Skip to content

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia, w których poszkodowani bądź rodziny ofiar takich zdarzeń mogą starać się o należną rekompensatę. Odszkodowanie po śmierci ojca wypłacane jest dzieciom poszkodowanego z polisy OC sprawcy bądź z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

W analizowanym przypadku osoby uprawnione do świadczeń (dzieci) otrzymują je indywidualnie i stosownie do poniesionej szkody. Strata osoby bliskiej to przede wszystkim znaczne pogorszenie sytuacji życiowej zarówno ekonomicznej jak i tej niematerialnej. Zgodnie z przepisami prawa, pośrednio poszkodowani mogą starać się o następujące odszkodowanie po śmierci ojca:

Zadośćuczynienie

Wiadomo, że w przypadku straty ojca w wypadku komunikacyjnym dzieci poszkodowanego cierpią szczególnie mocno. Utrata rodzica, który na co dzień wspiera i wychowuje wiąże się dla jego najbliższych wielką traumą, cierpieniem i poczuciem krzywdy. Zadośćuczynienie jest zatem formą rekompensaty wszelkich negatywnych, pozaekonomicznych następstw wypadku. Dzieci poszkodowanego otrzymują świadczenie, które ma za zadanie w pełni naprawić poniesioną szkodę i jednocześnie być rekompensatą adekwatną do jej wielkości. Sytuacje rodzinne, wzajemne relacje są tak różne, że roszczenie zadośćuczynienia jest świadczeniem indywidualnym. Ocena wzajemnych więzi emocjonalnych jest podstawą do oszacowania wielkości cierpienia po stracie osoby bliskiej, a w efekcie do wysokości należnego odszkodowania. Na wysokość szacowanego świadczenia w szczególności ma znaczenie:

  • wiek dzieci poszkodowanego (dzieci małoletnie nie są samodzielne, potrzebują wsparcia w wychowaniu, również w kwestii materialnej. W przypadku dzieci dorosłych częstą sytuacją jest, że więzy rodzinne nie są już tak silne jak u małoletniego dziecka),
  • wzajemne relacje (podstawą roszczenia zadośćuczynienia jest ich indywidualny charakter. Wielkość cierpienia poszkodowanych dzieci w dużej mierze zależy od więzi oraz bliskości emocjonalnej, które łączyły je z tragicznie zmarłym ojcem).

Stosowne odszkodowanie i renta po śmierci ojca

Oprócz cierpienia fizycznego, czy psychicznego po starcie osoby bliskiej częstą sytuacją jest również znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Dla dzieci zmarłego, które nie są jeszcze samodzielne niewątpliwie dużym uszczerbkiem jest utrata rodzica, które je utrzymywał lub wspierał finansowo. Stosowne odszkodowanie jest zatem rekompensatą pogorszonej sytuacji życiowej i finansowej. Podobnie jak świadczenie zadośćuczynienia przyznawane jest jednorazowo w oparciu o indywidualną sytuację każdego z osób uprawnionych do odszkodowania. Oprócz jednorazowego świadczenia, dzieci zmarłego dodatkowo mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy również o wypłatę tzw. renty alimentacyjnej. Jeżeli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci lub ze względu na okoliczności ojciec dobrowolnie i stale dostarczał środków do życia, wówczas jest to podstawą aby roszczenie renty było zasadne i wypłacone przez ubezpieczyciela.

Rentę alimentacyjną wylicza się przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych zmarłego ojca oraz przy uwzględnieniu potrzeb osoby uprawnionej do jej żądania z zastrzeżeniem, iż potencjalny dochód powinien być pomniejszony o taką część jaką zmarły przeznaczałby na własne potrzeby. Obowiązek rentowy w zależności od sytuacji może trwać przez okres kiedy dzieci poszkodowanego pozostają bez środków utrzymania, np. w czasie kontynuowania nauki, aczkolwiek warto zaznaczyć, iż w trakcie płatności renty mogą wystąpić istotne zmiany w życiu pośrednio poszkodowanych, które mogą uzasadniać zmianę zarówno sposobu płatności, czasu jak i wysokości renty alimentacyjnej.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie po śmierci ojca