Skip to content

Osoby poszkodowane w wypadkach w zależności od rodzaju zdarzenia mogą starać się o uzyskanie należnej rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie może pochodzić z polisy NNW, w przypadku wypadku komunikacyjnego z OC sprawcy lub ZUS jeżeli zdarzenie zakwalifikowane było jako wypadek przy pracy. Co do zasady poszkodowany może liczyć na szereg roszczeń, które mają mu zrekompensować krzywdę poniesioną w wypadku. Oprócz zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania czy zwrotu kosztów leczenia w określonych sytuacjach poszkodowanym należy się również renta wyrównawcza.

Podstawą prawną dochodzenia renty wyrównawczej są przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 444 par. 2 Kodeksu Cywilnego „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.”

Renta wyrównawcza po wypadku – jak ją obliczyć?

Roszczenia odszkodowawcze zawsze szacuje się w oparciu o indywidualną sytuację poszkodowanego. Samodzielna analiza poniesionej szkody bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy nie tylko prowadzi do wypłaty niskich kwot odszkodowań, ale również do odmowy ze strony ubezpieczyciela. Kancelaria odszkodowawcza, która zajmuje się tym na co dzień jest w stanie uzyskać odszkodowanie, które w pełni zrekompensuje poniesioną przez poszkodowanego szkodę.

Podstawą przy obliczaniu renty jest założenie, że gdyby nie doszło do wypadku poszkodowany dalej pracowałby na danym stanowisku i osiągał wynagrodzenie z wykonywanej pracy. Jeżeli jest to czasowa niezdolności do pracy przyjmuje się zarobki jakie uzyskuje obecnie natomiast w przypadku całkowitej niezdolności do pracy – dochody, które mógłby uzyskać w przyszłości. Ocena wielkości co miesięcznego świadczenia jest niezwykle trudna. Jeżeli poszkodowany oprócz stałej pensji uzyskiwał również dochody za wyniki, czy pracował na zwiększenie dochodów w przyszłości świadczenie odszkodowawcze powinno mu w pełni rekompensować brak możliwości uzyskania takich dochodów.

Na jaki okres jest przyznawana renta wyrównawcza i czym jest kapitalizacja?

Zgodnie z przepisami prawa renta dla poszkodowanego przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. W zależności od indywidualnej sytuacji, świadczenie może być przyznane tymczasowo jeżeli w chwili wyrokowania nie można dokładnie określić szkody z przyczyn faktycznych, na przykład w sytuacji gdy nie jest możliwym ocena trwałości następstw uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego. W okolicznościach, w których jednak uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego jest trwały i uniemożliwia mu on wykonywania zawodu i zarobkowania wówczas renta wyrównawcza za wypadek przyznawana jest bezterminowo.

W przypadku tego świadczenia dodatkowo poszkodowany ma możliwość zmiany przysługującej mu renty na jednorazowe odszkodowanie. Kapitalizacja renty, o której mowa jest rozwiązaniem dzięki któremu poszkodowany od razu otrzymuje znaczną sumę pieniężną, w zamian jednak zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość. Dla poszkodowanego jest rozwiązaniem korzystnym, w sytuacji gdy jest częściowo niezdolny do pracy i ma możliwość dalszego uzyskiwania zarobków.

Jak jednak oszacować jej wysokość? Podstawą jest pomoc profesjonalisty. Ocena wysokości comiesięcznego świadczenia, czas wypłacania renty w przyszłości to czynniki, które w głównej mierze będą decydować o wielkości skapitalizowanej renty. Negocjacje z ubezpieczycielem w tej kwestii są niezwykle trudne z uwagi na to, że kwoty są zazwyczaj duże i powinny w pełni rekompensować szkodę poszkodowanemu.