Skip to content

Zadośćuczynienie po śmierci ojca

Śmierć ojca może wywrzeć nieodwracalny wpływ na życie jego dzieci. Zgon rodzica nie tylko pogarsza sytuację materialną dzieci, ich start w dorosłość, pozbawia ich pomocy z jego strony, lecz również powoduje niewyobrażalny ból, cierpienie i smutek, który niekiedy może prowadzić nawet do zaburzeń psychicznych. W celu złagodzenia cierpienia przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują wypłatę zadośćuczynienia po śmierci ojca. Zagadnienie to reguluje art. 446 § 4 k.c.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca przed 03 sierpnia 2008 r.

Instytucja zadośćuczynienia za śmierć jest dla najbliższych członków rodziny została wprowadzona do polskiego prawa relatywnie niedawno. Wprowadzenie tych przepisów doprowadziło do spójności w zakresie rekompensaty po śmierci i dopełniło katalog komplementarnych i uzupełniających się świadczeń. Wprowadzenie przepisów obowiązujących od dnia 03 sierpnia 2008 r. nie oznacza, że za wypadki, w następstwie których śmierć poniósł ojciec nie ma możliwości uzyskania zadośćuczynienia. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r. o sygnaturze akt III CZP 76/10 stwierdził, najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie za śmierć wywołaną deliktem powstałym przed 03 sierpnia 2008 r. W takim przypadku należy powołać się na art. 448 k.c. w nawiązaniu do art. 24 § 1 k.c. Oznacza to że, naruszenie dobra osobistego w postaci utraty więzi z najbliższym członkiem rodziny zasługuje na rekompensatę pod postacią zadośćuczynienia pieniężnego.

Co ważne zawarcie ugody przed dniem 03 sierpnia 2008 r. niw pozbawia uprawnionych możliwości uzyskania zadośćuczynienia za śmierć ojca. W każdym przypadku warto zgłosić się do Kancelarii Kompensja w celu bezpłatnej analizy stanu prawnego i możliwości uzyskania zadośćuczynienia za zgon nawet sprzed kilkunastu lat.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć ojca.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć ojca zależy od wielu czynników takich jak wiek zarówno zmarłego jak i dziecka, siły łączący ich więzi, faktu rozstroju zdrowia psychicznego wymagającego specjalistycznego leczenia i wielu innych czynników. Co do zasady można przyjąć, iż kwoty te wahają się w przedziale od ok. 50.000 zł do ok. 150.000 zł co nie znaczy, że w wyjątkowych przypadkach nie mogą być wyższe. Dział Prawny Kancelarii Kompensja zapewnia analizę wstępną, a następnie przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania na najwyższym poziomie co pozwala na wypłatę możliwie wysokiej kwoty zadośćuczynienia. Zapraszamy do kontaktu.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<