Odszkodowanie – czym jest, komu przysługuje, jak uzyskać pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Odszkodowanie to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej z tytułu naruszonego zdrowia lub dóbr majątkowych. Samodzielne dochodzenie roszczeń związanych z odszkodowaniem kończy się często wypłatą zbyt niskiej kwoty przez ubezpieczyciela. Kancelaria Kompensja powstała z myślą o udzielaniu wsparcia osobom poszkodowanym w egzekwowaniu przysługujących im praw i uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, wypadku w rolnictwie, wypadku powstałego w wyniku zdarzeń losowych i wielu innych sytuacji. Dbamy o dobro naszych klientów, oferując profesjonalne usługi doradcze na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Zapewniamy również pomoc rodzinom osób poszkodowanych i zmarłych, udzielając fachowego wsparcia prawnego oraz reprezentując ich przed towarzystwami ubezpieczeniowymi lub innymi organami administracyjnymi.

Bezpłatna wycena Twojego odszkodowania 

w 2 minuty bez wychodzenia z domu.

Infolinia: 797 670 906

Bezpłatna wycena

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie udać się po odszkodowanie, zgłoś się do nas – przeprowadzimy Cię przez całą procedurę i pomożemy uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę.

Wiemy, jak pozyskać przysługujące Ci odszkodowanie - skorzystaj z naszej bezpłatnej porady prawnej!

Odszkodowanie - co to jest?

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzenie szkody, która może mieć charakter majątkowy (naruszone zostają dobra lub interesy majątkowe poszkodowanego) lub niemajątkowy (naruszone zostaje zdrowie osoby poszkodowanej). Pełni funkcję kompensacyjną, stanowiąc finansową rekompensatę, której wysokość powinna być adekwatna do wielkości powstałej szkody. Istotnym celem wypłacanych odszkodowań jest nie tylko pokrycie wyrządzonej szkody rzeczywistej, ale także utraconych korzyści – takich, które osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Co to jest odpowiedzialność odszkodowawcza?

Roszczenie odszkodowania wynika z odpowiedzialności ponoszonej przez podmiot wyrządzający szkodę. Jest to tak zwana odpowiedzialność odszkodowawcza, która występuje wskutek zachowania polegającego na zaniechaniu lub działaniu naruszającym obowiązujące prawnie przepisy. Kodeks cywilny określa zasady deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych, a także kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania.

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na zasadzie winy, ryzyka oraz słuszności. Pierwsza z nich stanowi podstawę zarówno kontraktowej, jak i deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. W takim przypadku do naprawienia szkody powypadkowej zobowiązana jest wyłącznie osoba zawiniona. Formę rekompensaty stanowią wówczas odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Zasada ryzyka oznacza, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę jest niezależna od winy sprawcy. Odszkodowanie może zostać także przydzielone na podstawie zasady słuszności, którą stosuje się jednak w wyjątkowych sytuacjach – wtedy, kiedy niemożliwe jest uzyskanie odszkodowania na zasadach winy oraz ryzyka.

Dla oszacowania wysokości odszkodowania niezwykle ważne jest ustalenie rozmiaru wyrządzonej szkody. Istotny wpływ ma również to, czy poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania zaistniałej szkody – do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy jego zachowanie pozostaje w związku przyczynowoskutkowym z wyrządzoną szkodą. Zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody wynika odpowiednio z zaistniałych okoliczności oraz stopnia winy obu stron. Zmniejszenie świadczeń odszkodowawczych z kolei jest określane procentowo.

Jakie są rodzaje odszkodowań?

Do najczęściej uzyskiwanych przez nas odszkodowań należą:

 • odszkodowania po wypadku komunikacyjnym – świadczenia przysługujące poszkodowanemu za szkodę majątkową lub niemajątkową, powstałą w następstwie wypadku drogowego lub kolizji, o ile osoba poszkodowana nie jest sprawcą zdarzenia. Odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego mają na celu finansową rekompensatę szkody powstałej po stronie poszkodowanego na skutek zaistniałego zdarzenia;
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – podstawę do wypłaty odszkodowania stanowi orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, w pracy czy w domu. Odszkodowanie to stanowi rekompensatę za powierzchowne lub głębokie uszkodzenia tkanek ciała (poparzenia, złamania kości, stłuczenia, naderwania ścięgien, odmrożenia i inne), a także za niewidoczne gołym okiem szkody (zaburzenia psychiczne lub zaburzenia funkcjonowania czynności organizmu), określane mianem rozstroju organizmu;
 • odszkodowania za śmierć osoby bliskiej – jednorazowe rekompensaty pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, do którego doszło w następstwie wypadku komunikacyjnego, w gospodarstwie rolnym lub w pracy, a także w wyniku błędu medycznego. Odszkodowania te ma na celu wyrównać straty powstałe w wyniku pogorszenia sytuacji materialnej oraz niematerialnej osób wnioskujących. Nie należy ich mylić z zadośćuczynieniem, które oznacza rekompensatę za straty moralne;
 • odszkodowania za szkody na pojeździe – jeżeli do wypadku lub kolizji doszło na skutek zderzenia z innym pojazdem, nie z winy poszkodowanego, wówczas może on ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku, żądając pokrycia całkowitych kosztów remontu (jeśli nie doszło do tak zwanej szkody całkowitej). W Kancelarii Kompensja zajmujemy się wyłącznie szkodami częściowymi z OC sprawcy, powstałymi na pojazdach nie starszych niż 15 lat, w przypadku których kosztorysy naprawy opiewają na kwotę minimum 2000 zł;
 • odszkodowania za wypadek w pracy – poszkodowanemu przysługują określone roszczenia, których celem jest zrekompensowanie poniesionych strat materialnych i niematerialnych. Osoba ubezpieczona może otrzymać należne świadczenia zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i od pracodawcy. 
 • odszkodowania za wypadek w rolnictwie – świadczenia z tytułu OC rolnika przysługują poszkodowanym za wszelkie szkody powstałe podczas pracy w rolnictwie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni także osoby świadczące pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi w gospodarstwie rolnym (np. naprawa urządzeń). Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w momencie uszkodzeń ciała, śmierci osoby, rozstroju zdrowia, a także zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Osoby poszkodowane mają prawo dochodzić różnych roszczeń od ubezpieczyciela; 
 • odszkodowania za błędy medyczne – świadczenia przysługujące poszkodowanym w wyniku zawinionego postępowania lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, powodującego szkodę pacjenta (uszkodzenie ciała, zakażenie, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć);
 • odszkodowania z NNW – świadczenia przysługujące poszkodowanemu z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczeniowa może zawierać świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, pomoc medyczną, zwrot kosztów leczenia, pomoc finansową w przypadku niezdolności do pracy i wiele innych form rekompensaty;

W Kancelarii Odszkodowawczej Kompensja oferujemy również profesjonalną pomoc dla osób mających kredyt we frankach . Zabezpieczamy roszczenia, przerywając bieg przedawnienia, oszacowujemy wartość nadpłaconych rat, wnosimy roszczenie o odfrankowienie umowy kredytowej, a także zapewniamy reprezentowanie klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Szczególny rodzaj odszkodowania stanowi zadośćuczynienie, które przysługuje osobie poszkodowanej w przypadku wyrządzenia szkody niemajątkowej (dotyczy to na przykład obrażeń ciała). Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie wyrządzonych krzywd fizycznych, psychicznych lub moralnych osoby poszkodowanej. Wyróżnić można między innymi:

 • zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – jego celem jest rekompensata krzywdy związanej z trwałym lub przemijającym pogorszeniem stanu zdrowia,
 • zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych – świadczenie może zostać przyznane osobie, której naruszone zostało jedno z dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej – świadczenie może zostać przyznane najbliższej rodzinie zmarłego, jeżeli do zgonu doszło na skutek uszkodzenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia. 

W Kancelarii Odszkodowawczej Kompensja specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień we wszystkich tych przypadkach. Jeżeli chcesz uzyskać dobre odszkodowanie bądź świadczenie w Gdańsku lub innym mieście na terenie kraju, skontaktuj się z nami. Podpowiemy, gdzie udać się po odszkodowanie i jak je uzyskać, przeprowadzając Cię przez wszystkie niezbędne procedury i formalności.

Odszkodowanie - jak uzyskać?

Roszczenie odszkodowania należy zgłosić w formie pisemnej, wskazując przy tym obligatoryjnie dochodzoną od ubezpieczyciela kwotę, którą trzeba też uprawdopodobnić. Niezbędna w tym celu okaże się dokumentacja – rachunki uwzględniające wszystkie koszty leczenia lub pisma potwierdzające pogorszenie się sytuacji życiowej, wynikające choćby z utraty pracy. Kwota wypłacanego poszkodowanemu świadczenia wynika tak naprawdę z uznania ubezpieczyciela i nawet w podobnych sytuacjach może się znacząco różnić. Osoby poszkodowane nie dysponują niestety wiedzą i realnymi narzędziami, które pozwoliłyby im jednoznacznie stwierdzić, czy przyznana w wyniku wyrządzonej szkody kwota jest właściwa. Oceny takiej mogą dokonać jedynie firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania. 

Jeżeli nie wiesz, jak ubiegać się o odszkodowanie lub zastanawiasz się, czy przyznana Ci rekompensata nie jest przypadkiem zaniżona, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzyskać dobre odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowania powypadkowe i zadośćuczynienie można ubiegać się od razu po zaistniałym zdarzeniu, aż do upłynięcia terminu przedawnienia, a więc okresu, w którym osoba poszkodowana może zgłosić roszczenie odszkodowania do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wyrządzonej szkody, czyli najczęściej ubezpieczyciela. Terminy przedawnienia, a więc dokładny czas, do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, wypadku mającym miejsce w pracy czy innym nieszczęśliwym zdarzeniu, reguluje kodeks cywilny. Zawarte w nim przepisy są bardzo korzystne dla osób poszkodowanych, dlatego warto mieć na uwadze możliwości, które daje obowiązujące prawo, aby otrzymać pewne odszkodowanie w stosownej wysokości – nawet po upływie wielu lat od momentu zdarzenia.

Gdzie udać się po odszkodowanie?

Odszkodowania wypłacane są przez różne podmioty – osoby fizyczne lub prawne, odpowiedzialne za wyrządzenie szkody. Osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy mogą ubiegać się o pewne odszkodowania od pracodawców, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wypłaty odszkodowania zobowiązany może być także ubezpieczyciel, u którego osoba wyrządzająca szkodę wykupiła wcześniej polisę. Ofiary wypadków drogowych mogą ubiegać się o polisy z OC sprawcy, a więc właściciela pojazdu, który spowodował kolizję. Wyróżnić można także inne polisy oferowane zwykle przez ubezpieczycieli – są to między innymi ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od utraty zdrowia. 

Roszczenie odszkodowania może przyjmować różną formę. W wypadkach drogowych wypłacane jest jako zadośćuczynienie, odszkodowanie, a nawet renta – uzupełniająca lub z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku śmierci osoby w wypadku ubezpieczyciel może także wypłacić zadośćuczynienie lub rentę najbliższej rodzinie. Formę zadośćuczynienia w takiej sytuacji może stanowić także zwrot kosztów pogrzebu.

Dzięki wsparciu naszej Kancelarii poszkodowany może uzyskać dobre odszkodowanie, nawet kilkukrotnie wyższe, niż gdyby ubiegał się samodzielnie o rekompensatę, a sama procedura dochodzenia należnych mu pieniędzy okaże się łatwiejsza, mniej stresująca i obarczona mniejszym ryzykiem. Jeżeli chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie lub innym mieście na terenie naszego kraju, skontaktuj się z nami – oferujemy profesjonalną pomoc w odszkodowaniach i fachowe wsparcie prawne na każdym etapie współpracy z naszą firmą. 

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania?

Do wypłaty należnej rekompensaty za wyrządzoną szkodę zobowiązana jest firma ubezpieczeniowa sprawcy zdarzenia. Od momentu zgłoszenia roszczenia odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni na przekazanie środków. Prawo przewiduje jednak sytuacje wyjątkowe, a więc takie, w których 30-dniowy termin nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. W takich przypadkach odszkodowania wypłacane są w terminie 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie tych okoliczności, ale nie później niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli ustalenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń będzie zależeć od toczącego się postępowania karnego bądź cywilnego, terminy te mogą być jeszcze dłuższe. 

Wysokość przyznanej rekompensaty może być dla osoby poszkodowanej niezadowalająca, dlatego istnieje możliwość złożenia reklamacji do firmy ubezpieczeniowej lub przekazania sprawy do sądu. W takich sytuacjach pomocne są firmy odzyskujące odszkodowania. Jeżeli liczysz na dobre odszkodowanie i fachowe wsparcie w jego dochodzeniu, zgłoś się do nas – nasza Kancelaria Odszkodowawcza pomoże Ci uzyskać należną rekompensatę w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Poznaniu i na terenie całej Polski. 

Rozmiar szkody a wysokość odszkodowania

To, jakie odszkodowanie po wypadku samochodowym lub innym zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła szkoda, otrzyma osoba poszkodowana, zależy w głównej mierze od rozmiaru tej szkody. Odszkodowania i świadczenia wypłacane na rzecz poszkodowanego nie mogą być wyższe od wartości poniesionych przez niego strat. W niektórych sytuacjach odszkodowanie może być nawet niższe od rozmiaru wyrządzonych szkód – ma to miejsce między innymi wtedy, kiedy osoba poszkodowana jest współwinna wystąpienia danego zdarzenia lub gdy wysokość ubezpieczenia regulują pewne zapisy umowne. 

Odszkodowania ubezpieczeniowe, a więc takie, które wypłaca się na mocy wykupionej wcześniej polisy, są ograniczane kwotą odpowiadającą wysokości sumy ubezpieczeniowej, określonej dokładnie w umowie. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jakie odszkodowanie za wypadek samochodowy można uzyskać, musisz mieć na uwadze fakt, że istotny wpływ na wysokość takiego świadczenia będzie miała między innymi wartość uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu. Warto również pamiętać o tym, że z polisy OC sprawcy można pokryć nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale także opłaty związane z jego holowaniem czy wynajmem auta zastępczego. 

Roszczenie odszkodowania - przepisy prawne i regulacje

Dochodzenie odszkodowań opiera się na zawartych w kodeksie cywilnym przepisach prawnych, w tym art. 441 § 1, zgodnie z którym naprawienie szkody w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszystkie związane z tym koszty. Kodeks cywilny wyróżnia także inne roszczenia, których może dochodzić osoba poszkodowana:

 • zadośćuczynienie (art. 445 § 1 kc),
 • zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby (art. 446 § 4 kc),
 • zwrot kosztów pochówku (art. 446 § 1 kc),
 • zwrot utraty dochodów (art. 361 § 2 kc),
 • renta alimentacyjna (art. 446 § 2 kc),
 • renta z tytułu niezdolności do pracy (art. 444 § 2 kc),
 • stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 kc).

Poszkodowany ma prawo do dochodzenia zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w ramach leczenia – mowa tu między innymi o kosztach pobytu w szpitalu, zakupu leków, konsultacji u specjalistów czy przeprowadzanych zabiegów rehabilitacyjnych.

Odszkodowania powypadkowe - komunikacyjne

W Polsce każdego dnia ginie średnio 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych w wypadkach komunikacyjnych. Jesteśmy jednym z tych europejskich krajów, w przypadku których na drogach jest najbardziej niebezpiecznie. Powszechność wypadków komunikacyjnych spowodowała konieczność wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie odszkodowania powypadkowego w określonych przypadkach. Świadczenie to przysługuje osobie poszkodowanej za wyrządzoną jej szkodę osobową lub rzeczową, na skutek wypadku bądź kolizji drogowej, o ile oczywiście poszkodowany nie jest sprawcą zaistniałego zdarzenia. Celem takiego odszkodowania jest przede wszystkim finansowa rekompensata szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje z ubezpieczenia OC właściciela pojazdu mechanicznego, którego ruch przyczynił się do powstania szkody. W tym przypadku szkody powypadkowe rozumiane są również jako zdarzenia powstałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, jego zatrzymywania lub postoju, a także bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania. Odszkodowania powypadkowe przysługują również w sytuacjach, w których do powstania szkody przyczynił się ruch zespołu pojazdów mechanicznych – mowa tu na przykład o samochodzie z przyczepą. Ubezpieczenie OC obejmuje także szkody wyrządzone przez ruch pojazdów złączonych do holowania – w takim przypadku za wypłatę odszkodowania odpowiada ubezpieczyciel pojazdu holującego. 

Odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaca wtedy, gdy właściciel lub osoba kierująca pojazdem jest do tego zobowiązana wskutek wyrządzonej szkody. Dzieje się tak w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zniszczenia lub utraty mienia, a także śmierci. W większości takich zdarzeń to właśnie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłaty należnego odszkodowania, przejmując tym samym obowiązki sprawcy wypadku. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy sprawca nie ma wykupionej polisy OC lub jest po prostu nieznany – jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym w takiej sytuacji? Roszczenie odszkodowania należy skierować wówczas do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli ubezpieczyciel ogłosi upadłość, odszkodowanie również może wypłacić wtedy UFG. 

Podstawę do tego, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym lub zadośćuczynienie, stanowi szczegółowe wskazanie szkód oraz strat wraz z oszacowaniem ich wartości. Należy więc gromadzić wszelką dokumentację, w tym rachunki i faktury, które potwierdzą koszty poniesione w związku z wypadkiem. Mogą to być między innymi rachunki za leki, konsultacje lekarskie czy rehabilitację. Konieczne jest także przedstawienie rzetelnej dokumentacji lekarskiej – dotyczy to zarówno uszczerbku na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Już w chwili zdarzenia osoba poszkodowana powinna pomyśleć o zebraniu najpotrzebniejszych dokumentów w sprawie. Warto pamiętać o spisaniu oświadczenia zawierającego najważniejsze informacje na temat wypadku. Niezwykle istotne okażą się również zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz notatki policyjne.

O stosowne odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która została poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jeżeli w trakcie zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego, roszczenie odszkodowania należy się najbliższej rodzinie. Świadczenia te wypłacane są w całości z OC sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca ucieka z miejsca wypadku, a ustalenie jego tożsamości nie jest możliwe, odszkodowania powypadkowe wypłacane są wówczas z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Jeżeli zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie lub innym mieście w kraju, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przejść przez całą procedurę odszkodowawczą, oferując profesjonalną pomoc i fachowe wsparcie prawne. 

Ile po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Jeżeli masz już notatkę sporządzoną z miejsca zdarzenia oraz oświadczenie o winie, następnym krokiem jest zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Mimo iż masz na to 3 lata (jeżeli szkoda nie wiąże się z popełnieniem przestępstwa), nie zwlekaj ze zgłoszeniem zbyt długo. Im szybciej to zrobisz, tym większe masz szanse na sprawną i bezproblemową likwidację szkody – zdecydowanie łatwiej będzie odtworzyć zaistniałe zdarzenie i ocenić wiążące się z nim następstwa. Szkodę możesz zgłosić telefonicznie lub wypełniając wniosek online, dołączając do niego niezbędne załączniki, np. w postaci powstałych w trakcie zdarzenia uszkodzeń. 

Na ubieganie się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego masz:

 • 3 lata – od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie (lub zakładzie ubezpieczeń) zobowiązanej do jej naprawienia (nie później niż 10 lat od dnia, w którym wystąpił wypadek lub kolizja);
 • 20 lat – od dnia wystąpienia szkody, jeżeli wiąże się ona z popełnieniem przestępstwa (występku bądź zbrodni) lub jeśli sprawca jest nieznany;

Jakie odszkodowanie z OC sprawcy?

Kodeks cywilny nie zawiera przepisów dotyczących konkretnych kryteriów ustalania kwoty odszkodowania lub innej rekompensaty za wypadek komunikacyjny. Kryteria te można jednak znaleźć w orzecznictwie, które wskazuje na następujące czynniki:

 • rodzaj oraz stopień doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,
 • skutki doznanych uszkodzeń ciała oraz uszczerbku na zdrowiu,
 • okres trwania następstw wypadku komunikacyjnego,
 • rodzaj wykonywanej dotychczas pracy, utrata zdolności do wykonywania zawodu z powodu następstw wypadku,
 • długość leczenia lub rehabilitacji oraz związane z tym koszty,
 • wpływ wypadku i jego następstw na życie osoby poszkodowanej oraz jej rodziny. 

Odszkodowania powypadkowe mogą przybierać różne formy. Osoba poszkodowana może ubiegać się o rekompensatę za szkody wyrządzone zarówno na osobie, jak i na mieniu. Odszkodowanie rozumiane jest wówczas jako zwrot kosztów oraz wyrównanie strat poniesionych na skutek wypadku komunikacyjnego. Inną formą rekompensaty może być również zadośćuczynienie – za doznane cierpienie fizyczne oraz psychiczne. 

Jeżeli nie wiesz, jakie odszkodowanie za wypadek samochodowy możesz uzyskać, skontaktuj się z naszym biurem odszkodowawczym – oferujemy bezpłatną wycenę wysokości należnej Ci rekompensaty. 

Z Kancelarią Kompensja uzyskasz dobre odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Uzyskanie dobrego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego wiąże się z koniecznością spełnienia wielu złożonych formalności i przejścia przez skomplikowane procedury – od skompletowania szczegółowej dokumentacji, przez oświadczenia świadków, szacowanie poniesionych strat i wysokości roszczeń, aż po negocjacje z ubezpieczycielem, który z reguły broni się przed wypłatą wysokich odszkodowań. Z tego powodu sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego lub zadośćuczynienia warto przekazywać specjalistom. Firma zajmująca się odszkodowaniami jest w stanie uzyskać kilkakrotnie, a niekiedy nawet kilkunastokrotnie wyższe kwoty, niż pierwotnie byłby gotów wypłacić zakład ubezpieczeń. 

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, którego kwota nie będzie zaniżona przez towarzystwo ubezpieczeniowe, lecz adekwatna do wyrządzonej szkody, zgłoś się do profesjonalnej firmy odzyskującej odszkodowania. Nasze biuro odszkodowawcze specjalizuje się w udzielaniu skutecznej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Możemy pochwalić się licznymi sukcesami odniesionymi na tym polu. Działamy w trosce o dobro naszych poszkodowanych klientów, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na drodze sądowej, uzyskując odszkodowania i zadośćuczynienia adekwatne do poniesionych przez nich krzywd. Wiemy, jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego, które będzie w pełni satysfakcjonujące dla naszych klientów. 

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy bezpłatną analizę Twojej sprawy, na podstawie której ocenimy szanse na uzyskanie odszkodowania i określimy jego potencjalną wysokość. Osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowania zapraszamy do osobistego spotkania w naszym biurze w Gdańsku lub do kontaktu telefonicznego z naszymi doradcami (m.in. Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków) – usługi świadczymy na terenie całego kraju. 

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – o wypadku przy pracy można mówić wtedy, gdy zdarzenie jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, wywołujące uraz lub śmierć, a także następujące w związku z wykonywaną pracą. Warto wspomnieć, że wypadek ten może mieć miejsce nie tylko w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Do tego rodzaju zdarzeń dochodzi również podczas czynności wykonywanych poza zakładem pracy, np. podczas delegacji, a także w drodze do lub z pracy. 

Jakie odszkodowanie po wypadku w pracy?

Osoba, która uległa wypadkowi w pracy, może liczyć na następujące świadczenia i odszkodowania:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego pracownika, który jest niezdolny do pracy w wyniku zaistniałego w pracy wypadku lub choroby zawodowej;
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po ustaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja umożliwiają odzyskanie zdolności, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego pracownika, którego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – przysługujące ubezpieczonemu pracownikowi, który w wyniku wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego pracownika, niezdolnego do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej;
 • renta szkoleniowa – przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi. wobec którego orzeczona została celowość przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy w wykonywanym dotychczas zawodzie, spowodowaną wypadkiem lub chorobą zawodową;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie wydatków związanych z leczeniem w zakresie stomatologii oraz szczepień ochronnych, a także zakupu przedmiotów ortopedycznych w ustawowo określonym zakresie. 

Zgodnie z kodeksem pracy, osobie, która uległa wypadkowi w pracy, przysługuje dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy – w związku z utratą przedmiotów osobistego użytku oraz rzeczy niezbędnych do wykonywania pracy. Odszkodowanie to nie uwzględnia jednak utraty bądź zniszczenia samochodu czy pieniędzy. Pracownik może ubiegać się również o odszkodowanie powypadkowe na podstawie kodeksu cywilnego. 

Rodzinie osoby poszkodowanej w wypadku przysługuje:

 • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, który jest uprawniony do renty z tytuły wypadku w pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej.

Gdzie po odszkodowanie za wypadek w pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może liczyć na świadczenia i odszkodowania od pracodawcy, a także z tytułu ubezpieczenia społecznego, za które pracodawca odprowadza składki do ZUS-u. Rekompensata nie należy się jednak w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów ochrony pracy, rażącego niedbalstwa, nietrzeźwości lub bycia pod wpływem substancji psychotropowych czy środków odurzających. 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

Pracownik starający się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o odszkodowanie powypadkowe,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wraz z informacją o zakończonym leczeniu i rehabilitacji (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed złożeniem wniosku),
 • dokumentacja medyczna,
 • sporządzony przez pracodawcę protokół uwzględniający okoliczności oraz przyczyny zaistniałego wypadku przy pracy lub karta wypadku,
 • prawomocny wyrok sądu pracy. 

Od momentu otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do wydania decyzji, ZUS ma 14 dni na przyznanie jednorazowego odszkodowania od wypadku przy pracy lub wydanie decyzji odmownej. Jeżeli prawo do świadczenia i jego wysokość zostaną ustalone, ZUS wypłaci je w ciągu 30 dni od momentu wydania decyzji. 

Jeżeli pracownik nie zgadza się z wysokością przyznanego odszkodowania lub odmową jego wypłaty, może złożyć odwołanie pisemne lub ustne do protokołu, za pośrednictwem wydającego decyzję oddziału ZUS, do sądu okręgowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin na złożenie takiego odwołania wynosi miesiąc.

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może także uzyskać odszkodowanie od pracodawcy lub ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę dotyczącą ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej. Oprócz tego, może także otrzymać odszkodowanie powypadkowe z prywatnej bądź grupowej polisy NNW. 

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za wypadek przy pracy ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Wysokość jednorazowego odszkodowania powypadkowego zależy od ustalonego przez ZUS procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z przepisami, jednorazowa rekompensata przysługuje pracownikowi w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Z Kancelarią Kompensja uzyskasz dobre odszkodowanie za wypadek przy pracy

Dobrowolne ubezpieczenia OC pracodawców zawierają czasem zapisy, które mogą ograniczać lub nawet wyłączać odpowiedzialność ubezpieczycieli, przez co uzyskanie odszkodowania może okazać się trudne. Nasi eksperci od lat prowadzą sprawy osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zagwarantować Ci pewne odszkodowania i skuteczną obronę Twoich praw w sporze z ubezpieczycielem. Jeżeli nie wiesz, gdzie udać się po odszkodowanie w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie czy innym mieście w Polsce, zgłoś się do nas – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by w Twoim imieniu uzyskać należną Ci rekompensatę za wypadek przy pracy.

Odszkodowania za wypadki przy pracy rolniczej

Praca rolnicza niesie ze sobą duże ryzyko wystąpienia wypadku, za który uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i mające miejsce w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub mające związek z wykonywaniem tych czynności na terenie gospodarstwa rolnego, w drodze z mieszkania do gospodarstwa lub w drodze powrotnej, w trakcie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, ale wykonywanych poza terenem gospodarstwa, a także w drodze do miejsca wykonywania tych czynności lub w drodze powrotnej. 

Jeżeli doszło do wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, osoba poszkodowana może ubiegać się o uzyskanie jednorazowego odszkodowania z KRUS z tytułu stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci poszkodowanego odszkodowanie takie przysługuje członkom jego rodziny. 

Zgodnie z przepisami prawa rolnicy zobowiązani są także do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, które chroni wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a nawet osoby świadczące pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi, związane na przykład z naprawą urządzeń. W razie wypadku, z tytułu tego ubezpieczenia, poszkodowany otrzymuje rekompensatę za poniesione szkody osobowe lub majątkowe od ubezpieczyciela. 

Jak uzyskać odszkodowanie od wypadku przy pracy rolniczej?

Wypadek należy zgłosić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS, która wszczyna postępowanie, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności oraz przyczyny zdarzenia. Następnie sporządzony zostaje protokół powypadkowy, do którego osoba poszkodowana lub ubiegający się o odszkodowanie członek rodziny może zgłosić uwagi w ciągu 7 dni od momentu jego otrzymania. Warto o tym pamiętać, ponieważ to właśnie protokół powypadkowy stanowi podstawę uznania lub nieuznania zaistniałego zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. Nawet jeśli rolnik nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się wówczas odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, zwrot utraconych zarobków, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę na zwiększone potrzeby, rentę uzupełniającą, a także kapitalizację renty. 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej?

Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić możliwie najwcześniej. Mimo iż można to zrobić w maksymalnym terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, nie warto zwlekać. Im wcześniej wypadek zostanie zgłoszony, tym szybciej jednostka organizacyjna KRUS może rozpocząć postępowanie dowodowe, a osoba poszkodowana jest w stanie tym samym szybciej otrzymać należne jej odszkodowanie. Ze zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela również nie należy zwlekać – im szybciej to zrobisz, tym prędzej uzyskasz rekompensatę. 

Z Kancelarią Kompensja uzyskasz dobre odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Poszkodowani w wypadkach często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc związaną z uzyskaniem należnego im odszkodowania. Boją się kosztów, skomplikowanych procedur i formalności. Niektórzy nawet nie wiedzą, że należą im się pewne świadczenia i odszkodowania powypadkowe. W takich sytuacjach warto zwrócić się po pomoc do firm zajmujących się odszkodowaniami. Nasze biuro odszkodowań Kompensja świadczy profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia należnych rekompensat. Pomożemy Ci uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie od wypadku przy pracy rolniczej. Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną poradę.

Kancelaria Odszkodowawcza Kompensja - z nami uzyskasz najwyższe odszkodowania!

Bardzo często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają należne osobom poszkodowanym świadczenia i odszkodowania, a niekiedy nawet odmawiają im wypłaty. Warto pamiętać, że wydana przez ubezpieczyciela decyzja w tym zakresie nie jest niepodważalna. Poszkodowani boją się dochodzić swoich roszczeń, zwłaszcza w trybie sądowym, gdyż wiąże się to z szeregiem skomplikowanych procedur i formalności – aby przejść przez nie sprawnie, potrzeba olbrzymiej wiedzy i doświadczenia. Kancelaria Odszkodowawcza Kompensja powstała właśnie z myślą o takich osobach. Nie chcemy, aby nasi klienci czuli się bezradni. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć o ich sprawiedliwość i przysługujące im prawa. Prowadzimy sprawy o odszkodowania na etapie przedsądowym, a kiedy możliwości zawarcia korzystnej ugody z ubezpieczycielem zostają wyczerpane, wchodzimy na drogą sądową, uzyskując dla naszych klientów świadczenia i odszkodowania adekwatne do poniesionych przez nich krzywd. Jeżeli nie wiesz, jak dostać odszkodowanie po wypadku samochodowym, wypadku w pracy lub przy pracy rolniczej, zgłoś się do nas – usługi świadczymy w Gdańsku i na terenie całej Polski. 

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania:

 • ofiarom wypadków komunikacyjnych (kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom i motocyklistom),

 • rodzinom osób, które ucierpiały lub poniosły śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,

 • ofiarom błędów medycznych,

 • osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,

 • ofiarom wypadków w rolnictwie,

 • osobom, którym odmówiono wypłaty odszkodowania,

 • osobom, którym wypłacono za niskie odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie z Kancelarią Kompensja?

 1. Zadzwoń pod numer 797 670 906 lub wypełnij dostępny na naszej stronie formularz.

 2. Dokonamy bezpłatnej wyceny wysokości Twojego odszkodowania.

 3. Skompletujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

 4. Zgłosimy roszczenie odszkodowania do zakładu ubezpieczeń.

 5. Poczekamy na  informację od ubezpieczyciela i w zależności od wydanej decyzji, podejmiemy stosowne kroki w celu uzyskania należnego odszkodowania. 

Zapewniamy fachowe doradztwo prawne, skuteczne negocjacje z ubezpieczycielami, sporządzanie niezbędnych pism procesowych, a także profesjonalne i kompleksowe prowadzenie spraw o odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej analizy sprawy o odszkodowania – biuro naszej firmy mieści się w Gdańsku, ale nasi doradcy udzielają fachowych porad w całej Polsce (działamy m.in. w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków czy Lublin).

Bezpłatna wycena Twojego odszkodowania w 2 minuty bez wychodzenia z domu

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

szkody@kompensja.pl

Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Kompensja – najwyższe odszkodowania powypadkowe – 2020 Skuteczne i sprawne dochodzenie odszkodowań po wypadkach