Skip to content

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Polskie prawo przewiduje możliwość ubiegania się o rekompensatę za śmierć dziecka. W przypadku,  gdy odpowiedzialnym za śmierć był posiadacz pojazdu mechanicznego, do śmierci doszło w wyniku działalności przedsiębiorstwa, w wyniku wypadku w rolnictwie czy w wyniku zawinionego działania lub zaniechania osoby trzeciej najprawdopodobniej roszczenie będzie można skierować do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Roszczenia przysługujące rodzicom to: zadośćuczynienie, zwrot kosztów pogrzebu (koszt miejsca na cmentarzu, koszt stypy, koszt ubrań żałobnych, wieńców itp.), renta alimentacyjna, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienie .

Czynniki wpływające na wysokość świadczenia

Wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników takich jak, wspólne zamieszkanie, bliskość relacji łączących rodzica z dzieckiem, wiek zmarłego dziecka i rodziców, pomoc finansowa, stan zdrowia i związana z tym wzajemna pomoc, poziom dochodu zmarłego dziecka, udokumentowane wsparcie finansowe czy fakt rozstroju zdrowia fizycznego i psychicznego po stracie dziecka udokumentowany raportami lekarskimi.

Wysokość kwot do uzyskania

Wysokość przyznawanych świadczeń waha się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkuset tysięcy w przypadku gdy wzajemna zależność i relacją łączące matkę i ojca z dzieckiem były silne. Każdorazowo proces uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia wymaga odpowiedniego udokumentowania, a następnie odpowiedniego poprowadzenia procesu negocjacji z zakładem ubezpieczeń. Kancelaria Kompensja odnosi duże sukcesy na polu uzyskiwania wysokich kwot odszkodowań na drodze polubownej co znacznie skraca czas całego postępowania. Jedynie w przypadkach zbyt niskich propozycji ze strony zakładu ubezpieczeń lub na życzenie klienta sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kompensja w celu bezkosztowej analizy stany sprawy i sporządzenia wyceny ewentualnych roszczeń.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<