Skip to content

Okoliczności wpływające na rozmiar krzywdy wywołanej śmiercią matki.

Rodziny osób, które giną w wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie przeżywają traumę po ich stracie. Stan ten utrzymuje się w zależności od więzi łączących osobę zmarłą
z roszczącym, jak i etap życia na którym się znajdują. Matka jest z pewnością najważniejszą w życiu dziecka. Krzywda, która pojawia się w życiu dziecka to z pewnością poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią matki, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia stopień w jakim dziecko będzie umiało się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy, wiek dziecka.

Krzywda a zadośćuczynienie

Ustalając wartość zadośćuczynienia należy opierać się na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej sytuacji dziecka.

Oczywistym jest fakt, że relacja każdego małego dziecka z matką jest wyjątkowo silna. Małoletni poszkodowani zawsze dotkliwie przeżywają stratę swojej matki, a jej brak jest dla nich odczuwalny coraz bardziej. Świadomość doznanej przez nich straty wzrasta bowiem z każdym rokiem ich życia. Dlatego też przyznawanie wysokości zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę i cierpienia powinno być odpowiednio wyższe, niż w przypadku ich ojca, szczególnie, że dzieci w chwili śmierci matki były małe. Inaczej przedstawia się również sytuacja, kiedy matkę tracą dorosłe dzieci, które żyją samotnie, albo te, które mają już swoje rodziny. Strata matki jest z pewnością przeżyciem traumatycznym, niejednokrotnie bardzo trudnym do opisania, jednakże fakt, że nie przeżywamy straty w odosobnieniu, ponieważ u boku mamy wsparcie w postaci żony i dzieci powoduje zmniejszenie krzywdy.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej po śmierci matki

Pogorszenie sytuacji życiowej w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. to jej zmiana w zakresie dotyczącym zwłaszcza uzyskiwanych bądź w perspektywie możliwych do uzyskania starań ze strony zmarłej matki o własną osobę, opieki, pomocy osobistej. Z uwagi na ich przedmiot – pogorszenie sytuacji życiowej – są to uszczerbki trudne do ścisłego określenia i wykazania. Podkreślenia wymaga zatem okoliczność, że wysokość odszkodowania z tego tytułu powinna być umiarkowana, utrzymana w rozsądnych granicach, nie może być ono źródłem wzbogacenia. Jednocześnie kwota odszkodowania powinna być odczuwalna jako realne, adekwatne przysporzenie zarówno przez uprawnionego, jak i z obiektywnego punktu widzenia. Podniósł, że odszkodowanie należne na podstawie art. 446 § 3 k.c. nie jest odszkodowaniem pełnym w rozumieniu art. 361 § 2 k.c., lecz z woli ustawodawcy “stosownym”, tj. takim, które ułatwi przystosowanie się uprawnionemu do zmienionej sytuacji życiowej.

Sąd Apelacyjny podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8 sierpnia 2012 r., I CSK 2/12, LEX nr 1228578 zgodnie, z którym „Poziom stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia jedynie uzupełniająco, w aspekcie urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości społecznej. Prezentowany we wcześniejszym orzecznictwie pogląd o utrzymywaniu zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa stracił znaczenie, z uwagi na znaczne rozwarstwienie społeczeństwa pod względem poziomu życia i zasobności majątkowej. Decydującym kryterium jest rozmiar krzywdy i ekonomicznie odczuwalna wartość, adekwatna do warunków gospodarki rynkowej”.

Dział prawny Kompensja pomaga poszkodowanym dzieciom, które straciły matkę na skutek śmiertelnego wypadku komunikacyjnego. Roszczenie z art. 446 § 3 k.c. przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Osoby te bardzo często wymagają merytorycznego wsparcia prawników, ponieważ nie radzą sobie problemami w życiu codziennym, tym bardziej w kwestii ubiegania się o zadośćuczynienie. Naszym zadaniem jest nie tylko pomoc merytoryczna, ale również wsparcie mentalne. Każda z osób poszkodowanych, która się do nas zgłasza może nam zaufać, ponieważ staramy się uzyskać możliwie najwyższe świadczenie odszkodowawcze, aby chociaż w małym zakresie zrekompensować ogromny ból i cierpienie po śmieci matki.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<