Skip to content

Rekompensata za śmierć osób bliskich

Przepisy polskiego prawa przewidują przyznanie rekompensaty za śmierć osób bliskich. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny, w tym również ojca, w wypadku komunikacyjnym odpowiedzialność za zdarzenie ponosi ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Śmierć ojca jest bardzo traumatycznym zdarzeniem wpływającym na całe życie dziecka. W ramach roszczeń odszkodowawczych można starać się o przyznanie zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, renty i zwrotu kosztów pogrzebu.

Kto jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia?

Co ważne o zadośćuczynienia za śmierć ojca mogą starać się również dzieci przysposobione. W przypadku wykazania silnych więzi emocjonalnych łączących osobę zmarła z uprawionym możliwe jest uzyskanie wysokiej kwoty zadośćuczynienia. Niekiedy uzyskane kwoty znacznie przekraczają 100.000 zł.

Wysokość odszkodowania i przedawnienie roszczeń

Wysokość zadośćuczynienia i pozostałych roszczeń zależy od charakteru relacji łączącej zmarłego z uprawnionym, wieku uprawnionego i ojca, wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne uprawnionego, wspólnego zamieszkania, zależności finansowej oraz szeregu innych czynników. Rozpiętość możliwych do uzyskania kwot to od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilkuset tysięcy.

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię Kompensja spraw łączna wysokość uzyskanego odszkodowania wyniosła pond 170.000 zł. Zgodnie z przepisami prawa roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania przedawnia się z upływem okresu 20 lat od daty powstania szkody w związku z czym w przypadku utraty osoby bliskiej nawet wiele lat temu warto zgłosić się do naszej firmy w celu analizy możliwości uzyskania stosownej rekompensaty.