Skip to content

Podmioty ponoszące odpowiedzialność za naprawienie szkody

Śmierć babci w wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy na roli czy w skutek zawinionego działania osoby trzeciej stanowi traumatyczne przeżycie dla wnuków. Na szczęście przepisy prawa przewidziały możliwość uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania bezpośrednio od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Nawet gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku drogowego możliwe jest uzyskanie rekompensaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rodzaje roszczeń odszkodowawczych

W przepisach polskiego prawa przewidziano różne rodzaje roszczeń przysługujących osobom dotkniętym przez śmierć babci. Oto katalog przysługujących roszczeń:

– zadośćuczynienie za śmierć wynikające art. 446 § 4 kodeksu cywilnego,

– stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikające z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego,

– zwrot kosztów związanych z pochówkiem i kosztów leczenia wynikają art. 446 § 1 kodeksu cywilnego,

– renta alimentacyjna wynikająca  art. 446 § 2 kodeksu cywilnego.

W praktyce po śmierci babci najczęściej  przysługuje jedynie zadośćuczynienie. Jedynie w wyjątkowych przypadkach gdy między wnukami, a babcią istnieje zależność finansowa, wspólne zamieszkanie i inne czynniki łączące babcię z wnukami możliwe jest uzyskanie stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej czy nawet renty. Zwrot kosztów pochówku przysługuje osobie, która je poniosła.

Krąg osób uprawnionych

Prawo do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, renty czy zwrot kosztów pogrzebu przysługuje każdemu z wnucząt. Z praktyki wynika, iż uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć babci nie jest proste i samodzielne wystąpienie z takim roszczeniem przez poszkodowanego najczęściej kończy się odmową. Pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej jak Kancelaria Kompensja pozwala znacznie zwiększyć szanse na powodzenie procesu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<