Odszkodowanie za zapadnięcie w śpiączkę po wypadku samochodowym

Definicja śpiączki

Śpiączka to stan, w którym najczęściej znajdują się osoby po ciężkich urazach głowy, będących wynikiem, np. wypadku samochodowego. Konsekwencją (powikłaniem) urazu głowy jest najczęściej uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, które skutkuje występowaniem wstrząsu mózgu, stłuczenia mózgu, pourazowego obrzęku mózgu i krwiaka.

Osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych, zarówno niepełnoletnie jak pełnoletnie zawsze wymagają całodobowej opieki i są całkowicie pozbawione możliwości decydowania o swoich prawach. Każdej z nich należy się prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia, jednakże żeby cały proces był skuteczny należy przejść procedurę związaną w kwestią ubezwłasnowolnienia osoby roszczącej.

WYGRANE SPRAWY:

Kompensja uzyskała 1 200 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla osoby przebywającej w śpiączce oraz kilkanaście tysięcy comiesięcznej renty. Wybór pełnomocnika jest najważniejszy, gdyż od niego zależy kwota uzyskanych świadczeń, co za tym idzie ŻYCIE i ZDROWIE osoby poszkodowanej.

Dochodzenie roszczeń w przypadku osób niepełnoletnich (dzieci) i osób pełnoletnich (dorosłych).

W przypadku, gdy poszkodowanym jest dziecko – odszkodowania i zadośćuczynienia
w imieniu tej osoby może dochodzić przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj jest nim rodzic, jeżeli posiada on pełną władzę rodzicielską. W sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Osoby pełnoletnie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Jest to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Osoby biorące udział w wypadkach samochodowych, których następstwem jest zapadnięcie w śpiączkę nie są w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem.

Poszkodowany będący w śpiączce, pomimo tego, że nie posiada kontaktu z otoczeniem, nadal posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może jednak dochodzić swoich spraw przed Towarzystwem Ubezpieczeń, przed sądem i nie może również udzielać innej osobie pełnomocnictwa, dzięki któremu będzie można wyegzekwować odszkodowanie lub   zadośćuczynienie  Dlatego też, aby pomóc takim osobom, należy zastosować procedurę związaną z ubezwłasnowolnieniem tych osób. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu osoba taka traci zdolność do czynności prawnych i zdolność procesową. Nie może samodzielnie decydować o swoich prawach. W związku z tym osoba taka w postępowaniu reprezentowana będzie przez opiekuna.

Procedura związana z ubezwłasnowolnieniem całkowitym.

W sprawie o ubezwłasnowolnienie muszą być spełnione dwa warunki, po pierwsze musi to być osoba w wieku powyżej lat trzynastu, po drugie – w chwili orzekania o ubezwłasnowolnieniu musimy mieć do czynienia z osobą chorą psychicznie lub też dotkniętą innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo osoba taka wskutek tej choroby „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych i składane są na wniosek osoby uprawnionej. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy. Ważna kwestia dotyczy krewnych osoby, którzy mogą zgłaszać wnioskui, jeżeli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby poszkodowanej, np. biorącej udział w wypadku komunikacyjnym, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem i która potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Ubezwłasnowolnienie leży w interesie osoby ubezwłasnowolnionej także wtedy, gdy w jego wyniku stworzone zostaną korzystniejsze warunki do decydowania o przysługujących jej prawach, dzięki którym może polepszyć się sytuacja życiowa pod względem majątkowym. Przykładem tego może być możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku samochodowego. W tym wypadku na rzecz osoby będącej w śpiączce można starać się o zwrot kosztów związanych z leczeniem i sprawowaniem całodobowej opieki w specjalistycznych klinikach.

Kompensja sp. z o.o. pomaga rodzinom osób, które doświadczyły tak trudnych momentów. Przykładem może być sprawa Poszkodowanej, która została potrącona na przejściu dla pieszych podczas właściwego przechodzenia przez jezdnię. Poszkodowana nie ma dzieci, męża i rodziców. Jedyną rodziną są jej bracia (krewni), którzy chcą zapewnić siostrze możliwie najlepszą opiekę. Kompensja skutecznie pomaga rodzinom osób, których bliscy są w stanie śpiączki uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<