Odszkodowanie - zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku

Śmierć ojca to niezwykle bolesny moment dla całej rodziny. To także często początek trudności finansowych, gdyż rodzina nie może dłużej korzystać ze wsparcia, jakie zapewniał jej zmarły. W tej sytuacji, mimo żalu i rozpaczy po bliskim, warto zawalczyć o ubezpieczenie po śmierci ojca, które należy się dzieciom, a także małżonce czy rodzicom zmarłego. Rodziny często nie wiedzą, o jakie odszkodowanie mogą się starać, a ubezpieczyciele korzystają z tej niewiedzy i zaniżają proponowane kwoty. Dobrze zatem sprawdzić, jak wysokie odszkodowanie można uzyskać, by móc w spokoju przeżyć okres żałoby i nie musieć martwić się w tym trudnym czasie o sprawy bytowe.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie za śmierć ojca, od kogo się je uzyskuje i skąd możesz otrzymać w tej kwestii pomoc. Sprawdź też, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania za śmierć ojca, co potrzeba, by je odzyskać, za co przysługuje rekompensata oraz co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych w kancelarii odszkodowawczej.

Spis treści

Co to jest odszkodowanie za śmierć ojca?

Odszkodowanie za śmierć ojca to jednorazowe świadczenie finansowe, którego celem jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez dzieci zmarłego w wyniku jego śmierci. Innymi słowy, odszkodowanie za śmierć ojca przysługuje za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej dzieci zmarłego, które oznacza nie tylko utratę części dochodu rodzica, ale i jego opieki, wsparcia i wpływu na wychowanie dziecka, kształtowanie jego charakteru oraz postaw wobec życia.

Co zrobić po śmierci ojca?

Zdajemy sobie sprawę, że śmierć ojca jest tragicznym i silnie obciążającym emocjonalnie wydarzeniem zarówno dla dzieci, jak i żony oraz pozostałych jego bliskich. W sytuacji tak wielkiego ciężaru emocjonalnego trudno jest podejmować praktyczne kroki zmierzające do pozyskania odszkodowania. Wykonanie odpowiednich czynności lub zdanie się na kancelarię odszkodowawczą może znacznie ułatwić przechodzenie okresu żałoby i zapobiec konieczności samodzielnej walki o utrzymanie rodziny w trudnym okresie pogorszonej sytuacji materialnej.

Pierwsze kroki, jakie należy wykonać po śmierci ojca, by uzyskać wsparcie w postaci odszkodowania, to:

 • pozyskanie aktu zgonu ojca;
 • pozyskanie dokumentu potwierdzającego sprawstwo zdarzenia, w wyniku którego nastąpiła śmierć;
 • jeśli ojciec przed śmiercią był hospitalizowany, należy zgromadzić całość dokumentacji medycznej.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć ojca?

Odszkodowanie za śmierć ojca obejmuje zarówno materialne, jak i niematerialne skutki śmierci rodzica dla sytuacji życiowej dzieci. Świadczenie to przysługuje między innymi za szkody takie jak:

 • utrata wsparcia i opieki;
 • utrata przez dzieci możliwości bycia kształtowanym i wychowywanym przez ojca;
 • utrata części dochodów, którą ojciec przeznaczał na utrzymanie dzieci;
 • utrata potencjalnej możliwości poprawy sytuacji materialnej rodziny wskutek awansu czy podwyżki ojca;
 • utrata możliwości spłaty zobowiązań finansowych przez ojca;
 • trwałe lub przemijające skutki zdrowotne doznawane przez dzieci zmarłego w konsekwencji przeżywania jego straty.

Czy należy mi się odszkodowanie za śmierć ojca?

Rodziny zmarłych często nie wiedzą, kiedy przysługuje im odszkodowanie za śmierć ojca, a kiedy nie. Podstawową zasadą jest, iż odszkodowanie należy się wtedy, gdy ojciec nie był winny powstania zdarzenia, w wyniku którego zginął. Świadczenie przyznaje się w przypadku przyczynienia się zmarłego do spowodowania zdarzenia, ale nie w przypadku, gdy ponosi za nie całościową odpowiedzialność.

Warto również wiedzieć dla kogo przeznaczone jest świadczenie. Odszkodowanie za śmierć ojca przyznaje się bowiem nie tylko biologicznym dzieciom zmarłego. Wnioskować o nie mogą również dzieci adoptowane, dzieci z rodziny zastępczej, pasierbowie i dzieci przyjęte na wychowanie. Wystarczy, by przed swą śmiercią zmarły i wnioskujący mieszkali ze sobą w jednym gospodarstwie domowym i łączyły ich realne więzi emocjonalne.

Warto zaznaczyć, że w świetle polskiego prawa dzieci niespokrewnione ze zmarłym, ale powiązane z nim silną relacją mają znacznie większe szanse na uzyskanie odszkodowania niż dzieci biologiczne niepozostające z ojcem w relacji.

Do wypłaty odszkodowania po śmierci ojca uprawnione mogą być także inne najbliższe mu za życia osoby, takie jak małżonka lub konkubina, rodzice czy rodzeństwo.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć ojca?

Odszkodowanie za śmierć ojca może być wypłacane z różnych źródeł w zależności od tego, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, które doprowadziło do jego zgonu. Jeśli ojciec zmarł w wyniku wypadku przy pracy, odszkodowanie wypłaca ZUS lub inny zakład ubezpieczeniowy sprawcy, czyli pracodawcy. Jeśli natomiast odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku samochodowego, w wyniku którego zmarł ojciec, wówczas wypłata świadczenia spada na ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Wiedza o tym, kto płaci odszkodowanie za śmierć ojca może wybawić nas od podjęcia błędnej decyzji, takiej jak zaniechanie dochodzenia odszkodowania z litości dla sprawcy wypadku. Pamiętajmy, że odszkodowanie nie jest wypłacane z kieszeni sprawcy, lecz jego ubezpieczalni, dlatego warto dochodzić maksymalnych sum.

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca?

Decydując się na walkę o rekompensatę, warto wiedzieć, jak się starać o odszkodowanie po śmierci ojca. W celu wywalczenia jak najwyższej sumy, należy rzetelnie dopełnić wszelkich formalności i zgromadzić możliwie jak najbardziej wartościowy i obszerny materiał dowodowy.

Wiedza o tym, jak dostać odszkodowanie po śmierci ojca nie sprowadza się do listy potrzebnych dokumentów, w grę wchodzą bowiem również znajomość prawa, technik negocjacji i argumentowania w sądzie. Niemniej jednak nawet najlepszy negocjator nie poradzi sobie bez solidnego materiału dowodowego, dlatego dla sukcesu sprawy należy między innymi:

 • oszacować poniesione straty i przedstawić je w formie liczbowej i opisowej;
 • sporządzić i złożyć wniosek o odszkodowanie za śmierć ojca do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy śmierci;
 • skompletować dokumenty dotyczące wypadku, jeśli była to przyczyna śmierci – chodzi głównie o notatkę policyjną lub notatkę specjalisty BHP z miejsca pracy zmarłego;
 • pozyskać informację, kto jest zakładem ubezpieczającym sprawcę śmierci;
 • pozyskać wszelkie dokumenty, takie jak wyroki sądu (jeśli odbyły się rozprawy o ustalenie sprawstwa), diagnozy i orzeczenia lekarzy (w przypadku hospitalizacji po wypadku), zaświadczenia o dochodach i wszelkie inne dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie o odszkodowanie;
 • przedstawić dowody relacji łączącej zmarłego z wnioskującym;
 • przedstawić dokumenty tożsamości zmarłego;
 • jeśli występuje taka potrzeba, udowodnić, że sprawcą wypadku nie był zmarły;
 • zawrzeć ugodę z zakładem ubezpieczeniowym, wynegocjować wyższą stawkę odszkodowania lub wstąpić na drogę sądową.

Zgromadzenie materiału dowodowego, kontakt z nieprzychylnym roszczeniom ubezpieczycielem czy stawiennictwo w sądzie to stresujące i czasochłonne czynności, które warto powierzyć doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Ile uzyskam z odszkodowania za śmierć ojca?

Nagła, tragiczna strata ojca bardzo dotkliwie doświadcza dzieci. Choć zakłady ubezpieczeniowe dążą zwykle do zaniżenia przysługującej wnioskującym kwoty, rozstrzygające o wysokości odszkodowania sądy biorą pod uwagę ciężar, jaki stanowi ta strata i zasądzają nawet wielokrotnie większe sumy odszkodowania niż udałoby się uzyskać na drodze ugody.

Czynniki, które decyzją o tym, jak liczyć odszkodowanie za śmierć ojca, to między innymi:

 • występowanie i trwałość następstw zdrowotnych u członków rodziny zmarłego;
 • okoliczności, w jakich zmarł;
 • stopień, w jakim zmarły przyczyniał się do utrzymania rodziny;
 • stopień, w jakim rodzinie udało się przystosować do sytuacji po śmierci ojca;
 • stopień pogorszenia się sytuacji życiowej dzieci;
 • szanse, jakie zmarły miał na poprawę sytuacji rodziny poprzez swoją podwyżkę lub awans;
 • wiek ojca i jego stan zdrowia w chwili poprzedzającej zdarzenie, które doprowadziło do śmierci;
 • stopień, w jakim zmarły przyczynił się do powstania zdarzenia, w wyniku którego poniósł śmierć.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za śmierć ojca?

Dochodzenie odszkodowania za śmierć ojca jest uzależniona od etapu postępowania karnego i jego skutków. Jeśli odpowiedzialność sprawcy jest ustalona to po zgłoszeniu roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy decyzja o przyznaniu zadośćuczynienia i odszkodowania po śmierci ojca powinna nastąpić w ciągu 30 dni. Następnie prawnicy negocjują warunki ugody z ubezpieczycielem i jeśli nie dojdą do porozumienia to sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

Termin, w jakim wnioskujący może ubiegać się o odszkodowanie to najczęściej 20 lat, gdyż najczęściej śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa.

Co potrzebne, by uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca?

Aby uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca, należy zgromadzić szereg dokumentów. Mają one dowodzić zaistnienia różnicy między sytuacją życiową dzieci sprzed śmierci ojca i po niej, istnienia realnej relacji między wnioskującym a zmarłym, a także innych faktów.

Dla uzyskania odszkodowania należy zgromadzić między innymi następujące dowody w sprawie:

 • dowód osobisty lub paszport ojca;
 • karta pobytu ojca, jeśli ten był obcokrajowcem mieszkającym w Polsce;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ojca;
 • dokumenty ze szpitala, jeśli między zdarzeniem a śmiercią ojciec był hospitalizowany;
 • dokumenty medyczne potwierdzające pogorszenie się stanu zdrowia wnioskującego w wyniku śmierci ojca;
 • dowody potwierdzające czynny udział ojca w wychowywaniu dzieci, wspomaganiu gospodarstwa domowego pracą, naprawianiem usterek, itd.

Gdy zmarłym jest ojciec małżonka, należy przygotować również dokument tożsamości małżonka i oświadczenie o pozostawaniu z nim w ważnym związku małżeńskim.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania za śmierć ojca?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie za śmierć ojca może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali pogorszenia sytuacji Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań za śmierć ojca

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań za śmierć ojca. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie zdrowotne za śmierć ojca, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • kontakt z rzeczoznawcami wyceniającymi szkodę materialną,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań za śmierć ojca?

Honorarium, jakie pobieramy za naszą pomoc w dochodzeniu odszkodowania za śmierć ojca stanowią prowizję od uzyskanej przez wnioskującego kwoty. W porównaniu do wywalczonych przez nas kwot w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych są to zatem stosunkowo niewielkie sumy.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed uzyskaniem pieniędzy od ubezpieczyciela, kwoty te mogą być niedostępne naszym Klientom, dlatego też nie pobieramy żadnych zaliczek i rozliczamy się dopiero po zakończeniu sprawy. W ten sposób rodzina zmarłego może w spokoju przeżyć najtrudniejszy etap żałoby i poradzić sobie z trudnościami finansowymi powstałymi wskutek śmierci ojca.

Gdzie iść po odszkodowanie za śmierć ojca?

Rodziny zmarłych często nie wiedzą, gdzie zgłosić chęć walki o odszkodowanie za śmierć ojca i skąd mogą uzyskać pomoc. W Kompensja kompleksowo zajmujemy się sprawami naszych Klientów, począwszy od sporządzenia wstępnego wyliczenia możliwej do uzyskania sumy po wyegzekwowanie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Skorzystanie z pomocy naszej kancelarii odszkodowawczej to gwarancja następujących korzyści:

 • możliwości skoncentrowania się na odzyskiwaniu sił i równowagi po tragicznym zdarzeniu;
 • wysokiej skuteczności naszych usług w odzyskiwaniu jak najwyższych odszkodowań;
 • pełnego wsparcia merytorycznego przez cały okres współpracy;
 • zrozumienia i empatii ze strony naszej obsługi Klienta;
 • poczucia kontroli nad podejmowanymi przez nas krokami;
 • odciążenia od formalności i konieczności negocjowania oraz udowadniania swoich roszczeń osobiście w sądzie.

Skontaktuj się z nami i zdaj się na naszą pomoc w odzyskiwaniu wysokiego odszkodowania za śmierć ojca

Wykonując telefon do naszego doradcy, podejmujesz decyzję, która otwiera Ci drogę do uzyskania wysokiego odszkodowania za śmierć rodzica oraz możliwie najbardziej komfortowego przechodzenia przez okres żałoby po doznanej stracie. Pomożemy Ci zdobyć pieniądze, dzięki którym poprawi się byt materialny rodziny. Zadzwoń, a powiemy Ci, komu przysługuje odszkodowanie, jak je wyliczyć i co obejmuje odszkodowanie w Kompensja oraz pomożemy Ci wywalczyć maksymalną kwotę rekompensaty.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00