Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Nagłe uszkodzenie organizmu może stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Świadczenie to przysługuje osobom, które doznały szkody na skutek zdarzeń spowodowanych przez osoby trzecie, czynniki losowe, a nawet przez nie same. Przyczyną zdarzenia, w wyniku którego można ubiegać się o odszkodowanie może zatem być wypadek przy pracy, w drodze z lub na miejsce jej wykonywania, a także wypadek komunikacyjny czy choroba zawodowa.

Mówiąc o odszkodowaniu, warto rozróżnić pojęcia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i za rozstrój zdrowia, a także dowiedzieć się, jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, kto je wypłaca i o jakie kwoty można się ubiegać. Sprawdź, skąd uzyskać odszkodowanie, jak się o nie starać, za co przysługuje i dla kogo przeznaczona jest ta forma rekompensaty.

Sprawdź czy należy się Tobie wyższe odszkodowanie

Spis treści

Co to jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu?

Wnioskując o odszkodowanie za doznane straty na zdrowiu, warto dowiedzieć się, czym jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu oraz czym różni się ono od odszkodowania za rozstrój zdrowia.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to rekompensata za powierzchowne lub głębokie uszkodzenia tkanek ciała. Aby szkoda została uznana jako uszczerbek na zdrowiu musi być zatem widoczna. Szkody te to przede wszystkim różnego rodzaju złamania kości, naderwania ścięgien, stłuczenia, rany, zatrucia, poparzenia, odmrożenia i inne.

Odszkodowanie przysługuje jednak także za niewidoczne gołym okiem szkody, takie jak zaburzenia psychiczne lub zaburzenia funkcjonowania czynności organizmu. Zmiany te określane są mianem rozstroju organizmu i należą do nich na przykład choroby psychiczne, zakażenia, zakłócenie pracy układu pokarmowego i dotkliwe poczucie izolacji społecznej.

Co zrobić po doznaniu uszczerbku na zdrowiu?

Pierwsze chwile po wypadku czy innym zdarzeniu wywołującym uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia mogą być decydujące nie tylko dla naszego życia i zdrowia, ale i dla rozstrzygnięcia dochodzenia o odszkodowanie.

Lista czynności, które należy wykonać po doznaniu uszczerbku na zdrowiu przedstawia się następująco:

 • w pierwszej kolejności zatroszcz się o zdrowie swoje i innych poszkodowanych – jeśli to możliwe, zadzwoń po karetkę i pozwól przewieźć się do szpitala;
 • jeśli Twój stan na to pozwala zgromadź komplet dowodów z miejsca zdarzenia lub, zwłaszcza w sytuacji wypadku drogowego, zadzwoń po policję i udziel wyczerpujących informacji;
 • jeśli to możliwe, pozyskaj dane sprawcy i jego ubezpieczyciela;
 • zgłoś sprawę do ubezpieczyciela lub do kancelarii odszkodowawczej;
 • zadbaj o rzetelną i kompletną dokumentację swojego stanu zdrowia i procesu rekonwalescencji – wykonuj zlecone badania, stosuj się do zaleceń lekarzy,
 • przez cały okres leczenia kompletuj faktury za badania, wizyty lekarskie, leki, zakupy ortopedyczne, a także za dojazdy do lekarzy i opiekę sprawowaną nad Tobą w domu podczas choroby.

Co obejmuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje przede wszystkim rekompensatę za szkody poniesione na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Szkody te wyrażone są w procentach uwzględniających ich trwałość w czasie. Oprócz stałej czy tymczasowej utraty zdrowia świadczenie to uwzględnia także koszty jego leczenia i koszty poniesione przez poszkodowanego z tytułu szkody.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje zatem zwrot pieniędzy za:

 • leczenie,
 • środki farmakologiczne i sprzęt ortopedyczny,
 • profesjonalną opiekę nad chorym w domu,
 • utratę wynagrodzenia podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • dojazdy do lekarzy i placówek zdrowotnych,
 • koszty przekwalifikowania się, gdy poniesione szkody uniemożliwiają dalsze wykonywanie zawodu,
 • koszty dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb powstałych na skutek inwalidztwa.

Czy należy mi się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Przed rozpoczęciem postępowania o rekompensatę warto wiedzieć, komu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Pozwoli to utwierdzić się w słuszności własnych żądań osobom, które objęte są tą możliwością, jak i zaoszczędzić czas tym, którzy są z niej prawnie wyłączeni.

W świetle polskiego prawa odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje: 

 • osobom, które zostały poszkodowane w wypadku i doznały obrażeń ciała, 
 • rodzinom poszkodowanych, którzy w wyniku wyrządzonej szkody ponieśli śmierć

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadkach nie są do końca świadome, kto płaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Warto zatem wiedzieć, że obowiązek ten obciąża zakład lub towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie pracodawcę lub osobę fizyczną będącą sprawcą wypadku.

To istotna informacja, gdyż poszkodowani czasem mylnie sądzą, że na wypłaceniu odszkodowania traci ich pracodawca, przez co czują się niezręcznie żądając od niego rekompensaty, a nawet decydują się rezygnować z przysługującego im prawa.

Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku wypadku drogowego, wniosek o odszkodowanie należy złożyć do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Jeśli zaś uszczerbek lub rozstrój zdrowia nastąpił na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wówczas o wypłatę odszkodowania wnioskujemy do pracodawcy, którego zobowiązanie wobec nas pokrywa ZUS.

Ile uzyskam z odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu jest wyceniana indywidualnie przez nasz dział prawny, który analizuje dokumentację medyczną ze wskazanymi rozpoznanymi obrażeniami ciała.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Walka o odszkodowanie trwa najdłużej wtedy, gdy w grę wchodzi postępowanie karne przeciw oskarżonemu o sprawstwo szkody. Z kolei najkrótsze postępowania to te, które udaje się zakończyć na skutek ugody między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeniowym.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z ZUS, urząd ten ma obowiązek udzielić poszkodowanemu odpowiedzi w przeciągu 14 dni. Następnie nie później niż 30 dni od tego momentu zakład wypłaca odszkodowanie.

Okres oczekiwania na odszkodowanie może się wydłużyć o kolejne dwa tygodnie, jeśli firma ubezpieczeniowa zgłosi, iż skompletowany materiał dowodowy jest niewystarczający i poprosi o dostarczenie kolejnych dokumentów.

O tym, przez jaki okres można dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu decyduje również czas, przez jaki po wystąpieniu szkody poszkodowany nie był w stanie zgłosić sprawy. Jeśli zatem osoba była w stanie dokonać zgłoszenia po tygodniu od wystąpienia wypadku, na dochodzenie świadczenia przysługuje jej nie więcej niż trzy lata. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwalał na złożenie wniosku w przeciągu tygodnia, wówczas okres ten wydłuża się aż do 20 lat.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – co jest potrzebne do uzyskania odszkodowania?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – co jest potrzebne do uzyskania odszkodowania?

W celu uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu należy zgromadzić jak największą ilość dokumentów potwierdzających zakres szkody lub dysfunkcji organizmu. Ponadto istotne są też dokumenty pozwalające określić czas trwania dolegliwości, ich leczenia oraz czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim lub bez wynagrodzenia.

Liczą się również wszelkie dowody dotyczące kosztów poniesionych w związku z powstałą szkodą. Dopiero komplet rzetelnie zgromadzonej dokumentacji pozwala oczekiwać wysokiego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Dokumenty, które potrzebne są do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia to przede wszystkim:

 • protokół powypadkowy BHP lub notatka ze zdarzenia drogowego z policji,
 • wyrok sądu odnośnie odpowiedzialności za sprawstwo wypadku, jeśli taki posiadamy,
 • kompletna historia choroby,
 • karta informacyjna z SOR,
 • wypisy ze szpitala,
 • opinie lekarzy i specjalistów (na przykład psychoterapeutów),
 • skierowania na leczenie, psychoterapię lub rehabilitację,
 • kserokopie zwolnień lekarskich,
 • faktury za leczenie u lekarzy prywatnych,
 • dokumentacja przebiegu wizyt lekarskich przez cały okres leczenia i rehabilitacji, uwzględniająca szczegółowy opis wszelkich dolegliwości i zaleceń lekarzy,
 • zaświadczenia i faktury z zajęć terapeutycznych, na przykład u psychoterapeuty.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wiedza o tym, jak dostać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje również świadomość informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji z miejsca wypadku i w dokumentacji medycznej. Warto pomyśleć o tym wcześniej, czyli już na etapie sporządzania przez policję notatki z wypadku czy każdej z wizyt lekarskich. Aby uzyskać odszkodowanie należy zadbać o kompletność dokumentacji, a w tym celu wykonać następujące czynności:

 • dopilnować, aby na miejscu wypadku została sporządzona notatka policyjna i aby zostały w niej zamieszczone wszelkie zeznania i fakty;
 • niezwłocznie zgłosić się na SOR lub pozwolić karetce zabrać się na oddział szpitalny, zgodzić się na wszelkie badania, leczenie i pozostanie w szpitalu;
 • stosować się do zaleceń lekarzy,
 • podczas wizyt lekarskich nie poprzestawać na pobieżnym wywiadzie, lecz dostarczać pełnych informacji dotyczących swojego samopoczucia i dopilnować, by lekarz zapisywał przebieg wizyt.

Inne działania, które zwiększają szansę na uzyskanie odszkodowania to:

 • dotrzymywanie terminów wizyt lekarskich i terminów dostarczania brakującej dokumentacji w trakcie postępowania;
 • skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu w imieniu Klientów.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy. W celu zwiększenia szans na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy precyzyjnie określić wiele czynników, w tym poniesione koszty i ich skutki finansowe oraz określić wysokość wnioskowanego roszczenia.

Bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania rekompensaty, przez co wnioskujący samodzielnie często nieświadomie zaniżają żądane kwoty, tracąc szansę na maksymalnie wysokie sumy zwrotu.

W celu sporządzenia wniosku o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Doświadczenie i wiedza zdobyta w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwala specjalistom między innymi uniknąć ryzyka pominięcia informacji pomocnych dla określenia skali cierpienia Klienta, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej stawki odszkodowania.

Zakres prac naszej firmy w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Nasze działania obejmują szereg prac, które mają na celu zminimalizować formalności po stronie Klienta, jak i odciążyć go od konieczności stresującego kontaktu z ubezpieczalnią czy sądem.

Aby pomóc naszym Klientom uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, podejmujemy się zadań takich jak:

 • kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • negocjacje w celu ugodowego, korzystnego dla Klienta rozwiązania sprawy,
 • kalkulację maksymalnej wysokości odszkodowania,
 • współpracę z rzeczoznawcami i orzecznikami,
 • utrzymywanie kontroli nad terminowym wykonywaniem kolejnych zobowiązań,
 • zapobieganie opóźnieniom wypłaty odszkodowania i uchylaniu się sprawcy od odpowiedzialności,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • sporządzenie i złożenie wniosku odszkodowawczego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu o odszkodowanie,
 • zgromadzenie dowodów,
 • udowadnianie sprawstwa,
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu?

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu wyceniana jest indywidualnie i może sięgać różnych kwot w różnych firmach. W naszej kancelarii kosztem całości naszych usług jest jedynie prowizja od wywalczonego przez nas odszkodowania.

Nasz Klient może zatem być pewien, że wkładamy maksimum naszych umiejętności i wysiłków w osiągnięcie celu, dążąc do wywalczenia jak najwyższej wysokości odszkodowania. Honorarium pobieramy wyłącznie w przypadku uzyskania przez nas dla Klienta należnego mu odszkodowania.

Warto też podkreślić, że wszelkie usługi cząstkowe takie jak wstępna analiza przypadku, wycena roszczenia, dojazdy do Klienta i doradztwo na każdym etapie postępowania są w naszej firmie całkowicie darmowe. Zdajemy sobie bowiem sprawę z kosztów ponoszonych przez naszych Klientów w trakcie leczenia i pragniemy zapewnić im spokój w trudnym okresie rekonwalescencji.

Gdzie zgłosić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W nagłej i trudnej sytuacji, jaką zwykle jest doznanie szkody, poszkodowani często nie wiedzą, gdzie iść po odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Zamiast zajmować się tą kwestią osobiście, warto zgłosić się bezpośrednio do doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która w imieniu osoby poszkodowanej skieruje jej wniosek do właściwego zakładu lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kancelaria Kompensja zapewnia kompleksową opiekę nad procesem uzyskiwania odszkodowania. Zapewniamy sprawne, profesjonalne i maksymalnie skuteczne prowadzenie sprawy o odszkodowanie od momentu jego zgłoszenia aż po ostateczną wypłatę należnej kwoty.

Warto zgłosić się po odszkodowanie właśnie do nas, gdyż zapewniamy:

 • bezpłatny dojazd do Klienta,
 • bezpłatną analizę przypadku,
 • darmową wycenę możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania,
 • maksymalne zaangażowanie w sprawę każdego Klienta,
 • całkowitą opiekę nad formalnościami i kontaktem z ubezpieczycielem i sądem,
 • możliwość uzyskania wysokiego odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę z ich wypłatą,
 • fachowe doradztwo przez 100% czasu współpracy,
 • brak jakichkolwiek ukrytych opłat,
 • pełną empatii obsługę Klienta,
 • wysoką skuteczność we wszystkich naszych działaniach.

Jak najszybciej zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej, aby zwiększyć szansę na maksymalne odszkodowanie za poniesioną szkodę

Walka o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być o wiele mniej uciążliwa, jeśli skorzystasz z usług doświadczonej kancelarii. Prawnicy z Kompensji pomogą Ci wyliczyć możliwą do uzyskania sumę, powiedzą, co potrzeba, by uzyskać odszkodowanie oraz wywalczą maksymalnie wysoką rekompensatę i odsetki za poniesione straty. Odciążymy Cię od formalności i kontaktu z ubezpieczycielem oraz zapewnimy Ci kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie możemy dla Ciebie wywalczyć.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00