Skip to content

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica, zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego obejmuje szereg roszczeń, do których wniesienia są uprawnione dzieci zmarłego.

Zasadniczymi roszczeniami są:

1.      Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie stanowi świadczenie pieniężne, które przyznawane jest dzieciom zmarłego na skutek doznanej krzywdy w sferze psychicznej i emocjonalnej. Stanowi rekompensatę doznanej krzywdy, znajdującej odzwierciedlenie w utracie poczucia bezpieczeństwa, poczuciu osamotnienia, cierpienia i rozpaczy.

2.      Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie stanowi świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku wystąpienia znacznego  pogorszenia sytuacji życiowej dzieci po śmierci rodzica. Sąd Najwyższy niejednokrotnie wyjaśniał, iż określenie „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej” należy odczytywać nie tylko jako pogorszenie materialnej  sytuacji dzieci, lecz także w szerszym kontekście, uwzględniając przesłanki niematerialne mające wpływ na całokształt sytuacji rodzinnej w jakiej znalazły się dzieci zmarłego i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie. Do tych przesłanek można zaliczyć utratę pomocy,  pieczy, wychowania i kształtowania charakteru oraz postaw życiowych oraz wsparcia rodzica, których dzieci zmarłego mogłyby spodziewać się w przyszłości. Dlatego też wszystkie te okoliczności muszą być brane pod uwagę przy określaniu należnego dzieciom „stosownego” odszkodowania.

3.      Renta

Zgodnie z art. 446 § 2 k.c. uprawnione dzieci mają prawo do otrzymania renty po zmarłym rodzicu, jeżeli powstała strata finansowa bądź mogłaby powstać w przyszłości w zakresie utrzymania. Renta obliczona jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

4.      Koszty pogrzebu

Ustawodawca przewidział również możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu, temu co je poniósł, obejmujące m.in. koszty zakupu trumny, wieńców, opłat itp.

Od czego zależy wysokość uzyskanego odszkodowania za śmierć rodzica

Wysokość odszkodowania  za śmierć rodzica uzależniona jest od szeregu czynników, które podlegają ocenie w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem lub w toku prowadzonego postępowania sądowego. Do tych czynników zaliczamy wiek dziecka, trwałość i rodzaj relacji łączących dziecko z rodzicem, umiejętność poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Najważniejszymi przesłankami dla oceny wysokości zasadnego roszczenia jest istniejąca przed śmiercią więź emocjonalna dziecka z rodzicem ( tj. czy dzieci były w bliskich relacjach z rodzicem, czy były na jego wychowaniu ) oraz wiek dziecka.

Pomoc w uzyskaniu najwyższego odszkodowania

Celem pozyskania godnego i najwyższego odszkodowania za śmierć rodzica należy odpowiednio udokumentować powyższe roszczenia, unaocznić ubezpieczycielowi zaistniałą sytuację rodzinną. Prawnicy z zespołu Naszej Kancelarii są specjalistami w zakresie dochodzenia odszkodowań, prowadząc spory w sposób profesjonalny, nie tracą przy tym empatii. Celem pozyskania profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania zapraszamy do kontaktu 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<