Skip to content

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowania za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Wskazana konstrukcja prawna pozwala na gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego  z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki, obejmuje m.in. najbliższą rodzinę zmarłego tj. żonę oraz dzieci.

Strata rodzica dla dziecka jest doświadczeniem wysoko traumatycznym niezależnie od wieku. Dzieciom zmarłego przysługują poszczególne roszczenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, które w pewnym stopniu mają za zadanie kopensację wyrządzonej szkody.

Każda z osób uprawnionych do roszczeń może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu dla tego co je poniósł, a w przypadku spełnienia przesłanek część z nich uzyska prawo do renty z OC komunikacyjnego.

Wysokość roszczeń

Wysokość wskazanych roszczeń uzależniona jest o wielu czynników tj. trwałości i bliskości relacji, sprawowania opieki, pogorszenia sytuacji życiowej/ekonomicznej po śmierci osoby bliskiej, czasu trwania żałoby, zmiany w funkcjonowaniu rodziny. W przypadku dzieci po śmierci Ojca znaczenie ma w szczególności wiek, w którym go utraciły – czy były nastolatkami u progu dorosłości czy też już dorosłymi ludźmi. Możliwe roszczenia oraz ich wysokość są diametralnie różne i konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników tj. zarobków Ojca, stopnia utrzymywania gospodarstwa domowego, stopnia zaangażowania w wychowanie dzieci itd. .

Przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć Ojca w wypadku komunikacyjnym dla najbliższej rodziny zmarłego.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<