Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć – jest to świadczenie, które przysługuje wszystkim najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej. Ustawodawca nie definiuje , kogo należy uznać za najbliższego członka rodziny. Przyjmuje się, że osobami uprawnionymi może być nie tylko rodzina, ale również powinowaci lub osoby nieformalnie związane z osobą zmarłą.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma za zadanie zrekompensować doznaną krzywdę, którą są psychiczne i fizyczne cierpienia poszkodowanego.

Zadośćuczynienie często jest mylone z odszkodowaniem. Są to dwa różne świadczenia. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niemajątkowej, odszkodowanie z kolei ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, jaką poniósł poszkodowany.

Nagła śmierć bliskiej osoby, czy to członka rodziny czy osoby niespokrewnionej, to wielki wstrząs. To także szereg zmian w sytuacji materialno-bytowej bliskich pozostałych przy życiu. Odszkodowanie po śmierci bliskiego ma za zadanie wyrównać poniesione w związku z tym faktem straty i pomóc rodzinie przystosować się do zmian. Warto wnioskować o odszkodowanie, gdyż pieniądze mogą pozwolić na spokojne przejście okresu żałoby po stracie osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, z powodu błędu medycznego czy choćby zabójstwa.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania oraz jak liczyć wysokość rekompensaty. Sprawdź, co obejmuje odszkodowanie oraz kiedy, skąd i dla kogo można się o nie ubiegać. Dowiedz się, co to jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, czym różni się od odszkodowania, komu przysługuje i jak oblicza się jego wysokość. 

Spis treści

odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Co to jest odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych, a także błędu medycznego czy wypadku w gospodarstwie rolnym.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby ma na celu wyrównać straty poniesione przez wnioskujących z tytułu na przykład utraty środków do życia czy pomocy w wykonywaniu codziennych zadań.

Warto pamiętać, że ta forma rekompensaty ma wyrównywać zmianę powstałą w wyniku pogorszenia sytuacji materialnej i niematerialnej wnioskodawców w wyniku śmierci bliskiej im osoby. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej nie jest też tożsame z zadośćuczynieniem, które oznacza rekompensatę za straty emocjonalne.

Co zrobić po śmierci bliskiej osoby?

Nic dziwnego, że tuż po śmierci bliskiej osoby pozostali przy życiu krewni zwykle nie myślą nawet o odszkodowaniu. W tak trudnej sytuacji jest to zrozumiałe, niemniej warto wiedzieć, co należy zrobić możliwie najszybciej po śmierci zmarłego, by nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie.

Po pierwsze, należy możliwie szybko zgłosić śmierć w stosownym urzędzie stanu cywilnego, pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający, kto ponosi za nią odpowiedzialność.

Zaraz po fakcie śmierci bliskiej osoby warto też skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która przejmie na siebie większość czynności związanych z dochodzeniem odszkodowania.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Dochodząc odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, warto wiedzieć, za co ono przysługuje. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez bliskich zmarłego z powodu jego śmierci. Za straty te uznaje się na przykład utratę dochodu zmarłego stanowiącego jego wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego lub poszczególnych osób wnioskujących.

Ponadto zalicza się do nich również pomoc w wychowaniu dzieci, opiece nad osobami jej wymagającymi lub we wspólnym wykonywaniu domowych obowiązków. Odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby przyznaje się również za koszty poniesione z tytułu pogorszenia zdrowia w następstwie odejścia zmarłego. 

Czy należy mi się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Bliscy osób zmarłych w wypadkach czy w wyniku błędu lekarza często nie mają świadomości, komu przysługuje odszkodowanie. Warto zaś wiedzieć, że ubiegać się o nie mogą nie tylko osoby spokrewnione czy spowinowacone, ale i na przykład konkubin lub dalsza rodzina, o ile zostanie udowodniony wyjątkowo bliski związek emocjonalny między nimi a osobą zmarłą.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może zatem zostać przyznane żonie lub mężowi, rodzicom: matce i ojcu, dzieciom: synowi i córce (biologicznym, adoptowanym i przyjętym na wychowanie), rodzeństwu, a nawet babci i dziadkowi, synowej i zięciowi, teściom czy osobom do chwili śmierci pozostającym w nieformalnym związku partnerskim z daną osobą. Co istotne, ważne jest, by udowodnić zarówno siłę łączącego osoby związku, jak i fakt korzystania przez nich z pomocy ekonomicznej zmarłego.

Warto też wiedzieć, że odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby przysługuje bliskim osób, które zmarły w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku przy pracy,
 • wypadku w gospodarstwie rolnym.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

To, kto płaci odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej, zależy od wyniku ustalania sprawstwa śmierci. Może bowiem zdarzyć się, że ofiara sama ponosi odpowiedzialność za wypadek, co oznacza, że nikt nie wypłaci odszkodowania jego bliskim.

Jeśli jednak poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego to Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłaca odszkodowanie wszystkim osobom bliskim osoby zmarłej.

Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć przy pracy i za sprawcę wypadku uznano pracodawcę, to ponosi on odpowiedzialność finansową za śmierć, ewentualnie prywatny ubezpieczyciel, u którego zawarł polisę OC działalności gospodarczej.

KRUS wypłaca odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wówczas, gdy nastąpiła ona w wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku samochodowym wypłaca zakład ubezpieczeniowy sprawcy tego wypadku.

Gdy nie udaje się ustalić osoby winnej śmierci zmarłego, wypłata odszkodowania w niektórych przypadkach spada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak się starać o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Jeśli nie wiesz, jak dostać odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby, warto zwrócić się po pomoc do doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Możesz też wnioskować osobiście, jednak pociągnie to za sobą wiele kłopotliwych i czasochłonnych czynności.

Aby uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy między innymi:

 • oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych poniesionych w wyniku śmierci;
 • ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego należy zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia po zmarłej osobie;
 • zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie;
 • negocjować wysokość kwoty z odszkodowania z towarzystwem ubezpieczeniowym lub złożyć w sądzie pozew o uzyskanie wyższego odszkodowania.

Wiedza o tym, jak uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może być przydatna dla podjęcia decyzji o współpracy z profesjonalną kancelarią odszkodowawczą lub o samodzielnym rozwiązywaniu sprawy.

Ile uzyskam z odszkodowania po śmierci bliskiej osoby?

Istotnym pytaniem na początku dochodzenia odszkodowania jest to, jak wyliczyć i oszacować, ile wyniesie jego kwota. Osoby zgłaszające się po profesjonalną pomoc nie wiedzą, jakie odszkodowanie za śmierć bliskiego im się należy i nie potrafią wyliczyć go samodzielnie. Nic dziwnego, gdyż w tej kwestii bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza praktyczna.

Ogólnie rzecz biorąc, bliscy zmarłych mogą liczyć na odszkodowanie rzędu od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych (to, ile wynosi odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby zależy od bardzo wielu czynników). Kwota ta jest mniejsza, jeśli zmarły przyczynił się do powstania wypadku, w którym zginął, jednak kto inny jest jego sprawcą. Na wypłatę wyższego odszkodowania wpływ mają między innymi takie czynniki, jak wiek osoby zmarłej i pozostałych przy życiu bliskich, zarobki i wkład w życie rodzinne osoby zmarłej czy też stan zdrowia osób wnioskujących o pieniądze z ubezpieczenia za zmarłego.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania po śmierci bliskiej osoby?

Ogólną zasadą w kwestii dochodzenia odszkodowań jest dążenie do maksymalnego skrócenia czasu wypłaty rekompensaty. Dzięki temu wnioskujący zyskuje gwarancję, że zakład ubezpieczeniowy nie będzie zwlekał z jej wypłatą w nieskończoność.

Zwykle sprawę udaje się zamknąć w ciągu 90 dni, ale jeśli w grę wchodzi uzyskiwanie odszkodowania po śmierci poniesionej w wyniku przestępstwa, okres ten może znacznie się wydłużyć. Maksymalny wymiar czasu, w jakim można ubiegać się wówczas o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, to 20 lat. W przypadku, gdy nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz nieszczęśliwym wypadkiem, maksymalny okres na dochodzenie świadczenia to 3 lata.

Co jest potrzebne, by uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Aby dochodzić odszkodowania po śmierci bliskiej osoby, należy zgromadzić szereg dokumentów stanowiących dowody i argumenty przemawiające za zasadnością naszego roszczenia. Zakres dokumentów może różnić się w zależności od tego, co było przyczyną śmierci.

Najważniejsze dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania to:

 • dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego;
 • akt zgonu;
 • dokument potwierdzający sprawstwo śmierci (na przykład wyrok sądu);
 • notatka policyjna lub BHP z miejsca wypadku wraz z pozostałą dokumentacją;
 • jeśli śmierć bliskiej osoby spowodowała u wnioskującego pogorszenie stanu zdrowia (np. zawał) i konieczność jego leczenia, wówczas należy też przedstawić całość dokumentacji medycznej i faktury imienne dokumentujące poniesione koszty;
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu osoby zmarłej.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania po śmierci bliskiej osoby?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego odszkodowania po śmierci bliskiej osoby.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania za śmierć osoby bliskiej warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali cierpienia Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Co to jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to pojęcia używane zazwyczaj zamiennie, choć w świetle prawa stanowią dwa zupełnie odrębne rodzaje rekompensaty. Zadośćuczynienie to świadczenie, które ma na celu złagodzić różnego rodzaju cierpienia o charakterze emocjonalnym. Jego celem jest kompensacja, a więc wyrównanie szkody w postaci skutków, które pojawiły się po zaistnieniu zdarzenia, lub które mogą pojawić się w przyszłości. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma wynagrodzić osobie poszkodowanej negatywne przeżycia i można je otrzymać jednorazowo za:

 • pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej,
 • zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny,
 • poczucie bólu, tęsknoty, osamotnienia i żalu,
 • cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego w następstwie śmierci osoby bliskiej, 

Czy należy mi się zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zgodnie z kodeksem cywilnym sąd może przyznać zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny. Nie ma jednak dokładnego określenia tego, kogo należy uznać za takich członków. Mimo iż przyjęło się, że są nimi małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci, po zadośćuczynienie mogą zgłosić się również osoby, które oficjalnie nie są członkami rodziny, ale pozostawały w bardzo bliskich relacjach ze zmarłym. Przyznanie zadośćuczynienia dla takich osób następuje po dokładnej analizie emocjonalnej. 

Jak oblicza się wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. W przepisach kodeksu cywilnego nie znajdują się żadne kryteria, którymi należałoby kierować się przy wyliczaniu jego wysokości, ale pod uwagę bierze się przede wszystkim:

 • rozmiar doznanej szkody,
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym,
 • poczucie bezradności życiowej,
 • stopień pokrewieństwa osoby poszkodowanej ze zmarłym,
 • więź emocjonalną pomiędzy osobą poszkodowaną a zmarłą,
 • inne czynniki mające wpływ na poczucie krzywdy, których należy doszukiwać się indywidualnie przy każdej sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. 

Co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych za śmierć bliskiej osoby w Kompensja?

Zanim zdecydujesz się, czy dochodzić odszkodowania na własną rękę czy z pomocą profesjonalnej kancelarii, warto sprawdzić, z jakich czynności mogą odciążyć Klienta reprezentujący go prawnicy.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań dla bliskich osób zmarłych obejmuje następujące czynności:

 • bezpłatną wstępną kalkulację możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci bliskiej osoby;
 • bezpłatną wstępną ocenę sytuacji;
 • kompetentne doradztwo na każdym etapie dochodzenia należnych świadczeń;
 • pomoc w ustaleniu sprawcy śmierci;
 • ustalenie ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypłatę rekompensaty;
 • wypełnienie i złożenie wniosku o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
 • kontakt z policją;
 • reprezentowanie Klienta w sądzie w czasie rozpraw o ustalenie sprawstwa oraz o odszkodowanie lub zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej;
 • negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie wysokości rekompensaty.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za śmierć bliskiej osoby?

Pomoc profesjonalnej kancelarii w dochodzeniu zadośćuczynień oraz odszkodowań za śmierć osoby bliskiej wycenia się na podstawie prowizji od kwoty, którą uda jej się uzyskać. Oznacza to, że wysokość honorarium kancelarii zależy w pierwszej kolejności od tego, czy zdoła ona wywalczyć odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Dopiero gdy Klient uzyskuje wypłatę odszkodowania, odlicza się od niego procent prowizji należny obsługującej jego sprawę kancelarii. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient nie musi martwić się, czy stać go będzie na opłacenie usług, ani też nie będzie musiał wykosztowywać się przed uzyskaniem pieniędzy na własne konto.

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny to świadczenia, które przysługują rodzinie poszkodowanego.

Możliwość dochodzenia świadczeń pośmiertnych dla członków rodziny z art. 446 k.c. nie zależy od tego, czy śmierć poszkodowanego bezpośrednio nastąpiła w momencie zdarzenia czy też dopiero po upływie jakiegoś czasu od zdarzenia. Ważne jest, aby śmierć pozostawała w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. 

Świadczenia należą się osobom:

 1. Które poniosły koszty leczenia i pogrzebu zmarłego.
 2. Względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.
 3. Osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.
 4. Najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Gdzie iść po zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Bliscy osób zmarłych w nagłych okolicznościach zwykle nie wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc. Zamiast samodzielnie borykać się z trudnościami na drodze do uzyskania wypłaty rekompensaty, warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej z wieloletnim doświadczeniem, jaką jest Kompensja.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz szereg ważnych korzyści, takich jak:

 • spokój i przestrzeń potrzebne do zaakceptowania trudnej sytuacji;
 • gwarancję 100% zaangażowania w pozyskanie jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej;
 • pełną obsługę Twojej sprawy i pewność, że załatwimy za Ciebie wszelkie formalności;
 • poczucie kontroli, gdyż każdą decyzję uzgadniamy z Tobą;
 • stały kontakt i doradztwo przez cały okres współpracy;
 • możliwość zapłaty za usługę dopiero po odzyskaniu pieniędzy z odszkodowania oraz gwarancję, że płacisz nam wyłącznie w przypadku uzyskania dla Ciebie rekompensaty;
 • wysokie prawdopodobieństwo sukcesu, o którym możesz wnioskować z naszej dotychczasowej wysokiej skuteczności.

Zadzwoń i umów się na spotkanie, by odzyskać należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest pogodzić się ze śmiercią bliskiej osoby i  przystosować się do nowej sytuacji, również pod względem materialnym. Dlatego chcemy wyręczać naszych Klientów w nieprzyjemnych zobowiązaniach i negocjacjach z ubezpieczycielem, by mogli poświęcić czas na spokojne przechodzenie procesu żałoby.

Zadzwoń lub napisz do nas, a powiemy Ci, co jest potrzebne, by uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Powiemy Ci też, co obejmuje zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w Kompensja, zajmując się resztą formalności.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00