Odszkodowanie - zadośćuczynienie za śmierć w wypadku samochodowym z OC sprawcy

Nagła śmierć bliskiej osoby w wypadku oznacza dla rodziny nie tylko wielki smutek i żal, ale i pogorszenie sytuacji materialno-bytowej. Pomimo ciężaru emocjonalnego, warto wówczas zawalczyć o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego, gdyż pieniądze uzyskane w ten sposób mogą pomóc godnie przejść przez żałobę i zabezpieczyć byt pozostałych przy życiu członków rodziny.

Dowiedz się, czym jest odszkodowanie za wypadki śmiertelne, jak liczyć jego wysokość oraz od kogo je uzyskasz. Sprawdź też, co obejmuje dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych i jak dostać odszkodowanie.

Spis treści

Co to jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego to jednorazowe świadczenie nazywane też odszkodowaniem za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłego pozostałych przy życiu. Odszkodowanie to ma na celu pokryć starty materialne, które pogorszyły sytuację życiową bliskich zmarłego, a tym samym wyrównać pogorszoną ich pogorszoną sytuację materialno-bytową. Odszkodowanie wypłaca się również celem pokrycia utraty możliwości polepszenia sytuacji materialnej.

Co zrobić po śmierci bliskiej osoby w wypadku samochodowym?

To, jakie kroki podejmiemy natychmiast po wypadku samochodowym, w którym zginęła bliska nam osoba mogą być decydujące dla tego czy i w jakiej wysokości odszkodowanie uda nam się uzyskać. Choć z pewnością pierwsze chwile po otrzymaniu tak ciężkiej wiadomości utrudniają praktyczne myślenie, warto wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, by nie zamknąć sobie drogi do odzyskania należnych pieniędzy.

Czynności, które należy podjąć w takiej sytuacji różnią się w zależności od tego, czy sami byliśmy uczestnikami wypadku, czy też nie. W tym pierwszym przypadku w pierwszej kolejności należy zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo, wzywając karetkę.

Następnie, jeśli nasz stan na to pozwala, powinniśmy pozyskać przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu sprawcy i zadzwonić po policję, która zajmie się zebraniem materiału dowodowego.

Należy też pozyskać akt zgonu zmarłego, gdyż stanowić on będzie podstawę do wypłaty odszkodowania, a także zacząć gromadzić dowody dokumentujące poniesione i oczekiwane koszty związane z pogorszeniem się naszej sytuacji materialnej po śmierci bliskiej osoby. Jest to moment, w którym warto skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, by zamiast kontynuować dopełnianie formalności, móc przeżyć żałobę w spokoju.

Co obejmuje odszkodowanie za wypadki śmiertelne?

Osoby, których bliscy zmarli w wypadku często nie są świadome tego, za co przysługuje odszkodowanie, a czego nie obejmuje. Warto zatem wiedzieć, że odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego pokrywa straty materialne powstałe w wyniku śmierci zmarłego, które realnie pogorszyły sytuację materialną jego bliskich. Odszkodowanie nie obejmuje natomiast zadośćuczynienia za ból, krzywdę czy poczucie osamotnienia, ani kosztów pogrzebu czy renty.

Czy należy mi się odszkodowanie za wypadki śmiertelne?

Małżonkowie osób zmarłych w wypadkach zwykle mają świadomość, że mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jednak wiedza o tym, kiedy i komu przysługuje odszkodowanie za wypadki śmiertelne okazuje się często zaskoczeniem dla dalszych, a także niektórych bliskich krewnych. Dlaczego? Choćby dlatego, że stopień pokrewieństwa ze zmarłym nie jest jedynym ani nawet najważniejszym kryterium, na mocy którego przyznaje się świadczenie. W tej kwestii istotny jest bowiem stopień zależności i zażyłości w relacji, a także sytuacja rodzinna niektórych krewnych, na przykład rodzeństwa.

Poniższa lista pokazuje, dla kogo możemy wywalczyć odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym. Zwykle przyznawane ono jest:

 • małżonce lub małżonkowi osoby zmarłej, a także jej konkubinowi lub konkubinie;
 • rodzicom, a także macosze i ojczymowi;
 • dziadkom i wnukom;
 • dzieciom (nie tylko biologicznym czy adoptowanym, ale również pozostającym pod opieką zmarłego);
 • niepełnoletniemu rodzeństwu zmarłego (zarówno biologicznemu, jak i nie).

Warto również znać najważniejsze zasady, które regulują przyznawanie świadczenia wyżej wymienionym bliskim.

Odszkodowanie nie należy się:

 • rodzinie sprawcy zmarłego w spowodowanym przez niego wypadku;
 • bliskim, którzy nie utrzymywali relacji ze zmarłym.

Przysługuje natomiast wtedy, gdy:

 • poszkodowany zmarł w trakcie wypadku lub przed przewiezieniem do szpitala;
 • poszkodowany zmarł po pewnym czasie od wypadku i udowodniono, iż jego śmierć nastąpiła w jego wyniku;
 • zmarły w czasie, gdy doszło do wypadku uczestniczył w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty, motorowerzysty, kierowcy lub pasażera samochodu;
 • zmarły przyczynił się do spowodowania wypadku jedynie w niewielkim stopniu.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadki śmiertelne?

W szoku i załamaniu po śmierci bliskiej osoby rodzina zmarłego nie zastanawia się w pierwszej chwili, kto płaci odszkodowanie za wypadki śmiertelne. Warto jednak wiedzieć, że świadczenie to wypłacane jest z OC sprawcy wypadku śmiertelnego, a jeśli ten nie został ustalony, odszkodowanie płaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wiedza ta potrzebna jest nie tylko po to, by kierować wniosek odszkodowawczy do właściwego adresata. To także ważna informacja dla tych, którzy skłonni są zrezygnować ze zgłoszenia roszczenia ze względu na trudną sytuację finansową sprawcy lub jego pozostałych przy życiu krewnych, jeśli ten również poniósł w wypadku śmierć. Pamiętajmy zatem, że odpowiedzialność finansową za śmierć poszkodowanego ponosi nie sprawca czy jego rodzina, lecz jego zakład ubezpieczeniowy.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadki śmiertelne?

Dopóki nie spotka nas coś tak strasznego jak śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym, zwykle nie wiemy nawet, jak się starać o odszkodowanie z OC sprawcy. Najkorzystniej jest w tej kwestii zdać się na pomoc kancelarii odszkodowawczej, gdyż w tak trudnym momencie koncentrowanie się na wszelkich formalnościach i negocjacjach z zakładem ubezpieczeń może być zwyczajnie ponad nasze siły.

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadki śmiertelne należy bowiem między innymi:

 • oszacować wartość poniesionych strat;
 • wypełnić i złożyć wniosek o odszkodowanie w taki sposób, by zwiększyć maksymalnie swoje szanse na jego uzyskanie;
 • zgromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające doznane straty materialne;
 • ustalić, jeśli to możliwe, kto był sprawcą wypadku –  w tym celu może być konieczny udział w postępowaniu sądowym;
 • wynegocjować wysokość świadczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeniowego który jest niechętny do jego wypłaty – może to być zatem nie tylko czasochłonny, ale i kosztowny emocjonalnie proces;
 • jeśli nie uda się zawrzeć ugody, dla uzyskania odszkodowania konieczne będzie wejście na drogę sądową;

ściśle pilnować wszelkich terminów dostarczania brakujących dokumentów, itd.

Ile uzyskam z odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Zazwyczaj kwoty odszkodowań wahają się od 10 000 do 100 000 zł. Biorąc pod uwagę tak szeroki przedział, warto wiedzieć, jak wyliczyć odszkodowanie.

Kwota odszkodowania jest często wynikiem ugody między ubezpieczycielem a wnioskującym i wówczas ubezpieczyciel dąży często do jej zaniżenia. W przypadku, gdy decydujemy się walczyć o odszkodowanie w sądzie, jesteśmy w stanie uzyskać często większe świadczenia odszkodowawcze.

To, jakie odszkodowanie za wypadki śmiertelne możemy wywalczyć, zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 • sytuacja życiowa bliskiego osoby zmarłej i różnica w poziomie jej życia przed i po śmierci zmarłego;
 • zarobki, wiek, możliwości rozwoju zawodowego osoby zmarłej – więcej pieniędzy uzyskać można w sytuacji, gdy zmarły był osobą młodą, która miała szansę na awans i podwyżkę;
 • stopień, w jakim osoba walcząca o odszkodowanie mogła liczyć na pomoc zmarłego – chodzi o to, czy zmarły na przykład wychowywał z nią dzieci, dzielił obowiązki domowe, współprowadził rodzinną firmę;
 • stopień, w jakim zmarły przyczynił się do powstania wypadku i swojej śmierci – odszkodowanie przysługuje często nawet wtedy, jednak pomniejszane jest o stopień przyczynienia.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Istotną informacją dla bliskich osób zmarłych w wypadkach jest z pewnością to, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego. Ważne jest, by nie odkładać złożenia wniosku zbyt długo, gdyż termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie to 3 lata. W przypadku, gdy wypadek był przestępstwem, okres ten wydłuża się do 20 lat.

Zwykle na wypłatę odszkodowania nie trzeba jednak czekać aż tak długo. W zwykłym trybie postępowania zostaje ono wypłacone przez ubezpieczalnię przed upływem 30 dni, a w przypadku, gdy toczyło się postępowanie o ustalenie sprawstwa wypadku, zakład ubezpieczeniowy może wydłużyć ten okres o kolejne 2 tygodnie od daty ustalenia sprawcy. 

Co jest potrzebne, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Osoby pragnące uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego powinny zorientować się, co potrzeba, by skompletować dokumentację uzasadniającą zasadność wypłacenia rekompensaty. Oprócz wypełnionego wniosku, należy w tym celu zgromadzić przede wszystkim następujące dokumenty:

 • notatkę policyjną,
 • wyrok sądowy określający okoliczności zdarzenia i sprawcę wypadku,
 • akt zgonu zmarłego w wypadku,
 • dokumentację medyczną osoby zmarłej w wypadku,
 • wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość zarobków i zatrudnienie osoby zmarłej w wypadku,
 • dowody na istnienie bliskiej relacji między wnioskującym a zmarłym,
 • dowody ukazujące stopień i zakres zależności sytuacji osoby wnioskującej od śmierci zmarłego.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty, oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali pogorszenia sytuacji Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki świadczenia.

Zadośćuczynienie – czym ono jest?

W prawie polskim jest to jeden z dwóch sposobów wyrównania szkody niemajątkowej. Innymi słowy, zadośćuczynienie pieniężne jest świadczeniem mającym na celu zrekompensowanie krzywdy. Polega ona na naruszeniu prawa do życia w rodzinie oraz rekompensacie bólu spowodowanego stratą najbliższej osoby.

Poniesiona krzywda spowodowana przez jej śmierć w wypadku komunikacyjnym, odczuwana jest przede wszystkim w sferze psychicznej osoby, która może ubiegać się o kwotę zadośćuczynienia. Mimo to przejawy takiego cierpienia można dostrzec w świecie zewnętrznym osoby poszkodowanej śmiercią najbliższej osoby. Również ma to przełożenie na istniejące więzi między najbliższymi osobami. Dopiero prawidłowo stwierdzony i oceniony rodzaj mającej miejsce więzi rodzinnej umożliwia ocenę krzywdy jako szkody o charakterze niemajątkowym będącej następstwem utraty najbliższej osoby.

Czym się cechuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Mówiąc o podstawowych cechach opisywanej instytucji należy stwierdzić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze pieniężnym mającym na celu załagodzić cierpienia fizyczne oraz psychiczne osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Głównym celem tej instytucji jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanym z poniesioną krzywdą. Śmierć osoby bliskiej w skutek wypadku komunikacyjnego to niewiarygodna strata dla członków rodziny. Cierpienie po nagłym odejściu ukochanej osoby odbija ogromne piętno na psychice, zdrowiu i dalszym życiu rodziny. Nie można ukryć faktu, że śmierć często ingeruje też w sferę nie tylko bezpieczeństwa emocjonalnego, ale też finansowego. Dlatego należy podkreślić, że bliskim po stracie członka rodziny przysługuje szeroki zakres świadczeń odszkodowawczych. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie zadośćuczynienie po wypadku samochodowym za śmierć osoby bliskiej. To roszczenie, które umożliwia uzyskanie znacznej wysokości rekompensaty.

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny – co to jest?

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich powstałych kosztów, które są następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest głównym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie płynących między innymi wskutek zdarzeń komunikacyjnych. Opisywane świadczenie związane z wypadkami drogowymi precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. mówiąc, iż osoba poszkodowana, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd, ewentualnie zakład ubezpieczeń może przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wypadku komunikacyjnym.

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej - osoby uprawnione

Uprawnionymi do żądania kompensaty na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą to być najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy określać wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich oraz pokrewieństwa. Obejmuje zatem małżonka i dzieci zmarłego, powinowatych oraz innych krewnych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi, na przykład konkubent, jego dziecko. Oczywiście tylko w przypadku, gdy zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości.

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie – co warto wiedzieć?

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia.

Do przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych stosuje się ogólne zasady przedawnienia określone w art. 118 kodeksu cywilnego, z modyfikacjami wynikającymi z art. 442 k.c. dotyczącymi początku biegu przedawnienia i sposobu liczenia jego terminu.

Przedawnienie roszczeń w razie wyrządzenia szkody na osobie

Artykuł 4421 § 3 k.c. określa odmienny sposób liczenia początku biegu przedawnienia zadośćuczynienia w przypadku wyrządzenia szkody na osobie czynem niedozwolonym. Oznacza to, że zarówno okres 10-letni przedawnienia z art. 4421 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego liczony od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, jak i okres 20-letni z art. 4421 § 2 k.c. liczony od dnia popełnienia przestępstwa nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

W przypadku, gdy szkoda ujawniła się po upływie 10 lub 20 lat, licząc od daty zdarzenia komunikacyjnego (przestępstwa), to poszkodowany będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia w okresie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do naprawienia tej szkody.

Początek biegu 3-letniego przedawnienia z art. 4421 § 3 kodeksu cywilnego wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • ujawnienia szkody
 • dowiedzenia się o osobie zobowiązanej do naprawienia tej szkody

Jeśli więc poszkodowany wiedział o szkodzie od kilku lat, jednak nie znał jej sprawcy, wówczas dopiero od czasu poznania osoby sprawcy rozpoczyna się bieg przedawnienia.

Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki drogowe z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które  chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi na skutek poruszania się posiadanego przez niego pojazdu.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki.

Według zapisu kodeksu cywilnego obejmuje osoby najbliższe:

 • współmałżonka
 • rodziców
 • dzieci
 • rodzeństwo
 • dziadków
 • konkubinę/konkubenta
 • ojczyma/macochę
 • przyrodnie rodzeństwo
 • dzieci przyjęte na wychowanie

Możliwym jest również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby niezwiązane więzami krwi ze zmarłą osobą. W sprawach o zadośćuczynienie czy odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej istotnym jest trwanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym, a roszczącym. Sprawy, gdzie doszło do śmierci osoby bliskiej są rozpatrywane w sposób bardzo indywidualny.

Podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia w obecnym czasie w Polsce, stanowi art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy. Innymi słowy złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej, a także pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

Zadośćuczynienie – wysokość kwoty

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, jeśli nie zostały uznane jako sprawca tego zdarzenia drogowego, mają możliwość zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego rościć między innymi o: wypłacenie kwoty zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, uszczerbek na zdrowiu. Wszystkie negatywne konsekwencje, jakie osoba poszkodowana poniosła wskutek wypadku komunikacyjnego powinny zostać zrekompensowane w sposób adekwatny do rozmiaru szkody. Mówiąc o zasadniczych cechach tego świadczenia powypadkowego, trzeba stwierdzić, że zadośćuczynienie jest:

 • jednorazowe (wypłacane jest co do zasady tylko 1 raz, ponieważ przy wyznaczaniu jego wysokości należy wziąć pod uwagę wszelkie elementy krzywdy, również te, które mogą ujawnić się w przyszłości)
 • jako kompensata pieniężna (konkretna kwota pieniędzy) – zadośćuczynienie wypłacane jest zwykle na konto osoby poszkodowanej lub w formie gotówki
 • zadośćuczynienie ma stanowić formę złagodzenia cierpień fizycznych oraz psychicznych osoby poszkodowanej

Wysokość sumy zadośćuczynienia z reguły jest ustalana w sposób indywidualny, przy tym zależna od bardzo wielu czynników danej sprawy. Zaczynając od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, okoliczności danego wypadku komunikacyjnego, kończąc między innymi na tym, czy osoba poszkodowana o odszkodowanie stara się sama, czy też z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej, jak np. Kancelaria Kompensja.

Jakiej wysokości kwoty zasądzają polskie sądy w sprawach o zadośćuczynienie po wypadku samochodowym za śmierć osoby bliskiej? Poniżej przedstawimy przykład wyroku, w którym osoba poszkodowana straciła osobę bliską – ojca.

Okoliczności wypadku: pasażer pojazdu mechanicznego zmarł na skutek wypadku drogowego. Kierowca oraz pasażer podczas wypadku znajdowali się pod wpływem alkoholu. Postępowanie było bardzo zaskakujące, ponieważ wykazano, iż pasażer był sumiennym i rzetelnym pracownikiem zakładu samochodowego, osobą przyjacielską i pogodną.

Skutki wypadku: śmierć Poszkodowanego wywarła daleko idące skutki w sferze emocjonalnej i psychicznej dzieci. Podczas postępowania likwidacyjnego toczącego się przed STU Ergo Hestia ustalono na wymiar zasądzonego świadczenia przede wszystkim miała wpływ istotna zmiana (pogorszenie) sytuacji życiowej najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której skutkiem była utrata osoby dorosłej, samodzielnej i dbającej o finanse rodziny.  Poza czynnikami materialnymi dla wysokości zadośćuczynienia ważne są skutki powstałe w wyniku zdarzenia, które uzewnętrzniły się głównie w sferze psychicznej najbliższej rodziny. W decyzji wskazano, że  stany emocjonalne takie jak: uczucie pustki, brak radości, żal, tęsknota, przeżywanie żałoby  stanowią całkowicie naturalną konsekwencję utraty osoby najbliższej.

Wysokość odszkodowania: ugoda na rzecz dziecka 150 000 zł. Na wysokość świadczenia miała wpływ perspektywa, że Poszkodowany był osobą aktywną zawodową, mającą wiele planów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Małżonka nie pracowała, ponieważ zajmowała się domem i sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Renta po śmierci osoby bliskiej

Celem renty odszkodowawczej, którą przyznaje się w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym dla dzieci, jest pomoc w uzupełnieniu dochodów osób uprawnionych po śmierci takowej osoby, na której spoczywały wobec dzieci zobowiązania finansowe.

Wysokość takiej renty obliczana jest zawsze indywidualnie i wymaga wielostronnego oraz kompleksowego poznania konkretnych relacji rodzinnych oraz sytuacji życiowej osób uprawnionych.

Zwrot kosztów pochówku

Zwrot kosztów związanych z pogrzebem zmarłej osoby poszkodowanej co do reguły należy się osobie, która faktycznie poniosła te koszta. Obejmuje on wydatki związane z organizacją pogrzebu oraz pochówkiem to znaczy: koszty zakupu zniczy oraz trumny, a także kwiatów i wieńców pogrzebowych. Zwrot ten obejmuje również opłaty związane z ceremonią pogrzebową (w tym ofiarę za posługę kapłańską), koszty nagrobka, koszty zakupu ubrań dla osoby zmarłej oraz odzieży żałobnej dla rodziny, a także opłatę za miejsce na cmentarzu oraz koszty stypy czy innej tego typu uroczystości.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy wypadku śmiertelnego. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • kontakt z rzeczoznawcami wyceniającymi szkodę materialną,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Koszt pomocy w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego to prowizja od wywalczonej przez nas kwoty. To uczciwe rozwiązanie, które pozwala bliskim zmarłego odłożyć kwestię zapłaty za usługi do momentu, gdy będą mieli środki, by ją pokryć. Co więcej, gwarantujemy, że honorarium pobieramy wyłącznie wówczas, gdy postępowanie zakończy się wypłatą odszkodowania.

Gdzie iść po odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Jeśli jesteś bliskim osoby zmarłej w wypadku samochodowym, nie musisz walczyć o odszkodowanie sam. Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś i pragniemy Ci w niej pomóc. Jeśli nie wiesz, gdzie zgłosić się po odszkodowanie, zacznij od naszej kancelarii. Nasz zespół zapewni Ci profesjonalne doradztwo, zrozumienie i kompleksową obsługę całego procesu oraz doprowadzi do wypłaty możliwie jak najwyższego odszkodowania.

Najważniejsze powody, dla których warto iść po pomoc do naszej kancelarii odszkodowawczej to:

 • gwarancja, iż honorarium pobieramy tylko w sytuacji, gdy uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie;
 • pełne doradztwo przez cały okres współpracy;
 • realizacja wszelkich formalności związanych z gromadzeniem dowodów i procesem dochodzenia odszkodowania;
 • reprezentowanie Klienta przed sądem;
 • darmowa wycena wysokości odszkodowania i ocena prawdopodobieństwa jego uzyskania;
 • wysoka skuteczność poparta wieloletnim doświadczeniem naszych specjalistów.

Zgłoś się do Kompensji i odzyskaj należne Ci odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku

Jeśli czujesz się przytłoczony ilością formalności, których wymaga dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego, pamiętaj, że nie musisz dochodzić go osobiście. Wystarczy, że zgłosisz do nas swoją sprawę, a wywalczymy dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie, odciążając Cię maksymalnie od obowiązków z tym związanych.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, co obejmuje odszkodowanie w Kompensja, skąd je pozyskujemy i kiedy możemy się spotkać, by wycenić Twój indywidualny przypadek.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00