Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Jeśli zostałeś poszkodowany w zdarzeniu komunikacyjnym jako pieszy, masz prawo ubiegać się o wyrównanie swoich strat w postaci odszkodowania. Zgodnie z polskim prawem walczyć można o odszkodowanie za potrącenie na pasach, jak i w miejscach nieoznaczonych jako przejścia dla pieszych.

Świadczenie to wypłacane jest zatem nawet wtedy, gdy pieszy sam przyczynił się do powstania szkody w inny sposób, na przykład przez swoją nieuważność. Warto się o nie upomnieć, gdyż pozwala ono pokryć szereg kosztów związanych z diagnozowaniem, leczeniem, rehabilitacją, a nawet przekwalifikowaniem się z tytułu utraty zdolności do pracy. Wysokość świadczenia szacowana jest w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i wielkość straty, dlatego istotne jest, aby składając wniosek nie przeoczyć żadnego istotnego faktu i dobitnie uargumentować swoje roszczenie.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie za potrącenie, jak liczyć wysokość świadczenia i co potrzeba, by je uzyskać. Sprawdź, kto płaci odszkodowanie i co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Spis treści

wypadki pieszych

Co to jest odszkodowanie za potrącenie?

Odszkodowanie za potrącenie to świadczenie pieniężne przyznawane pieszym poszkodowanym w zderzeniach i wypadkach drogowych. Ważne, aby pamiętać, że celem odszkodowania jest jedynie pokrycie strat materialnych i niematerialnych oraz możliwych do uzyskania korzyści przez osobę poszkodowaną, nie zaś rekompensata jej cierpienia psychicznego związanego z faktem potrącenia.

Co zrobić po potrąceniu?

Natychmiast po zdarzeniu potrącenia poszkodowany powinien zatroszczyć się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Należy zatem wezwać kartkę i pozwolić przewieźć się do szpitala oraz wykonać wszelkie zlecone przez lekarzy badania. W przeciwnym razie poszkodowany może stracić ważne dowody przemawiające za wypłaceniem mu wysokiego odszkodowania.

Na miejsce wypadku należy również koniecznie wezwać policję, która powinna sporządzić notatkę oraz spisać dane sprawcy, w tym jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny, numer polisy OC i dane ubezpieczyciela. Policję należy wezwać nawet wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, gdyż ważne jest zabezpieczenie dowodów, które mogą pomóc go ustalić.

Po wykonaniu tych czynności składa się odpowiednio uargumentowany i poparty materiałem dowodowym wniosek o przyznanie ubezpieczenia za potrącenie. Warto złożyć go jak najszybciej osobiście lub za pomocą pośrednika, jednak istotne jest, aby załączyć do niego komplet dokumentów, gdyż w przeciwny razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia ze względu na niewystarczające dowody. Zamiast ryzykować przeciągnięcie się sprawy w czasie warto zatem złożyć wniosek możliwie szybko po wypadku.

Co obejmuje odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Przed przystąpieniem do argumentowania swojego wniosku warto wiedzieć, za co przysługuje odszkodowanie za potrącenie pieszego. W ramach wniosku poszkodowany może żądać pokrycia wydatków poniesionych z tytułu:

 • leczenia i rehabilitacji;
 • dojazdów do i z placówek medycznych;
 • opieki nad swoją osobą;
 • kupna leków, sprzętów ortopedycznych, itd.;
 • przekwalifikowania się, jeśli wymagała tego obniżona sprawność zawodowa;
 • utraconych zarobków za czas nieobecności w pracy.

Czy należy mi się odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia po wypadku często nie wiedzą, komu przysługuje odszkodowanie za potrącenie, a komu nie. Wyjaśniamy, że ze względu na zasadę ryzyka określoną w art. 436 k.c. świadczenia odszkodowawcze dla pieszych są wyłączone tylko w następujących przypadkach (tzw. przesłanki egzoneracyjne):

 • wyłączna wina poszkodowanego pieszego
 • wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierujący pojazdem nie ponosi odpowiedzialności
 • siła wyższa.

Jeśli kierujący pojazdem przyczynił się do powstania wypadku z udziałem pieszego to pieszy otrzyma świadczenia odszkodowawcze z polisy OC pojazdu sprawcy.

Poniższa lista pokazuje, dla kogo możliwe jest wywalczenie odszkodowanie za potrącenie. Przysługuje ono:

 • pieszym;
 • uczestnikom ruchu drogowego prowadzącym rower, motor, motorower, wózek dziecięcy;
 • osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim;
 • dzieciom do 10 roku życia jadącym rowerem pod opieką osoby dorosłej;
 • najbliższym poszkodowanych, którzy zmarli na skutek potrącenia.

Co więcej, warto wiedzieć, kiedy odszkodowanie może zostać pomniejszone, a kiedy nie zostanie zupełnie przyznane. Na mniejsze odszkodowanie mogą liczyć osoby, które przyczyniły się do powstania szkody, na przykład przechodząc przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym lub będąc pod wpływem alkoholu. Jeśli jednak całość winy za wypadek ponosi pieszy, wówczas odszkodowanie w ogóle mu się nie należy.

Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Ubiegając się o odszkodowanie za potrącenie na pasach warto wiedzieć, kto płaci świadczenie. Nie robi tego bowiem sam sprawca, chyba ze poszkodowany wniesie o takie rozwiązanie sprawy. Standardowo wypłatą odszkodowania zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, u którego opłacał on swoje OC. Gdy jednak nie udało się ustalić sprawcy wypadku lub gdy nie miał on opłaconego OC, wówczas odszkodowanie płaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego.

Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Osoby ubiegające się o odszkodowanie za potrącenie, poszukują często informacji, jak się starać o świadczenie. Aby je uzyskać należy złożyć stosowne dokumenty i odpowiednio uargumentować swoje roszczenie. Im lepiej to zrobimy, tym większa szansa na uzyskanie wysokiego odszkodowania.

W celu uzyskania odszkodowania za potrącenie należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić wniosek o odszkodowanie za potrącenie;
 • złożyć wniosek w odpowiednim zakładzie ubezpieczeniowym;
 • zgromadzić cały materiał dowodowy w sprawie, w tym wszelkie faktury za leczenie, dojazdy, opiekę, a także zwolnienia L4 oraz zaświadczenia o zarobkach z pracy;
 • oszacować wielkość poniesionych strat i wysokość odszkodowania, o jakie chcemy się ubiegać;
 • wynegocjować stawkę odszkodowania z ubezpieczycielem lub złożyć wniosek do sądu.

Ile uzyskam z odszkodowania za potrącenie?

Trudno jest określić, jakie odszkodowanie za potrącenie można uzyskać bez konkretnych danych i dokumentacji. Ostateczna kwota zależy od wielu czynników, takich jak stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, wiek poszkodowanego, jego stan zdrowia sprzed wypadku czy stopień, w jakim przyczynił on się do zdarzenia. Przede wszystkim do kwoty odszkodowania wlicza się poniesione i udokumentowane przez poszkodowanego koszty leczenia i rehabilitacji, jednak ostateczna kwota może zostać pomniejszona proporcjonalnie do stopnia, w jakim poszkodowany zawinił wystąpieniu zdarzenia.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za potrącenie za pasach?

Osoby, które zostały potrącone powinny mieć świadomość, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania za powstałe w wyniku zdarzenia szkody. Dochodzenie świadczeń odszkodowawczych trwa zazwyczaj tak długo jak długo trwa leczenie powypadkowe poszkodowanego. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy ubezpieczyciel w ciągu 30 dni musi zając stanowisko czyli albo przyznać świadczenia albo poinformować co staje na przeszkodzie, aby je wypłacić. 

Jeśli postępowanie karne o ustalenie sprawcy szkody jest w toku to wypłata świadczeń nastąpi dopiero wówczas, gdy okoliczności sprawy zostaną na tyle wyjaśnione przez policję/prokuraturę/sąd, że będzie wiadomo kto jest sprawcą.

Warto też wiedzieć, kiedy następuje okres przedawnienia roszczenia. W przypadku, gdy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, o ubezpieczenie można ubiegać się przez okres 3 lat, zaś gdy potrącenie było przestępstwem, okres przedawnienia wynosi 20 lat.

Co jest potrzebne, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

W celu uzyskania odszkodowania za potrącenie konieczne jest zebranie dokumentów stanowiących dowody w sprawie. To na ich podstawie udowadnia się zasadność roszczenia, mają one zatem decydujący głos dla jego wypłaty i dla ustalenia jego wysokości.

Aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie potrzebne będą następujące dokumenty:

 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia;
 • komplet badań lekarskich;
 • zaświadczenie o zarobkach i dowód na to, że pogorszyły się w wyniku zdarzenia;
 • faktury imienne za wszelkie badania, leki, sprzęt medyczny, opiekę, dojazdy do placówek, pobyty w sanatoriach;
 • zwolnienia lekarskie;
 • wypisy ze szpitala;
 • dokument potwierdzający sprawstwo wypadku.

W przypadku, gdy poszkodowany poniósł śmierć w wypadku, jego bliscy ubiegający się o odszkodowanie musza również przedstawić akt jego zgonu oraz dostarczyć dowodów na pozostawanie z nim w określonej relacji.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania za potrącenie na pasach?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie za potrącenie może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali pogorszenia sytuacji Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań za potrącenie

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań za potrącenie. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • kontakt z rzeczoznawcami wyceniającymi szkodę materialną,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań za potrącenie?

Profesjonalną pomoc naszych prawników i specjalistów od ubezpieczeń w pozyskiwaniu odszkodowania za potrącenie wycenić można dopiero po fakcie wywalczenia przez nas świadczenia. Dzieje się tak, ponieważ pragniemy zagwarantować naszym Klientom spokój i 100% pewność, że honorarium wypłacą nam tylko wtedy, gdy odzyskamy należne im pieniądze. Wysokość honorarium stanowi zaś procent prowizji od wysokości uzyskanego odszkodowania.

Gdzie iść po odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Na rynku funkcjonuje wiele firm prawniczych, nic dziwnego więc, że poszkodowanym trudno zdecydować, gdzie zgłosić się po odszkodowanie za potrącenie. To, od kogo postanowimy zasięgnąć pomocy w odzyskiwaniu należnego świadczenia może mieć ogromny wpływ na jego ostateczną wysokość, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych i skutecznych specjalistów.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje wysokiej klasy, skuteczne usługi odzyskiwania odszkodowania za potrącenie, zapewniając:

 • kompleksową obsługę całego procesu walki o odszkodowanie, łącznie z naszym profesjonalnym wsparciem w sądzie i w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem;
 • spokój wynikający z odciążenia Klienta od stresujących zobowiązań na czas rekonwalescencji;
 • 100% zaangażowania w uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania;
 • atrakcyjną stawkę prowizji za nasze usługi i możliwość zapłaty dopiero po wywalczeniu przez nas odszkodowania;
 • pełną kontrolę nad przebiegiem procesu – każdą decyzję uzgadniamy z Klientem;
 • stały kontakt i kompleksowe doradztwo przez cały okres współpracy;
 • wysoka szansa na wywalczenie imponującej stawki odszkodowania.

Odzyskaj należne Ci pieniądze i poczucie sprawiedliwości – zgłoś się do Kompensji po odszkodowanie za potrącenie

Nie trać czasu i zgłoś się po odszkodowanie za starty poniesione w wyniku potrącenia. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, informując Cię, jak wyliczyć i jak dostać odszkodowanie, skąd je uzyskasz oraz co obejmuje odszkodowanie w Kompensja. Odzyskaj należne Ci odszkodowanie za kosztowne leczenie, dojazdy, opiekę czy utratę wynagrodzenia i odetchnij z ulgą po stresującym wydarzeniu.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i zyskaj maksymalnie wysoką ilość pieniędzy za doznane przez Ciebie straty.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00