Skip to content

Śmierć rodzica w wypadku – czy przysługują nam jakieś świadczenia?

Niezależnie od naszego wieku oraz wieku rodziców – ich śmierć w wypadku zawsze jest dla dzieci doświadczeniem traumatycznym i ciężkim. Śmierć rodzica wpływa negatywnie na stan psychiczny, a także sytuację majątkową dziecka. Doświadczenie to czasem na wiele lat utrudnia dalsze życie i pozostawia trwały ślad.

Polskie prawo przewiduje świadczenia za śmierć rodzica, o które mogą rościć jego dzieci.

Wyróżniamy tutaj następujące świadczenia: odszkodowaniezadośćuczynienie, rentę oraz zwrot kosztów pochówku.

Odszkodowanie po śmierci rodzica

Odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego posiadanie jest obligatoryjne. W przypadku, gdy jednak sprawca wypadku śmiertelnego nie ma wykupionej polisy OC – pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To świadczenie po śmierci rodzica może być przyznane, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej dziecka. Roszczenie o stosowne odszkodowanie powinno być poparte właściwymi dowodami. Kancelaria Kompensja zapewnia pomoc we właściwym przeprowadzeniu postępowania dowodowego, aby uzyskać jak najwyższe świadczenia za śmierć rodzica.

Zadośćuczynienie

Kwota wypłacanego zadośćuczynienia za śmierć rodzica zawsze ustalana jest indywidualnie, ponieważ indywidualny charakter mają poniesione przez dziecko straty oraz wpływ wypadku komunikacyjnego na jego życie. Ból i cierpienie, jakie wywołuje śmierć osoby najbliższej są bardzo trudne do oszacowania, dlatego dla właściwego przeprowadzenia tego typu spraw potrzebne jest doświadczenie – posiada je Kancelaria Kompensja

Zwrot kosztów pogrzebu

Niejednokrotnie pierwszym wydatkiem, jaki ponosimy w związku ze śmiercią rodzica są koszty pogrzebu. Nasza firma odszkodowawcza walczy również o ich zwrot.

Renta

Jest ona przyznawana na podstawie art. 446§2 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Kancelaria Kompensja walczy również o to świadczenie za śmierć rodzica.

Co może dla Ciebie zrobić nasza firma odszkodowawcza?

Kancelaria Kompensja przeprowadziła już wiele udanych postępowań o świadczenia po śmierci rodzica. Indywidualny kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawę, brak jakichkolwiek opłat wstępnych oraz fakt, że działamy na terenie całego kraju to tylko niektóre z cech, które przemawiają za powierzeniem sprawy naszej kancelarii odszkodowawczej. Zapraszamy do zakładki „nasze sukcesy”, gdzie można zapoznać się z osiągnięciami Kompensji, m. in. w sprawach o świadczenia za śmierć rodzica.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Uzyskujemy najwyższe świadczenia za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<