanie za śmierć siostry. Pokrewieństwo powoda lub powódki ze zmarłą nie stanowi bowiem jedynego kryterium w sprawie o rekompensatę.

Odszkodowanie za śmierć siostry należy się żyjącemu rodzeństwu jeśli:

 • śmierć nastąpiła w wyniku nagłego zdarzenia takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy lub na gospodarstwie rolnym, czy błąd w sztuce lekarskiej;
 • śmierć zmarłej została zawiniona przez inną osobę – odszkodowanie przysługuje również wtedy, gdy siostra przyczyniła się do powstania zdarzenia będącego przyczyną jej śmierci, ale nie wtedy, gdy ponosi za nie całkowitą winę;
 • między zmarłą a jej rodzeństwem istniała silna więź emocjonalna, którą wnioskujący jest w stanie udowodnić;
 • jeśli wnioskujący jest osobą młodą i nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z doznaną stratą i jej konsekwencjami.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć siostry?

Aby zgłosić roszczenie, konieczna jest wiedza o tym, kto płaci odszkodowanie za śmierć siostry. Podmiot, do którego należy złożyć odpowiedni wniosek zależny jest od tego, kto był sprawcą śmierci zmarłej.

Jeśli siostra zmarła w wyniku wypadku komunikacyjnego, rekompensatę wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jeśli zaś śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy, odpowiedzialność za zdarzenie ponosi pracodawca, a odszkodowanie płaci jego zakład ubezpieczeniowy.

Zdarzają się też sytuacje, gdy sprawca wypadku nie zostaje ustalony. Wówczas również można ubiegać się o odszkodowanie, a wypłaca je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć siostry?

Nic dziwnego, że osoby po raz pierwszy wnioskujące o rekompensatę nie wiedzą, jak się starać o odszkodowanie za śmierć siostry. Aby je uzyskać, należy wykonać szereg czynności, w tym przede wszystkim zgromadzić solidny materiał dowodowy będący podstawą do przyznania świadczenia i uznania zasadności wypłaty jak najwyższej kwoty.

Najważniejsze zadania, jakie należy wykonać w celu uzyskania odszkodowania za śmierć siostry to:

 • zdobyć dokument określający sprawstwo śmierci siostry.
 • oszacowanie materialnych i niematerialnych strat poniesionych na skutek śmierci siostry na podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego;
 • przedstawić odpis aktu zgonu zmarłej;
 • udowodnić bliską relację łączącą wnioskującego ze zmarłą;
 • wynegocjować satysfakcjonującą stawkę odszkodowania z zakładem ubezpieczeniowym i zawrzeć ugodę lub skierować do sądu sprawę o wyższe odszkodowanie.

Ile uzyskam z odszkodowania za śmierć siostry?

Nie jest łatwo oszacować, jakie odszkodowanie przysługuje za śmierć siostry, jednak kwoty, które udaje się w takich sprawach wywalczyć sięgają często do pięćdziesięciu tysięcy złotych. Bliscy roszczący sobie prawo do odszkodowania zwykle nie wiedzą, jak wyliczyć jego wysokość, co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę ilość czynników, które mogą na nią wpłynąć.

Jeśli wnioskujący zawiera ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym, bliscy osoby zmarłej otrzymują wówczas uzgodniona kwotę o wiele szybciej. Z drugiej jednak strony, skierowanie sprawy o przyznanie wyższego odszkodowania do sądu może zaowocować uzyskaniem nawet kilkakrotnie większych kwot niż te wynegocjowane z ubezpieczycielem.

Inne czynniki decydujące o wysokości kwoty odszkodowania to między innymi okoliczności, w jakich zmarła siostra, wielkości szkód, jakie poniosła z tego tytułu osoba wnioskująca czy wieku i stanu zdrowia zarówno siostry, jak i roszczącego.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za śmierć siostry?

Rozważając wysunięcie roszczenia o rekompensatę, warto również wiedzieć, prze jaki okres można dochodzić odszkodowania za śmierć siostry. Okres ten zależny jest od takich czynników jak klasyfikacja zdarzenia, w wyniku którego nastąpiła śmierć jako przestępstwa, kompletność materiału dowodowego zgromadzonego przez powoda oraz długość procesu o ustalenie sprawstwa zdarzenia.

Wypłata odszkodowania nastąpić może w przeciągu nawet 30 dni od zgłoszenia roszczenia, zwłaszcza jeśli ubezpieczyciel i wnioskujący zawrą w tej sprawie ugodę. Jeśli jednak zakład ubezpieczeniowy uzna, że przedstawiony mu materiał dowodowy nie pozwala na wypłatę wnioskowanej kwoty, osoba roszcząca sobie prawo do odszkodowania ma 14 dni na ich uzupełnienie. Polskie prawo zapobiega przedłużaniu okresu wypłaty odszkodowania w nieskończoność, toteż maksymalny czas dozwolony na jego wypłatę to 90 dni.

Istotną informacją dla wnioskujących jest również to, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania za śmierć siostry. Termin przedawnienia roszczeń jest inny w przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa, a inny gdy była skutkiem niezawinionego wypadku. Jeśli doszło do przestępstwa, okres ten wynosi do 20 lat, zaś w przeciwnym razie na dochodzenie swoich praw do odszkodowania wnioskujący ma nie więcej niż 3 lata.

Co jest potrzebne, by uzyskać odszkodowanie za śmierć siostry?

Aby uzyskać odszkodowanie za śmierć siostry, potrzebna będzie rzetelna dokumentacja wszelkich faktów przemawiających za jego wypłatą w żądanej wysokości. Brak poparcia argumentów stosownymi dowodami może bowiem skutkować oddaleniem roszczenia.

Najważniejsze dokumenty, jakie potrzebne są do uzyskania odszkodowania to:

 • dowód osobisty lub paszport zmarłej siostry;
 • dowody na istnienie silnej więzi emocjonalnej między zmarłą a wnioskującym;
 • dowody na mieszkanie zmarłej i powoda lub powódki w jednym gospodarstwie domowym;
 • zaświadczenie o dochodach zmarłej, jeśli ta brała udział w utrzymaniu osoby wnioskującej;
 • zeznania lub dowody na udział zmarłej w opiece i wychowaniu wnioskującego rodzeństwa;
 • dowody na znaczne pogorszenie się sytuacji materialno-bytowej rodzeństwa zmarłej;
 • notatka policyjna lub BHP z miejsca zdarzenia;
 • dokumentacja medyczna z okresu hospitalizacji siostry miedzy wypadkiem a jej śmiercią, jeśli miała ona miejsce.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania za śmierć siostry?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie za śmierć siostry może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali pogorszenia sytuacji Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań za śmierć siostry

Decydując się na współpracę ze specjalistami, warto wiedzieć, co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych za śmierć siostry w danej firmie. Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań za śmierć siostry. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie śmierci siostry, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • kontakt z rzeczoznawcami wyceniającymi szkodę materialną,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań za śmierć siostry?

Wysokość honorarium za pomoc naszej kancelarii w dochodzeniu odszkodowań za śmierć siostry stanowi prowizję od kwoty, którą uzyskujemy dla Klienta od ubezpieczyciela.

Rozumiemy, że w momencie wnioskowania o ubezpieczenie Klient może nie dysponować środkami do pokrycia kosztów naszych usług. Dlatego ustaliliśmy korzystną dla wnioskujących zasadę uiszczania zapłaty na koniec naszej współpracy, dopiero po uzyskaniu przez Klienta odszkodowania.

Pragniemy dodać, że w cenę naszych usług nie wliczają się żadne dodatkowe opłaty. Zarówno dojazdy do Klienta, jak i wstępna wycena możliwego do uzyskania odszkodowania oraz kompleksowe doradztwo przez cały okres trwania współpracy nie są objęte dodatkowymi kosztami.

Gdzie iść po odszkodowanie za śmierć siostry?

Osoby pragnące wnioskować o odszkodowanie za śmierć siostry zwykle nie wiedzą, gdzie zgłosić ten zamiar i od kogo pozyskać pomoc potrzebną w odzyskiwaniu należnych im pieniędzy. Jeśli zastanawiasz się, skąd zaczerpnąć wiedzę i wsparcie w tym trudnym procesie, zwróć się do kancelarii odszkodowawczej Kompensja, która zapewni Ci komplet informacji i odciąży Cię od zdecydowanej większości formalności i obowiązków związanych z ubieganiem się o rekompensatę.

Przychodząc do naszej kancelarii, zyskujesz:

 • darmową wycenę wstępną kosztów współpracy i możliwego do uzyskania odszkodowania;
 • pełne doradztwo przez cały okres trwania naszej współpracy;
 • gwarancję naszego stuprocentowego zaangażowania w pozyskanie dla Ciebie maksymalnie wysokiej kwoty odszkodowania;
 • możliwość zapłaty honorarium dopiero po uzyskaniu pieniędzy z odszkodowania;
 • doświadczenie i wysoką skuteczność naszych prawników;
 • komfort, jakie daje bycie odciążonym od konieczności załatwiania formalności;
 • możliwość przeżycia najtrudniejszego okresu żałoby w spokoju.

Zgłoś się do Kompensji i zyskaj wysokie odszkodowanie za śmierć siostry oraz komfort psychiczny w tym trudnym czasie

Jeśli spotkała Cię tragedia, jaką jest śmierć siostry, zasługujesz na czas i spokój, by móc się z nią uporać. Konieczne jest w tym czasie nie tylko zadbanie o własne uczucia, ale i odnalezienie się w nowej sytuacji pod względem finansowym. Prawnicy z kancelarii odszkodowawczej Kompensja mogą Ci w tym pomóc. Zdejmiemy z Twoich barków ciężar obowiązków związanych z ubieganiem się o odszkodowanie i uzyskamy dla Ciebie możliwie wysoką kwotę świadczenia.

Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na pierwsze spotkanie, na którym powiemy Ci, w jakiej kwocie i dla kogo jesteśmy w stanie uzyskać rekompensatę. Sprawdź, co obejmuje odszkodowanie w Kompensja i pozwól nam wywalczyć należne Ci pieniądze i zapewnić Ci spokój.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00