Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku to rekompensata za doznane szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez ofiarę wypadku komunikacyjnego z winy innego uczestnika ruchu drogowego. Poszkodowany może liczyć na odszkodowanie niezależnie od tego, czy uczestniczył w wypadku w charakterze kierowcy, pasażera, pieszego, rowerzysty czy motocyklisty, a w niektórych sytuacjach także wówczas, gdy sam przyczynił się do powstania wypadku. W naszej kancelarii zajmujemy się odzyskiwaniem pieniędzy za szkody osobowe i rzeczowe, w tym ostatnim przypadku dotyczące pojazdów maksymalnie 10-letnich.

Dowiedz się, co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, komu przysługuje odszkodowanie, kiedy się o nie starać, od kogo je otrzymasz i skąd zaczerpnąć pomoc w jego dochodzeniu.

Spis treści

Co to jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Ubiegając się o rekompensatę strat poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego, warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czym jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Terminem tym określa się zwrot kosztów za szkody materialne i niematerialne osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego, które pokrywane są z ubezpieczenia OC osoby odpowiedzialnej za powstanie tego wypadku. Może to być zatem rekompensata za szkody rzeczowe, na przykład w postaci kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, lub osobowe.

Co zrobić po wypadku komunikacyjnym?

Natychmiast po wypadku komunikacyjnym poszkodowany uczestnik powinien przede wszystkim zadbać o swoje życie i bezpieczeństwo. Należy zatem w pierwszej kolejności wezwać na miejsce zdarzenia karetkę.

Jeśli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala, trzeba też ustalić sprawcę wypadku. W sytuacji gdy miała miejsce jedynie kolizja drogowa a ustalenie winnego nie budzi wątpliwości w żadnym z jej uczestników, warto spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, na którym podpisuje się zarówno poszkodowany, jak i sprawca.

Jeśli jednak sprawca nie przyznaje się do winy, należy koniecznie spisać jego lub jej imię i nazwisko, PESEL i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. W sytuacji gdy sprawca zamierza oddalić się z miejsca wypadku, warto postarać się spisać przynajmniej numery rejestracyjne jego pojazdu. Umożliwi to odnalezienie jego ubezpieczyciela przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kolejnym krokiem powinno być zadzwonienie na policję i złożenie szczegółowych zeznań. Należy też pozwolić karetce przewieźć się do placówki medycznej i poddać się tam wszystkim zaleconym przez lekarzy czynnościom, dokładnie opisując wszystkie dolegliwości powstałe na skutek wypadku.

Co obejmuje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Zanim znajdziemy się w sytuacji wypadku drogowego, zwykle nie myślimy o tym, za co przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Kwestia ta zaczyna mieć dla nas znaczenie dopiero, gdy zaczynamy się zastanawiać, czy ubezpieczalnia pokryje koszty naszego leczenia, naprawy samochodu czy subiektywnego cierpienia.

Warto zatem wiedzieć, że odszkodowanie z OC sprawcy wypadku obejmuje zwrot kosztów za następujące szkody:

 • zniszczenie, uszkodzenie lub utrata mienia (pojazdu, telefonu komórkowego, komputera służbowego, i tak dalej);
 • holowanie samochodu po kolizji i korzystanie z pomocy drogowej;
 • uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia poszkodowanego w wyniku wypadku;
 • śmierć poszkodowanego;
 • leczenie i rehabilitacja chorego;
 • cierpienie i pogorszenie sytuacji materialnej bliskich zmarłego uczestnika wypadku;
 • utrata zdolności do pracy poszkodowanego;
 • utrata wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu dolegliwości powypadkowych;
 • utrata korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wypadek – mowa na przykład o wynagrodzeniu, którego nie będzie już mógł pobierać z dotychczasowej pracy z tytułu inwalidztwa i utraty zdolności do pracy;
 • cierpienie i krzywda subiektywnie wyceniane przez poszkodowanego.

Co więcej, odszkodowanie może też pokrywać koszty wynajmu samochodu zastępczego. Taka sytuacja jest uzasadniona na przykład wtedy, gdy poszkodowany dotychczas dojeżdżał do pracy swoim samochodem lub korzystał z samochodu w celach służbowych.

Czy należy mi się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku należy się wszystkim poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którzy nie byli ich sprawcami. Przysługuje ono bez względu na to, w jakim charakterze poszkodowany uczestniczył w ruchu drogowym. Zatem o odszkodowanie ubiegać się mogą kierowcy pojazdów, pasażerowie, piesi, a także rowerzyści i motorowerzyści.

Co ciekawe, o odszkodowanie warto walczyć również wtedy, gdy poszkodowany sam przyczynił się do powstania szkody, lecz zawinił jedynie w niewielkim stopniu. Wówczas kwota, jaką ma szansę uzyskać jest po prostu mniejsza, nie wyklucza to jednak jego prawa do rekompensaty.

Wreszcie, warto wiedzieć, że odszkodowanie uzyskasz również wtedy, gdy sam nie jesteś ubezpieczony, a nawet wtedy, gdy sprawca wypadku nie miał wykupionego OC.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy wypadku? Zaufaj profesjonalistom, zadzwoń +48 797-670-906

Kto wypłaca odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Jak sama nazwa wskazuje, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy. Oznacza to, że sprawca wypadku nie płaci odszkodowania z własnej kieszeni, lecz wypłaca je jego ubezpieczyciel. To istotny fakt, o którym warto pamiętać, gdy sprawca wypadku prosi nas, byśmy zrezygnowali z dochodzenia odszkodowania z powodu jego złej sytuacji materialnej. W przypadku gdy nie udało się ustalić sprawcy wypadku odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Ofiary wypadków drogowych często nie wiedzą, jak się starać o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pomijają wówczas cenne z punktu widzenia postępowania dowody lub fakty, przez co tracą szansę na wywalczenie maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty rekompensaty.

Aby dostać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego w możliwie jak najwyższej kwocie, należy wykonać następujące czynności:

 • ustalić sprawcę wypadku i jego towarzystwo ubezpieczeniowe;
 • złożyć wniosek do ubezpieczalni o odszkodowanie;
 • udokumentować najdokładniej jak to możliwe wszelkie konsekwencje, jakie wypadek miał dla kondycji fizycznej, psychicznej i materialno-bytowej poszkodowanego;
 • zachować wszelką dokumentację medyczną, faktury z warsztaty samochodowego, jeśli naprawialiśmy pojazd, faktury za dojazdy taksówką na miejsce leczenia, faktury za leki, sprzęty i opatrunki;
 • przekazać sprawę doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Ile uzyskam z odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Pierwszym pytaniem, które pojawia się po niedługo po wypadku jest to, jakie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku nam się należy. To, jak wyliczyć jego wartość, zależy jednak od wielu czynników, przez co niemożliwe jest abstrakcyjne oszacowanie nawet przybliżonej wysokości kwoty rekompensaty czy zadośćuczynienia bez konkretnych danych.

W przypadku odszkodowania za szkody majątkowe czy utratę zdrowia jego wysokość można określić na podstawie zebranych faktur i paragonów. Znacznie trudniej jest wycenić cierpienie, jakiego doznał w związku z wypadkiem poszkodowany. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak liczyć zadośćuczynienie za ból, dlatego cierpienie to wycenia sam poszkodowany, najlepiej z pomocą prawnika doświadczonego w kwestii odszkodowań.

Ile trwa odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Wiedza o tym, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest niezbędna, by nie ryzykować przedawnienia sprawy i utraty szansy na odzyskanie rekompensaty. Okres sten wynosi łącznie zwykle od 2 tygodni do 3 miesięcy, choć w wyjątkowych przypadkach może trwać dłużej.

Co do zasady, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Jeśli jednak występuje konieczność ustalenia sprawcy na drodze sądowej, okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania może się wydłużyć. Od momentu ustalenia sprawcy ubezpieczalnia ma maksymalnie 14 dni na wypłatę odszkodowania.

W wyjątkowych przypadkach zdarza się, że okres ten jest dłuższy, jeśli przedłuża się proces karny lub cywilny o ustalenie sprawcy.

Wypłata odszkodowania następuje w formie decyzji zakładu ubezpieczeń, od której kancelaria składa odwołania. Kancelaria odszkodowawcza negocjuje jak najlepsze warunki finansowe ugody, ale jeśli nie dojdzie do porozumienia z zakładem ubezpieczeń to kieruje sprawę do postępowania sądowego w celu uzyskania wyższej kwoty świadczeń odszkodowawczych. Skierowanie sprawy do sądu wymaga zgody poszkodowanego. Jeśli do ugody nie dochodzi, może rozpocząć proces sądowy o przyznanie wyższej rekompensaty. Poszkodowany może o nią walczyć nie dłużej niż 3 lata, jeśli wypadek miał charakter wykroczenia i nie dłużej niż 20 lat, jeśli wypadek był przestępstwem.

Co jest potrzebne, by uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy wypadku z OC?

Klienci zgłaszający się do nas po pomoc często nie wiedzą, co potrzeba, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Lista jest długa, a jej zawartość zależy od konkretnego przypadku.

Aby odzyskać należne poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy wypadku potrzebne będą następujące dokumenty:

 • faktury imienne za przebyte leczenie, badania, leki, sprzęt medyczny, opatrunki, dojazdy do lekarzy, dojazdy bliskich do chorego w celu odwiedzin, opiekę medyczną w miejscu zamieszkania;
 • wyniki badań, opinie lekarskie, wypisy ze szpitala, szczegółowe opisy dolegliwości poszkodowanego na każdym etapie leczenia;
 • faktury za pobyt w sanatorium czy rehabilitacyjne ćwiczenia na basenie;
 • zwolnienia lekarskie stanowiące dowód niepobierania wynagrodzenia;
 • dokumenty poświadczające niezdolność do pracy, utratę stanowiska pracy;
 • faktury za kursy przebyte w celu przekwalifikowania się;
 • dowody z miejsca wypadku, najlepiej zabezpieczone przez policję;
 • wyrok w sprawie ustalenia sprawstwa, jeśli taki istnieje.

Odszkodowanie / zadośćuczynienie z OC sprawcy - Jak napisać wniosek o wypłatę?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie czy zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali cierpienia Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy - Zakres prac naszej firmy

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy wypadku. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • kontakt z rzeczoznawcami wyceniającymi szkodę materialną,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Odzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku - Ile kosztuje pomoc?

Koszt pomocy w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy wypadku w kancelarii Kompensja uzależniony jest od stawki, która uda nam się wywalczyć dla Klienta. Koszt ten ustalany jest zatem za każdym razem indywidualnie i stanowi prowizję od uzyskanego odszkodowania.

Taki wariant rozliczenia jest bardzo korzystny dla naszych Klientów, gdyż zyskują oni gwarancję, że zapłacą za nasze usługi dopiero wtedy, gdy odzyskamy należne im pieniądze. Nie muszą zatem martwić się naszym honorarium w trudnej sytuacji finansowej czy podczas bolesnego leczenia.

Warto dodać, że kwota prowizji obejmuje całość naszych usług, włącznie z dojazdami do Klienta i na miejsce zdarzenia i kompleksowym doradztwem na każdym etapie postępowania. Nie stosujemy kruczków prawnych ani żadnych dodatkowych opłat, a współpraca z nami jest oparta na przejrzystych zasadach.

Gdzie zgłosić się po odszkodowanie od sprawcy wypadku z OC?

Bywa, że tuż po wypadku jesteśmy tak zdezorientowani, że nie wiemy, gdzie iść po odszkodowanie. Odpowiednim miejscem na konsultacje jest kancelaria odszkodowawcza Kompensja. Zespół doświadczonych prawników i doradców udzieli Ci wsparcia merytorycznego i ze zrozumieniem odniesie się do Twoich roszczeń.

Najważniejsze powody, dla których warto zgłosić się po odszkodowanie z OC sprawcy wypadku właśnie do nas to:

 • bezpłatna analiza przypadku i wstępna wycena doznanych szkód;
 • fachowe doradztwo doświadczonych prawników przez cały okres współpracy;
 • przejęcie wszelkich formalności od Klienta;
 • profesjonalne negocjacje z ubezpieczycielem sprawcy;
 • reprezentowanie Klienta przed sądem;
 • kompletowanie materiału dowodowego;
 • wysoka skuteczność w pozyskiwaniu wysokich odszkodowań i odsetek za zwłokę.

Zgłoś się do doświadczonej kancelarii odszkodowawczej i zyskaj maksymalnie wysokie odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy za doznane szkody

Ucierpiałeś w wypadku drogowym? Zgłoś się do kancelarii Kompensja i zwiększ swoje szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania z OC sprawcy wypadku, byś mógł wyrównać straty poniesione z tytułu utraty zdrowia, mienia, wynagrodzenia czy kosztownego leczenia. Powiemy Ci, jak dostać odszkodowanie, jak wyliczyć jego kwotę, kto płaci odszkodowanie zdrowotne i co jest potrzebne do jego uzyskania w Twoim indywidualnym przypadku. Zdejmiemy z Ciebie ciężar negocjacji z ubezpieczycielem i zajmowania się formalnościami i doprowadzimy do uzyskania przez Ciebie kwoty, która spełni Twoje oczekiwania.

Skontaktuj się z naszym doradcą już teraz, by umówić się na pierwsze spotkanie.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00