Odszkodowania powypadkowe - komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny samochodowy jest zdarzeniem w ruchu lądowym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden pojazd, a jego skutkiem są obrażenia ciała uczestników wypadku. Z kolei zdarzenie drogowe, podczas którego nikt nie doznał obrażeń, określa się mianem kolizji według Kodeksu Drogowego.

Poszkodowanym w takim wypadku może być zarówno kierowca, pasażer jak i pieszy czy też osoba jadąca na rowerze czy motocyklu. Odszkodowanie za obrażenia ciała wypłacane jest w takich przypadkach z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym należy się osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku i są w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy zachodzący między faktem zdarzenia a odczuwanymi dolegliwościami. Świadczenie takie ma stanowić wyrównanie strat poniesionych przez ofiarę wypadku oraz utraty korzyści, których z jego powodu nie może już ona osiągnąć.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie powypadkowe zdrowotne, kiedy się należy, dla kogo jest przeznaczone oraz jak dostać odszkodowanie i jak je wyliczyć. Sprawdź również, co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych w Kompensji oraz co potrzeba do uzyskania świadczenia.

Spis treści

Co to jest odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym to świadczenie wypłacane ofiarom wypadków samochodowych niebędących ich sprawcami i mające na celu wyrównanie szkody oraz potencjalnych korzyści utraconych w wyniku wypadku. Definicja ta oznacza, że świadczenie ma pokrywać wszelkie koszty leczenia ofiary wypadku, a także wyrównywać straty w wynagrodzeniu, które poniósł lub poniesie poszkodowany z powodu czasowej lub stałej utraty zdolności do wykonywania swojego zawodu.

Co zrobić po wypadku samochodowym?

Czynności, które poszkodowany podejmie natychmiast po wypadku samochodowym mają olbrzymie znaczenie dla wyniku dochodzenia odszkodowania. Niezwykle ważne jest, aby jak najszybciej postarać się opanować emocje i przystąpić do działań, które pomogą w ustaleniu sprawstwa wypadku i w udokumentowaniu jego skutków.

Pierwsze czynności, jakie należy wykonać po wypadku samochodowym, zaraz po zatroszczeniu się o zdrowie i życie własne i innych poszkodowanych, to:

 • wykonanie telefonu na policję i zgłoszenie wypadku;
 • spisanie danych sprawcy: jego lub jej numeru rejestracyjnego, numeru PESEL, imienia i nazwiska, numeru polisy ubezpieczeniowej, nazwy ubezpieczyciela;
 • zadzwonienie po karetkę i pozwolenie na przewiezienie się do szpitala;
 • szczegółowe opisanie wszystkich dolegliwości wynikłych w następstwie wypadku;
 • poddanie się wszystkim zaleconym przez lekarzy badaniom;
 • kontynuacja leczenia i skrupulatna dokumentacja wszystkich poniesionych w związku z nim wydatków.

Co obejmuje odszkodowanie za wypadek?

Będąc osobą ubiegającą się o odszkodowanie komunikacyjne warto wiedzieć, za co dokładnie przysługuje świadczenie. Co do zasady, powinno ono pokrywać poniesione straty, a także wyrównywać utracone na skutek wypadku korzyści.

Odszkodowania powypadkowe obejmują:

 • koszty leczenia i opieki nad poszkodowanym,
 • leczenie w placówce prywatnej lub zagranicznej,
 • koszt pobytu w sanatorium,
 • wydatki na leki, opatrunki, sprzęt medyczny i ortopedyczny,
 • koszt dojazdu osób odwiedzających chorego,
 • koszt przewiezienia poszkodowanego do i z placówki medycznej w trakcie leczenia i rekonwalescencji,
 • utracone w wyniku wypadku wynagrodzenie,
 • wydatki na przekwalifikowanie się,
 • jednorazowe świadczenie na założenie własnej działalności,
 • zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb, renty wyrównawcze, renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość.

Czy należy mi się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Ubiegając się o rekompensatę warto mieć świadomość, komu przysługuje odszkodowanie po wypadku samochodowym. Nie każdy poszkodowany może bowiem na nie liczyć, a w wyjątkowych sytuacjach orzeka w tej kwestii sąd.

Odszkodowanie przysługuje ofiarom wypadków samochodowych, które:

 • zostały poszkodowane poruszając się samochodem w charakterze kierowcy lub pasażera;
 • zostały poszkodowane uczestnicząc w ruchu drogowym w charakterze pieszych;
 • były pasażerami we własnym samochodzie prowadzonym przez innego kierowcę;
 • przyczyniły się do powstania wypadku samochodowego, ale nie ponoszą za niego całkowitej odpowiedzialności;
 • zostały poszkodowane uczestnicząc w ruchu drogowym w charakterze rowerzystów, motocyklistów, rolkarzy itp.

Kto wypłaca odszkodowanie powypadkowe?

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie wiedzą, kto płaci odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym i mylnie zakładają, iż wypłaca je z własnej kieszeni sprawca wypadku. W stresującej sytuacji nietrudno o nieracjonalne myślenie i wycofanie się lub rezygnację ze złożenia zeznań obciążających sprawcę, zwłaszcza gdy ten usiłuje wzbudzić w nas litość lub zastraszyć nas postępowaniem w sądzie.

Należy zatem pamiętać, że odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym opłaca zakład ubezpieczający sprawcy z jego składek OC, a sam sprawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność karną i moralną za poczynione szkody. W sytuacji gdy sprawca wypadku nie został ustalony, świadczenie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak uzyskać odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym?

Kiedy już wiemy, skąd pozyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym, warto sprawdzić, jak się starać o jego przyznanie.

W tym celu należy przede wszystkim dopilnować pierwszych formalności tuż po wypadku, a następnie złożyć wniosek o odszkodowanie do zakładu ubezpieczającego sprawcy. Aby go wypełnić, należy jednak najpierw wycenić doznaną szkodę, co może okazać się trudne.

Aby nie zaprzepaścić szansy na uzyskanie maksymalnie wysokiego świadczenia, należy również skrupulatnie dokumentować wszelkie fakty związane ze szkodą i poniesionymi z tytułu leczenia wydatkami.

Zwykle konieczne jest także negocjowanie z zakładem ubezpieczającym, a przy braku porozumienia, przechodzenie przez rozprawy sądowe. Biorąc to wszystko pod uwagę, warto ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania, przekazując prowadzenie sprawy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - ile uzyskam?

Istotnym pytaniem nurtującym poszkodowanych jest to, jakie odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym można uzyskać oraz jak je wyliczyć. Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od stopnia szkody, jakiej doznał poszkodowany.

Wiele zależy jednak również od tego, w jakim trybie nastąpi decyzja o przyznaniu odszkodowania. Jeśli bowiem poszkodowany i ubezpieczalnia zawrą ugodę, oznacza to, że wnioskujący akceptuje wysokość odszkodowania zaproponowaną przez zakład ubezpieczający. 

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym?

Bardzo istotną kwestią dla wyrównania szkód poszkodowanych jest wiedza o tym, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym. Okres ten może różnić się w zależności od kilku czynników.

W zwykłym trybie postępowania zakład ubezpieczeniowy zobowiązany jest do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania w przeciągu 30 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Często jednak okazuje się, że do rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są dodatkowe dokumenty. Po ich dostarczeniu ubezpieczalnia na nowo ocenia materiał dowodowy i wydaje decyzję oraz wypłaca świadczenie (lub odmawia go) nie później niż przed upływem 90 dni.

Uzyskanie odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym – co jest potrzebne?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe należy nie tylko o nie zawnioskować, ale też dobitnie uzasadnić swój wniosek, wycenić doznane szkody oraz przedstawić materiał dowodowy popierający nasze roszczenie.

W celu uzyskania odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym należy zastosować się w jak największym stopniu do poniższych wytycznych:

 • zbierać faktury imienne za wszystkie badania, konsultacje medyczne, dojazdy taksówką do i z placówek medycznych, leki, opatrunki, sprzęty medyczne, pobyty w sanatorium i inne środki zastosowane w celu rekonwalescencji;
 • szczegółowo opisywać lekarzom wszystkie dolegliwości na każdym etapie diagnozowania i leczenia i dopilnować ich zapisania przez lekarzy podczas wywiadów medycznych;
 • stosować się do wszystkich zaleceń lekarzy i specjalistów;
 • poddawać się hospitalizacji i nie wypisywać się ze szpitali na własne życzenie;
 • zachowywać wszystkie wyniki badań i opinie lekarskie przez cały okres leczenia;
 • gromadzić wszelkie zwolnienia lekarskie mogące stanowić podstawę do udowodnienia okresów niepobierania wynagrodzenia z tytułu niemożności wykonywania pracy;
 • zabezpieczyć kopię protokołu i notatki policyjnej z miejsca zdarzenia.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania powypadkowego?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie powypadkowe zdrowotne może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe, oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali cierpienia Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań zdrowotnych po wypadku samochodowym

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań zdrowotnych po wypadkach samochodowych. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowania powypadkowe zdrowotne, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań zdrowotnych po wypadku samochodowym?

Cena za usługi firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym powinna być zależna wyłącznie od wysokości uzyskanego dzięki jej pracownikom świadczenia. Jej wysokość określa się zatem nie w złotówkach, lecz w procentach prowizji pobieranej od wywalczonego przez prawników odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja spełnia te warunki i nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za doradztwo, dojazdy do Klienta czy zbieranie materiału dowodowego. Zdając się na naszą pomoc, zyskujesz też gwarancję, że za nasze usługi zapłacisz dopiero wówczas, gdy doprowadzimy do wypłacenia Ci odszkodowania.

Gdzie iść po odszkodowania powypadkowe?

Zanim pojawi się w naszym życiu taka konieczność, przeważnie nie myślimy o tym, gdzie zgłosić wniosek o odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym. Warto jednak wiedzieć, nie tylko od kogo otrzymuje się świadczenie, ale i skąd można dostać pomoc w jego uzyskiwaniu.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja świadczy kompleksową pomoc osobom poszkodowanym i ich rodzinom, reprezentując Klienta w kontakcie z ubezpieczycielem, jak i z sądem. W oparciu o nasze doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw pomagamy stworzyć wniosek, który daje największą szansę na pozytywną odpowiedź i uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Najważniejsze powody, dla których warto zgłosić się po pomoc do naszej kancelarii to:

 • darmowa analiza przypadku i wycena szkody,
 • bezpłatna kalkulacja możliwego do uzyskania odszkodowania,
 • darmowe doradztwo na każdym etapie współpracy,
 • dojazdy do Klienta w cenie usługi,
 • wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu odszkodowań dla naszych Klientów,
 • kompleksowe zajęcie się formalnościami,
 • negocjacje z ubezpieczycielem i reprezentacja Klienta przed sądem,
 • takt i zrozumienie naszych doradców dla trudnych sytuacji, z jakimi zgłaszają się do nas Klienci,
 • skuteczność i szczerość w naszych działaniach.
Zgłoś się po pomoc i wygraj walkę o odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym z kancelarią odszkodowawczą Kompensja

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o odszkodowanie i nie ryzykuj decyzji odmownej w przypadku nie dość precyzyjnie sformułowanych roszczeń czy słabo udokumentowanej szkody. Zgłoś się po profesjonalną pomoc naszej kancelarii i zyskaj gwarancję dopełnienia formalności i negocjacji na najwyższym poziomie. Zwiększ swoją szansę na uzyskanie maksymalnie wysokiego odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym, by móc odetchnąć ze spokojem, zająć się swoim zdrowiem i przywrócić swojemu życiu wysoką jakość.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00