Skip to content

Nasza Kancelaria prawna odszkodowania powypadkowe obsługuje kompleksowo. Zajmujemy się sprawami o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za wypadki komunikacyjne, przy pracy, w rolnictwie oraz dla osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych.

1. Czy muszę być ubezpieczony, aby móc starać się o odszkodowanie po wypadku?

W wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie lub jako poszkodowany w przypadku błędów medycznych nie ma konieczności posiadania prywatnej polisy ubezpieczeniowej, aby starać się o rekompensatę za poniesioną szkodę osobową. Co do zasady podmiotem odpowiedzialnym zobowiązanym do wypłaty należnych świadczeń, jest ubezpieczyciel OC sprawcy zdarzenia.

2. Czy moje leczenie musi być zakończone abym mógł zgłosić się o roszczenia powypadkowe?

Nie ma konieczności, aby osoba poszkodowana zakończyła leczenie zanim złoży wniosek do ubezpieczyciela o należne roszczenia powypadkowe. W toku postepowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem) poszkodowany składa dokumentację medyczną ora przedstawia rachunki związane z poniesionymi kosztami leczenia. Ubezpieczyciel bada aktualną sytuację poszkodowanego i na podstawie otrzymanych dokumentów adekwatnie do poniesionej szkody wypłaca roszczenie zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia.

3. W jakim czasie po wypadku mogę starać się o odszkodowanie?

Przepisy prawa ściśle regulują okresy, w których poszkodowany może zgłosić się o roszczenia powypadkowe z OC sprawcy. Jeżeli jest to szkoda osobowa, która skutkowała obrażeniami ciała i pobytem w szpitalu do 7 dni i jest związana z czynem niedozwolonym, okres przedawnienia w takich zdarzeniach to trzy lata. Jeżeli natomiast szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

4. Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek?

Odszkodowania za wypadki przysługują osobom poszkodowanym, które w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności zdarzenia nie zostały uznane sprawcą. Należy również zaznaczyć, iż poszkodowany może przyczynić się do wypadku, co nie dyskwalifikuje możliwości starania się o uzyskanie należnej rekompensaty.

5. Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę należnych świadczeń?

Po złożeniu wniosku roszczeniowego do ubezpieczyciela, zaczyna biec 30 dniowy termin, w czasie którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno odnieść się do roszczeń poszkodowanego i wypłacić należne odszkodowanie. Jeżeli termin ustawowy zostanie przekroczony, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. W skali roku wynoszą one 13%.

6. Czy przyczynienie się do zdarzenia dyskwalifikuje możliwość uzyskania odszkodowania?

Jeżeli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku, nadal może ubiegać się o uzyskanie rekompensaty za poniesioną szkodę. W stopniu adekwatnym, w którym poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, jego odszkodowanie zostanie pomniejszone.

7. Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Inaczej roszczenie zwrotne, którego ubezpieczyciel ma prawo żądać od sprawcy wypadku gdy ten nie posiadał obowiązkowej plisy OC, uciekł z miejsca zdarzenia lub prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień, pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających.

8. Kto wypłaca odszkodowanie jeśli kierowca uciekł z miejsca zdarzenia?

W zdarzeniach, w których kierowca ucieka z miejsca wypadku, osoby poszkodowane nadal maja szansę na uzyskanie stosownej rekompensaty za poniesiony ból i cierpienie. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty należnych roszczeń jest wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

9. Na co mogę liczyć jako osoba poszkodowana w wypadku?

Osoby poszkodowane w wypadkach, w których podmiotem zobligowanym do naprawy poniesionej szkody jest ubezpieczyciel OC sprawcy, mogą uzyskać:

  • zadośćuczynienie,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • utracone dochody,
  • rentę z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej,
  • odszkodowanie za uszkodzony pojazd.
10. Czy za wypadek śmiertelny bliskiego członka rodziny należy się odszkodowanie z OC?

Jeżeli osoba poszkodowana nie była sprawcą wypadku, wówczas za śmierć bliskiego członka rodziny należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Osoby uprawnione do odszkodowania to m.in. współmałżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci, dziadkowie ale również osoby, które z poszkodowanym łączyły bliskie relacje i więzi emocjonalne.