Skip to content

Wypadki komunikacyjne, przy pracy, czy w czasie wyjazdów wakacyjnych zdarzają się bardzo często. W każdej sytuacji teoretycznie jesteśmy narażeni na możliwość urazu. W zależności jednak od okoliczności, nie zawsze możemy starać się u uzyskanie odszkodowania. Kiedy zatem poszkodowany może otrzymać stosowną rekompensatę w przypadku złamania kości śródstopia?

Złamanie kości śródstopia – odszkodowanie po wypadku

Analizowany przypadek oraz uszczerbek na zdrowiu w zależności od okoliczności może być uznany jako możliwy do stosownej rekompensaty odszkodowawczej. Co ważniejsze poszkodowany nie musi być wcale ubezpieczony, aby móc otrzymać zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia za poniesioną szkodę osobową. Zestawienie poniżej przedstawia możliwe scenariusze wypadku oraz podmiot odpowiedzialny do wypłaty odszkodowania.

Rodzaj wypadku Źródło odszkodowania za złamanie kości śródstopia
Wypadek komunikacyjny Polisa OC sprawcy, polisa NNW
Wypadek przy pracy Polisa OC pracodawcy, ZUS, polisa NNW
Wypadek w gospodarstwie rolnym Polisa OC gospodarstwa, polisa NNW
Błąd medyczny Polisa OC podmiotu medycznego, polisa NNW
Wypadek w szkole, na uczelni Ubezpieczenie szkolne, polisa NNW
Wypadek na chodniku (poślizgnięcie) Polisa zarządcy lub właściciela nieruchomości, polisa NNW
Wypadek w domu, mieszkaniu, na wakacjach Polisa NNW

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zarówno właściciele pojazdów mechanicznych jak i gospodarstw rolnych zobowiązani są do posiadania takiej polisy. W przypadku gdy w zdarzeniu poszkodowany nie jest sprawcą wypadku, wówczas polisa OC jest źródłem odszkodowania za złamanie kości śródstopia. W takich okolicznościach poszkodowany nie musi posiadać dodatkowego ubezpieczenia NNW, aby móc starać się o należne świadczenia.

Jeżeli poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym, w gospodarstwie rolnym lub wskutek błędu medycznego, a podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty odszkodowania jest ubezpieczyciel OC, wówczas może starać się o następujące roszczenia:

  • zadośćuczynienie jako formę rekompensaty za ból, cierpienie i krzywdę moralną,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, czy opieki osób trzecich,
  • renty, jeżeli w związku z wypadkiem poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił możliwość zarobkowania.

W przypadku jednak gdy poszkodowanego nie chroni obowiązkowe ubezpieczenie OC, aby móc starać się o wypłatę odszkodowania koniecznym jest posiadanie dodatkowej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Taka forma ubezpieczenia nie jest obowiązkowa, a warunki oraz zakres ochrony ustalany jest zawsze indywidualnie z zakładem ubezpieczeń. Dlatego przy zawieraniu tego rodzaju ubezpieczenia kluczowym jest aby zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia odnoszona jest do wartości ubezpieczeniowej, dlatego w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel nie pokrywa szkód przekraczających wartość sumy ubezpieczenia.

Odszkodowanie za złamanie kości śródstopia może być zatem różne, w zależności od polisy ubezpieczeniowej, z której będzie wypłacane świadczenie. Jeżeli podmiotem odpowiedzialnym do rekompensaty jest ubezpieczyciel OC sprawcy wówczas sumę gwarancyjną regulują przepisy ustawy.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ponadto kwoty uzyskiwane przez poszkodowanych zależą od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanego, sytuacji materialnej czy wielkości uszczerbku na zdrowiu. Roszczenia zadośćuczynienia są analizowane zatem adekwatnie do wielkości poniesionej szkody osobowej i przyznawane przez Sądy i ubezpieczycieli uznaniowo. W przypadku polis NNW uszczerbek na zdrowiu oceniany jest procentowo, a wypłata za odszkodowanie za złamanie kości śródstopia przebiega w oparciu o tabelę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), w której kwota odszkodowania i przypisana do 1% uszczerbku na zdrowiu w zależności od rodzaju obrażeń.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, zadzwoń po bezpłatną poradę prawną, a uzyskamy dla Ciebie możliwie najwyższe odszkodowanie za załamanie kości śródstopia. Działamy na terenie całego kraju + 48 797 670 906.