Skip to content

Odszkodowania komunikacyjne z oc zgodnie z przepisami prawa przysługują osobom poszkodowanym w danym zdarzeniu, którzy nie są uznani jako sprawcy wypadku. Poszkodowani rowerzyści, piesi, kierowcy czy pasażerowie z polisy ubezpieczeniowej OC otrzymują należną rekompensatę poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, również roszczenie zadośćuczynienia, utracony dochód, w określonych okolicznościach renty.

Odszkodowanie powypadkowe można jednak otrzymać tylko wówczas, jeżeli zgłosi się je do ubezpieczyciela w określony terminach. Powyższe regulacje zawarte są w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.

Odszkodowanie powypadkowe – czyn niedozowlony

“Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (…)” Art. 442[1]. § 1. KC

W wypadkach, w których zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie, sprawca nie została skazany wyrokiem sądu, a poszkodowany nie był hospitalizowany dłużej niż 7 dni okres przedawnienia mija po 3 latach. Reasumując osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie powypadkowe z oc sprawcy w dowolnym terminie, nie przekraczającym jednak czasu 3 lat od dnia wypadku.

Odszkodowania komunikacyjne – zbrodnia lub występek

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.” Art. 442[1]. § 2. KC

W wypadkach drogowych, kiedy odpowiedzialność sprawcy traktowana jest jako zbrodnia lub występek, osoba poszkodowana lub rodziny ofiar takich zdarzeń mogą starać się o uzyskanie odszkodowania w terminie do 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Zdarzenia kwalifikowane jako przestępstwo, to m.in. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, pod wpływem alkoholu czy spowodowanie wypadku, którego skutkiem są obrażenia ciała z pobytem w szpitalu powyżej 7 dni.

Odszkodowania powypadkowe – osoba małoletnia

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.” Art. 442[1]. § 4. KC

Jeżeli ofiarą wypadku komunikacyjnego jest osoba małoletnia, zgodnie z powyższymi przepisami możliwość starania się o odszkodowanie powypadkowe oc, bez względu na wielkość obrażeń (wyrządzonej szkody osobowej) nie może skończyć się wcześniej niż w wieku lat 20.