Zadośćuczynienie za śmierć męża w wypadku samochodowym

W jakiej wysokości należy się zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie za śmierć matki?

Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania uzależniona jest od szeregu czynników m.in. trwałości relacji więzów rodzinnych, okresy trwania żałoby, umiejętności radzenia sobie z zaistniałą krzywdą, wieku dzieci.

Przykładowy jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2015 r. ( sygn. akt IACa 532/14 ), kiedy sąd orzekł na rzecz syna kwotę 200.000,00 zł zadośćuczynienia. Powód utracił matkę w wieku sześciu lat.

Jednakże inaczej wysokość zadośćuczynienia przedstawia się w przypadku dorosłych dzieci. W sprawach prowadzonych przez Naszą Kancelarię dla dzieci w średnim wieku ugodowo kończymy postępowania w granicach od 40.000,00 do 100.000,00 złotych.

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

W celu pozyskania godnego odszkodowania po śmierci matki należy odpowiednio udokumentować powyższe roszczenia. Prawnicy Naszej Kancelarii, specjalizujący się w postępowaniach odszkodowawczych mogą pomóc Państwu uzyskać godne odszkodowanie przy minimalnym Państwa zaangażowaniu w tak trudnym czasie. Celem pozyskania profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania zapraszamy do kontaktu 

 

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku

Odszkodowania za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego pozwala na  pewność wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Śmierć osoby bliskiej, w  szczególności matki stanowi ogromną tragedię dla rodziny, a szczególnie dzieci. Ustawodawca przewidując piętrzące się trudności po śmierci matki przewidział możliwość uzyskania odszkodowania za śmierć matki.

Czego możemy się domagać?

Zasadnicze roszczenia, które przysługują nam po śmierci osoby bliskiej to:

 

  1. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie ma na celu kompensację i złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i psychicznych przez członków rodziny i najbliższych zmarłego. Szkoda stanowi stratę moralną, czyli znajduje odzwierciedlenie w odczuciach samotności, rozpaczy, smutku, utraty motywacji do nauki, przezwyciężenia codziennych trudności oraz odczuciu krzywdy związanemu z nagłą utratą najbliższej osoby.

  1. Stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Jest to świadczenie, które przysługuje uprawnionym, jeżeli wskutek śmierci matki nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, w szczególności w wymiarze ekonomicznym. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje negatywne konsekwencje w sferze dóbr materialnych pozostawionych dzieci, ale obejmuje także negatywne konsekwencje w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na sytuację materialną uprawnionego. Oznacza to, że jeżeli negatywne konsekwencje związane z wypadkiem, śmiercią matki spowodowały silne uczucie bólu, osamotnienia, krzywdy wywołujące chorobę lub znaczne ograniczenie aktywności życiowej przyjmuje się, że pogorszyła się sytuacja życiowa uprawnionego w stopniu znacznym i ma on prawo ubiegania się o otrzymanie stosownego odszkodowania.

  1. Renta po śmierci osoby bliskiej

Celem renty odszkodowawczej, która jest przyznawana w związku ze śmiercią matki dla dzieci, jest uzupełnienie dochodów uprawnionych dzieci po śmierci matki, na której ciężyły wobec dzieci zobowiązania finansowe.

Wysokość renty obliczana jest w sposób wysoce zindywidualizowany i wymaga wielostronnego poznania relacji rodzinnych i sytuacji życiowej uprawnionych.

  1. Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów związanych z pogrzebem zmarłego poszkodowanego co do zasady należy się temu, kto faktycznie je poniósł. Obejmuje całokształt wydatków związanych z pogrzebem i pochówkiem tj. w szczególności: koszty zakupu trumny, zniczy, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych, koszty zakupu ubrań dla zmarłego oraz odzieży żałobnej dla rodziny, opłatę za miejsce na cmentarzu, koszty nagrobka, opłaty związane z ceremonią pogrzebową, w tym również ofiarę za posługę kapłańską, koszty stypy lub innej zwyczajowo przyjętej uroczystości w danej społeczności.