Skip to content

Wszelkiego rodzaju wypadki z reguły nie należą do przyjemnych. Konsekwencje zdarzeń drogowych, wypadków przy pracy, w rolnictwie, wskutek błędów medycznych czy nawet poślizgnięć na chodniku niejednokrotnie mogą być bardzo poważne dla naszego zdrowia. Szczególnie gdy poszkodowany dozna różnego rodzaju złamań. W sytuacji gdy poszkodowany jest ubezpieczony, ma szansę na uzyskanie należnego odszkodowania za złamania.

Powszechnie wiadomo, że będąc ubezpieczonym chronimy nasze zdrowie, pojazdy, mieszkanie, nieruchomości od wszelkich negatywnych skutków niechcianych zdarzeń. Często jednak nie wiemy, czy mając daną polisę możemy starać się o środki finansowe i w jakiej wysokości. W przypadku wszystkich polis dodatkowych np. NNW umowa ubezpieczenia zawiera indywidualne warunki i zakres ubezpieczenia ustalane z właścicielem polisy. W przypadku polis obowiązkowych, tj. OC posiadaczy pojazdów czy właścicieli gospodarstw rolnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Warunki ubezpieczenia ustalone są bowiem w ustawie, a zasadność oraz rodzaje roszczeń regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli posiadamy polisę NNW musimy sprawdzić w jakim zakresie i w jakich sytuacjach możemy z niej skorzystać. Odszkodowania za złamania uzyskuje się na podstawie oceny wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu, który ustala ubezpieczyciel. Wysokość samego roszczenia wylicza się natomiast mnożąc wielkość uszczerbku przez kwotę jednostkową. Jeżeli w naszej polisie jest zapis iż za 1 % uszczerbku otrzymamy 500 zł, to przy 15% szkodzie osobowej otrzymamy 7500 zł odszkodowania za złamanie.

Jak to natomiast wygląda w przypadku polis OC? Jeżeli poszkodowany w wypadku nie był jego sprawcą wówczas z obowiązkowego ubezpieczenia może starać się o uzyskanie stosownej rekompensaty.

Odszkodowanie od sprawcy wypadku wypłaca się i ustala w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w ustawie sumy gwarancyjnej. W odróżnieniu od innych polis (np. NNW) kwota ta jest z góry ustalona i od 11 czerwca 2012 r. wynosi co najmniej równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Poszkodowany kierowca, pieszy, czy pasażer w przypadku złamania może liczyć na szereg roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa świadczenia powypadkowe to:

  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, dojazdu do placówek medycznych, czy rehabilitacji,
  • zadośćuczynienie jako rekompensata pogorszonej sytuacji życiowej,
  • renta, jeżeli poszkodowany wskutek złamania stracił czasową lub całkowitą zdolność do zarobkowania.

W zależności od okoliczności, wielkości obrażeń i indywidualnej sytuacji poszkodowanego odszkodowanie za złamanie może opiewać na różne kwoty. W przypadku zadośćuczynienia jednak nie tylko wielkość poniesionego uszczerbku na zdrowiu ma wpływ na jego wysokość. Roszczenie to przede wszystkim ma na celu rekompensatę poniesionego bólu, cierpienia i krzywdy moralnej. Ponadto jeżeli poszkodowany wskutek złamania nie mógł będzie realizować swoich dotychczasowych czy przyszłych planów życiowych oraz zawodowych, wówczas należy wykazać, iż przyczyną takiej sytuacji było zdarzenie wypadkowe i to uzasadnić.

Odszkodowania za złamania uzyskuje się zatem w oparciu o indywidualną sytuację poszkodowanego. Czasem są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych gdy obrażenia są skomplikowane i powodują trwałe uszczerbki na zdrowiu, czasem natomiast oscylują w kwotach kilku tysięcy złotych, gdy wielkość poniesionej szkody osobowej jest stosunkowo niewielka. Istotne jest jednak aby przed złożeniem wniosku roszczeniowego do ubezpieczyciela, rzetelnie i prawidłowo ocenić swoje świadczenia. Dzięki wnikliwej analizie jesteśmy w stanie nie tylko wykazać wielkość poniesionej szkody, co ją udowodnić i uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie za złamanie.