Skip to content

Czy rodzeństwo można zaliczyć do kręgu osób najbliższych

Wypłat odszkodowań za tragiczną śmierci osoby bliskiej: mamy, syna, siostry, brata z roku na rok przybywa. Katalog osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania z tytułu śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku komunikacyjnego jest dość szeroki. Obejmuje osoby najbliższe, według zapisów Kodeksu Cywilnego: współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie. Zatem rodzeństwo, w świetle obowiązujących przepisów należy do kręgu osób najbliższych.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania za śmierć brata

Podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia stanowi 446 § 4 k.c. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11, opal. LEX nr 12.

Rodzeństwo od chwili narodzin przebywa razem, tworząc wyjątkowe więzi, przepełnione prawdziwymi uczuciami. Ustalając kwotę zadośćuczynienia należy brać pod uwagę trudności w funkcjonowaniu, utrzymywanie się stanu żalu, osamotnienia, które są konsekwencją utraty brata. Niezbędna pomoc psychologiczna, wiek rodzeństwa, pomoc finansowa przed śmiercią mogą mieć istotny wpływ na wysokość kwoty należnego odszkodowania.

Czy korzystać z pomocy pełnomocnika

Zlecając prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi Kancelarii Kompensja, mającemu duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zadośćuczynienie mamy pewność, że uzyskamy najwyższą kwotę odszkodowania. Zaangażowanie pełnomocnika w proces likwidacji szkody ma decydujący wpływ na terminowość oraz kwoty wypłaconego odszkodowania. Dział prawny Kompensja specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<