Skip to content

Złamanie żebra

Osoby Poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych doznają poważnych urazów żeber bardzo utrudniają codzienną egzystencję. Złamanie żeber może mieć poważne konsekwencje. Są one częścią klatki piersiowej, która chroni serce i płuca, a  złamane żebra mogą doprowadzić do uszkodzenia tych narządów. Dodatkowo złamanie jest obecnie najczęstszym następstwem tępych urazów klatki piersiowej. Złamanie żebra może mieć poważne konsekwencje. Żebra są częścią klatki piersiowej, która chroni centralne narządy układu krążenia (serce, główne naczynia krwionośne) i oddechowego (płuca), a złamane mogą doprowadzić do ich uszkodzenia, a także innych narządów – przepony, wątroby czy śledziony.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania żeber?

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania żeber, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłaci, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości?

Po kilku godzinach od złamania żeber pojawia się silny ból w miejscu złamania. Ból ten nasila się podczas wykonywania ruchów. Występują również problemy z oddychaniem.  W miejscu złamania pojawia się bolesność dotykowa, poszkodowany jest ograniczony ruchowo. Niekiedy dochodzi do tzw. odmy. Objaw ten wskazuje na uszkodzenie płuca.

Powikłania złamania żebra mogą być różne. Odłamy kostne żebra mogą uszkodzić nerwy, naczynia krwionośne czy narządy jamy brzusznej. Najczęściej złamaniu ulegają żebra środkowe i dolne. Gdy dochodzi do złamania 6-10 żebra, może dojść do uszkodzenia wątroby lub śledziony.. W wyniku tego dochodzi do silnego krwotoku zagrażającego życiu. Przy uszkodzeniu górnych żeber może dojść do ciężkich powikłań ze strony układu oddechowego. Taki uraz może spowodować utrudnione oddychanie, krwotok, uszkodzić płuca, całkowicie przebić płuco i spowodować odmę opłucnową, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia osoby poszkodowanej.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów żeber (złamań). W celu zobrazowania w jakim zakresie Towarzystwa dokonuję wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanego, który na skutek złamania żeber doznał deformacji klatki piersiowej, miał problemy z oddychaniem, które nastąpiły na skutek stłuczenia płuc. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanego nie ulegał jednak poprawie. Wymagał on specjalistycznego leczenia ortopedycznego i był hospitalizowany. Konsultując stan zdrowia, z lekarzem o długoletnim doświadczeniu zdiagnozowano występowanie odmy. Jest to powikłanie bardzo poważne objawiające się występowaniem duszności. Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o. Poszkodowanemu powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa i orzeczono występowaniem dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia, a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na ugodowe zakończenie postępowania, z czego Poszkodowany był bardzo usatysfakcjonowany.