Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Wypadki w gospodarstwie rolnym, przy żniwach i pracach rolniczych, z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych

Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego dochodzone jest odszkodowanie. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Należy pamiętać, że każdy Pokrzywdzony w wypadku przy pracy rolniczej lub w gospodarstwie rolnym ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu zrekompensowania poniesionych strat i krzywdy.

Art. 50.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – “Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”
Art. 50.2. Przepis ust. 1 stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.”

Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Rodzaje roszczeń

Szkoda na osobie – osobie rannej często w wyniku szoku i stresu po wypadku wydaje się, że nic się nie stało i nie odnieśli w wyniku takiego zdarzenia żadnych obrażeń ciała. Dopiero po kilku dniach, gdy stres i szok miną, Poszkodowani zauważają niepokojące dolegliwości, których nie mieli przed wypadkiem. Bóle kręgoslupa, bóle i zawroty głowy, kłopoty z koncentracją i inne niepokojące objawy powinny sugerować jak najszybsze zgłoszenie się do szpitala w celu przebadania stanu zdrowia. Poszkodowani w wypadkach nie powinni lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest konieczne, aby móc uzyskać odszkodowanie, które pokryje wszystkie koszty leczenia oraz rehabilitacji.

 • Zadośćuczynienie – rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu, która stanowi złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych Poszkodowanego.
 • Zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem – koszty leczenia i rehabilitacji, koszty lepszego odżywiania Poszkodowanego, opieka osób trzecich nad Poszkodowanym.transportu do placówek medycznych, adaptacji mieszkania do potrzeb Poszkodowanego.
 • Zwrot utraconych zarobków – jeżeli w wyniku wypadku Poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej.
 • Zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu.
 • Renta na zwiększone potrzeby.
 • Renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu.

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym – w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych czlonków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 k.c.).
 • Stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem zmarłego Poszkodowanego, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci Poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo. 
Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

najczęstsze wypadki w rolnictwie

 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
 • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
 • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta.
>>>ZOBACZ JAK DZIAŁAMY<<<

Pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi na roli, zabezpiecz miejsce wypadku, ustal świadków zdarzenia oraz skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej. Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.
 
Pamiętaj
Z Twojego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mogą również korzystać Twoi najbliżsi (rodzice, współmałżonkowie, dzieci, itp.), a nawet w szczególnych przypadkach Ty sam.