wypadek w pracy

Jeżeli podczas wykonywania pracy doświadczyłeś nieszczęśliwego wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie z ZUS!

Ważne jednak, aby wypadek ten spełniał poniższe kryteria:

„Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
  2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
  3. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pamiętaj!

Jeśli wypadek bądź wypadki nastąpiły z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. W celu udowodnienia nieprawidłowości ważnym jest ustalenie świadków wypadku, którzy będą mogli złożyć oświadczenie w tej sprawie oraz dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia i zabezpieczenie jak największej liczby dowodów. Zadaniem pracownika jest zgłoszenie każdego wypadku w pracyOdszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwe jest również uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od pracodawcy wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji.

Należy pamiętać, że niedopilnowanie przez pracodawcę zasad BHP, umożliwia poszkodowanemu uzyskanie zadośćuczynienia. Osoba, która uległa wypadkowi, może uzyskać świadczenia z ZUS. Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody.
Jednak aby, bezapelacyjnie udowodnić, że wina leżała po stronie pracodawcy, należy wykazać nieprawidłowości w organizacji warunków pracy. Z tego też względu bardzo ważne jest, aby mieć świadków naszego wypadku, którzy złożą oświadczenie, posiadać dokumentacje fotograficzną z miejsca zdarzenia, oraz zabezpieczyć jak najwięcej dowodów.

Wysokość jaką osiągnie odszkodowanie z ZUS, jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jaki odniósł pracownik wskutek wypadku bądź choroby zawodowej. Ważne, aby zgłaszać KAŻDY wypadek w pracy. Należy zapamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Niestety wielu pracowników nie wie, jakie prawa im przysługują.  Strach przed firmami odszkodowawczymi powoduje zaniechanie uzyskania zadośćuczynienia.

>>>ZOBACZ JAK DZIAŁAMY<<<

Zarówno ZUS, jak i pracodawca, mają obowiązek zadośćuczynić Ci za poniesione w pracy szkody. Jeżeli doznałeś wypadku w swoim miejscu pracy, skontaktuj się z Nami, a bezpłatnie doradzimy Ci jakie kroki powinieneś podjąć.

Pamiętaj, że ewentualna groźba zwolnienia z pracy po wypadku, przez pracodawcę, który chce ukryć zaistniałe zdarzenie jest NIELEGALNA! W takim wypadku możesz dochodzić swoich praw przed sądem.