Skip to content

Śmierć matki odszkodowanie

Śmierć rodzica, a szczególnie matki jest jednym z najgorszych doświadczeń jakie może spotkać człowieka. Gdy pierwszy szok po stracie osoby bliskiej minie warto zadbać o uzyskanie stosownej rekompensaty z polisy ubezpieczeniowej. W przypadku odpowiedzialności osoby trzeciej za śmierć np. w wyniku wypadku drogowego możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia. Niezbędną przesłanką do uznania odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń jest wykazanie związku przyczynowo – skutkowego między wypadkiem a śmiercią. Jest to szczególnie ważne gdy zgon następuje w przeciągu miesięcy, a nawet lat od zdarzenia. Niekiedy ubezpieczyciele wydają decyzje odmowne twierdząc, iż zgon nie nastąpił w wyniku wypadku. Kancelaria Kompensja niejednokrotnie pomagała klientom w takich przypadkach.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za krzywdę jest podstawową formą rekompensaty szkody po utracie matki. Podstawą prawną dochodzenia roszczeń tego typu jest art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Wysokość kwoty możliwej do uzyskania zależy od wielu czynników takich jak wiek Poszkodowanej i osoby uprawnionej, wspólne zamieszkanie, fakt założenia własnej rodziny przez dziecko, wzajemna zależność, fakt leczenia psychiatrycznego po stracie osoby najbliższej i ogólnie siła więzi łączącej dziecko z rodzicem. Najczęściej zasądzane kwoty zadośćuczynienia mieszczą się w przedziale od 40 tys. zł do 150 tys. zł.

Stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Stosowne odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (podstawa prawna art. 446 § 3 k.c.)  należy się najbliższym członkom rodziny zmarłego, których sytuacja materialna uległa szeroko poję temu pogorszeniu po śmierci poszkodowanego. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że nie chodzi o aspekt nie tylko czysto ekonomiczny lecz również takie czynniki jak brak pomocy w opiece nad dziećmi, ich wychowaniu, brak pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, rezygnacja z dotychczasowego zajęcia, pracy, porzucenie studiów w wyniku rozstroju zdrowia psychicznego po śmierci osoby najbliższej i inne przypadki pośrednio pogorszające sytuację życiową uprawnionego.

Renta

Renta po śmierci matki ma na celu wyrównanie utraconego świadczenia alimentacyjnego. Jej wysokość zależna jest od potrzeb dziecka jak i możliwości zarobkowych zmarłej matki. Najczęściej podstawą do obliczenia są zarobki osiągane przez matkę przed śmiercią. Rentę przyznana na podstawie art. 446 § 2 k.c. najczęściej wypłacana jest do czasu prawdopodobnego ustania obowiązku alimentacyjnego (najczęściej data ukończenia nauki przez dziecko).

Zapraszamy do kontaktu z Kancelaria Kompensja w celu analizy Państwa sytuacji po śmierci matki. Zespół naszych prawników doradzi i pomoże w uzyskaniu dowodów niezbędnych do udokumentowania rozmiaru krzywdy i straty materialnej po śmierci matki,  a następnie uzyska maksymalną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania na drodze postępowania polubownego jak i w procesie sądowym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<