Skip to content

Proces dochodzenia należnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej może okazać się długi i skomplikowany. Wyróżnić można wiele praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli, które mają na celu zaniżenie wysokości świadczenia oraz opóźnienie wypłaty. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy procesu dochodzenia należnych roszczeń.

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. OC, osoba uczestniczącą w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń o powstaniu szkody. Forma zgłoszenia szkody najczęściej jest określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeważająca część ubezpieczycieli działających na rynku preferuje kontakt telefoniczny. Firmy wymagają również wypełnienia formularza zgłoszenia szkody.

Jakie są obowiązki osoby objętej ubezpieczeniem?

W trakcie dochodzenia odszkodowań na zgłaszającym ciąży wiele obowiązków. Zostały one wskazane w art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

  • podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz złagodzenie skutków zdarzenia,
  • zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
  • powiadomienie Policji, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku przestępstwa,
  • udzielenie uczestnikom informacji dotyczących zakładu ubezpieczeń oraz zawartej umowy ubezpieczeniowej,
  • niezwłoczne poinformowanie zakładu ubezpieczeń o zdarzeniu oraz udzieleniu niezbędnych informacji.

W jakim czasie ubezpieczyciel powinien rozpatrzyć roszczenie?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie roszczenia. Jednak w szczególnych przypadkach, gdy wyjaśnienie okoliczności dotyczących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie w ciągu 14 dni, od kiedy wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednakże wydłużenie tego terminu jest możliwe w przypadku, gdy wyjaśnienie wskazanych okoliczności zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Jeśli wypłata świadczenia nie może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować osobę uprawnioną do świadczenia o przyczynach niemożności wypłaty należnego odszkodowania, podać przypuszczalny termin zajęcia stanowiska przez ubezpieczyciela oraz wypłacić bezsporną część odszkodowania.

W trakcie dochodzenia odszkodowań na osobie uprawnionej do świadczenia ciąży szereg obowiązków. Niedopełnienie danej czynności może nieść za sobą daleko idące skutki. Nie da się zaprzeczyć, że większość ubezpieczycieli szuka sposobów na zaniżenie wysokości wypłacanych świadczeń. Kompensja to zespół specjalistów, którzy zajmują się dochodzeniem należnych odszkodowań. Zapraszamy do kontaktu osoby poszkodowane oraz członków ich najbliższej rodziny.