Skip to content

Zadośćuczynienie po śmierci brata

Śmierć brata może bardzo mocno wpłynąć na życie rodzeństwa i spowodować ból i cierpienie. Niejednokrotnie brat jest najbliższą osobą i jego strata jest bardziej dotkliwa niż innych członków rodziny. W przypadku gdy za śmierć odpowiedzialna jest osoba posiadająca polisę OC możliwe jest dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego możliwe jest przyznanie przez sąd lub zakład ubezpieczeń zadośćuczynienia za śmierć bliskiego członka rodziny w tym również brata.

Dochodzenie roszczeń za wypadki sprzed 03 sierpnia 2008r.

Mimo, iż wspomniany wcześniej przepis prawa została wprowadzony i zaczął obowiązywać od dnia 03 sierpnia 2008 r. możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć brata powstałą w wyniku wypadku zaistniałego przed tą data. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego III CZP 76/10 z dnia 22 października 2010r. oraz dalsze. W poprzednim stanie prawnym podstawą dochodzenia zadośćuczynienia był art. 448 kodeksu cywilnego w związku z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego mówiący o naruszeniu dóbr osobistych. W tym konkretnym przypadku naruszonym dobrem jest prawo do życia rodzinnego i utrzymania więzi między rodzeństwem.

Istotnym jest, że zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej przed 03 sierpniem 2008r.nie wyklucza możliwości ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia po śmierci brata. Z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów zawarte z ubezpieczycielem porozumienie nie może obejmować roszczeń o zadośćuczynienie. Z uwagi na skomplikowany charakter prawny zagadnienia warto skonsultować taki przypadek z Działem Prawnym Kancelarii Kompensja.

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia

Na wysokość zadośćuczynienia za śmierć brata wpływ ma przed wszystkim bliskość relacji między rodzeństwem. Takie czynniki jak wspólne zamieszkanie, młody wiek czy rozpoczęcie leczenia psychiatrycznego po śmierci wpływają na zwiększenie wysokości możliwej do uzyskania kwoty. Co do zasady zasądzane lub uzyskiwane na drodze postępowania polubownego przed zakładem ubezpieczeń kwoty wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Kancelaria Kompensja pozwoli na uzyskanie najwyższego możliwego zadośćuczynienia oraz sprawne i szybkie przeprowadzenie całego postępowania.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<