Skip to content

Komu należy się odszkodowanie

Osobom najbliższym, które na skutek wypadku komunikacyjnego poniosły stratę przysługuje możliwość dochodzenia szeregu roszczeń od osoby odpowiedzialnej za śmierć bliskiego.

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki komunikacyjne wypłacane jest z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.  Z przepisów prawa wynika gwarancja wypłaty świdczeń odszkodowawczych. W przypadku braku ważnej polisy odpowiedzialność przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uzasadnienie Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. (IV CK 648/04) wskazuje, że w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje jednoznaczna definicja pojęcia „rodziny”. Przyjmuje się, że w większości akty prawne zaliczają do rodziny małżonków, ich dzieci wspólne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci znajdujące się pod opieką prawną, a niekiedy nawet dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie, jeśli rodzice nie żyją lub nie mogą zapewnić im utrzymania albo też zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej.

Czy po śmierci rodzica należy się zadośćuczynienie

Podstawę prawną roszczenia stanowi przepis art. 446 § 3 k.c., który ma na celu chociażby częściową rekompensatę straty w postaci pogorszenia sytuacji życiowej osoby poszkodowanej, następstwem zdarzenia, w którym poniósł jeden z rodziców.

Z dniem 3 sierpnia 2008 r. wszedł w życie art. 446 § 4 k.c., zgodnie, z którym sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jakie roszczenia przysługują po śmierci rodzica

Każda sprawa w zakresie dochodzenia roszczenia po śmierci rodzica jest rozpatrywana indywidualnie. Osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniem z kilku tytułów, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stosowne odszkodowanie, mające charakter majątkowy, związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci rodzica, rentę alimentacyjną, czy zwrot kosztów pogrzebu.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć rodzica.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<