Skip to content

Czy dziecku należy się zadośćuczynienie

Podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia stanowi art. 446 § 4 k.c. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11, LEX nr 121823).

Wysokość zadośćuczynienia

W przypadku utraty matki ból, cierpienie poczucie osamotnienia konieczność weryfikacji dotychczasowego życia dotyka subiektywnej sfery osobowości dziecka. Trudno wycenić tak traumatyczne przeżycia i oszacować wysokość należnego roszczenia. Bardzo często osobie poszkodowanej potrzebna jest pomoc psychiatryczna. Wstrząs psychiczny związany z utratą osoby najbliższej, poczucie osamotnienia, bezradność towarzyszy osobie poszkodowanej często do końca życia. Rozmiar doznanej krzywdy, o której mowa w art.445&4 k.c., określa intensywność więzi z osobą zmarłą, wiek dziecka, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, a także leczenie doznanej traumy.

wypadku komunikacyjnym śmierć poniosła matka dorosłych dzieci, skutkiem było zerwanie silnej więzi emocjonalnej łączącej z matką, na którą zawsze mogli liczyć pod względem wsparcia psychicznego i materialnego. Do chwili śmierci pozostawali w bardzo bliskich i serdecznych relacjach, od śmierci matki pozostają pod opieką psychologa.

Stanowisko ubezpieczyciela: po 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia, częściowy zwrot poniesionych kosztów pochówku. Dział prawny Kompensja w drodze negocjacji uzyskał po 50.000 zadośćuczynienia dla każdego roszczącego oraz zwrot poniesionych kosztów pochówku w całości.

Jak skutecznie zwrócić się po pomoc

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci rodzica. Osoba poszkodowana, może uzyskać bezpłatnie informację o należnych roszczeniach oraz scedować wszelkie formalności w prowadzeniu postępowania przed ubezpieczycielem profesjonalnej kadrze.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<