Zadośćuczynienie za śmierć syna w wypadku samochodowym

Uprawnienia osób bliskich w razie śmierci syna

Przesłanką powstania roszczeń odszkodowawczych rodziców jest śmierć poszkodowanego w wyniku doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Istotne jest tylko to, aby istniał związek przyczynowy między tymi zdarzeniami, tj. wypadkiem samochodowym a śmiercią. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym powstają następujące roszczenia przysługujące osobom pośrednio przez to poszkodowanym: o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, o rentę, o jednorazowe odszkodowanie.

Roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Posiadacz pojazdu (a w jego miejsce zakład ubezpieczeń) jest obowiązany zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł rodzicom, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego  utracili syna. Wynika stąd, że osoba, która koszty te poniosła, ma z tego tytułu bezpośrednie roszczenie do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. W kosztach pogrzebu uwzględnia się m.in. koszty przewiezienia zwłok do miejsca pochowania, zakupu miejsca na cmentarzu, wymurowania grobu. Ponadto uwzględnia się konieczność postawienia nagrobka (pomnika), wykonanie nekrologów, kupienie trumny, wieńców, ubrania dla zmarłego i rodziny.

Roszczenie o rentę na rzecz osób bliskich

Renta może być przyznana po to, aby wynagrodzić utracone świadczenie alimentacyjne w razie śmierci syna na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom, którym zmarłemu synowi dostarczało środków utrzymania, a osoby te zostały tych środków pozbawione. Wysokość renty, powinna zależeć od potrzeb uprawnionych rodziców, jak i od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego dziecka. Renta z art. 446 § 2 k.c. ma najczęściej stanowić ekwiwalent utraconego wynagrodzenia za pracę. Renta powinna być przyznana od chwili wyrządzenia szkody. Terminem końcowym przy rencie obligatoryjnej jest czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Dodatkowo należy także uwzględnić, że zmarły pracowałby do osiągnięcia wieku emerytalnego i najprawdopodobniej wówczas obowiązek alimentacyjny by ustał.

Roszczenie o zadośćuczynienie z tytułu powstania szkody moralnej i odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego

Prawo polskie gwarancuje najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Przesłanką zasądzenia odszkodowania jest wystąpienie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziców. Ocena czy żądanie jest uzasadnione wymaga ustalenia, jaka była sytuacja życiowa rodziny zmarłego przed wypadkiem oraz czy i o ile uległa ona pogorszeniu na skutek jego śmierci. Pogorszenia sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c. nie można sprowadzać do prostego zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków rodzica. Szkody majątkowe prowadzące do znacznego pogorszenia bieżącej lub przyszłej sytuacji życiowej rodzica są często nieuchwytne lub trudne do obliczenia. Często wynikają z obniżenia aktywności życiowej i ujemnego wpływu śmierci syna na psychikę i stan somatyczny, co niekoniecznie przejawia się w konkretnej chorobie. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego zależne jest zatem od rozmiarów ujemnych następstw o charakterze majątkowym, a także zmian w sferze dóbr niematerialnych uprawnionego wywołanych przez śmierć osoby bliskiej, już istniejących oraz dających się przewidzieć w przyszłości na podstawie zasad doświadczenia życiowego. Jego ocena powinna być oparta na szczegółowej analizie sytuacji osoby uprawnionej z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które mają wpływ na jej warunki i trudności życiowe, stan zdrowia, wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, a w odniesieniu do małoletnich dzieci dodatkowo wpływają na warunki wychowawcze i na jej porównaniu z sytuacją, w jakiej znalazłby się uprawniony, gdyby nie śmierć osoby bliskiej.

Uwzględniając wskazane wyżej okoliczności związane z pogarszającym się stanem zdrowia rodziców, spadkiem sił i aktywności życiowej oraz utratą możliwości uzyskania wsparcia i opieki ze strony syna, należy uznać za zasadne. Jednocześnie wskazać należy, że kierując się zasadami doświadczenia życiowego, zachodziły podstawy do stwierdzenia, iż gdyby nie doszło do przedmiotowego wypadku, rodzice mogliby uzyskać pomoc i oparcie (w przyszłości również materialne) ze strony syna. O powyższym świadczą bardzo często niezwykle bliskie, serdeczne relacje jakie łączą rodziców z dzieckiem, chęć niesienia pomocy rodzicom, angażowanie się w codzienne prace i obowiązki. Okoliczności te pozwalają uznać, iż tragiczna śmierć dziecka, będąca wynikiem wypadku komunikacyjnego, przekreśliła wszystkie te plany i marzenia, pozbawiając rodziców, możliwości uzyskania wparcia i osobistej opieki na starsze lata.

Dział prawny Kompensja zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz rodziców, którzy stracili syna w wypadku komunikacyjnym. Bezsprzecznie krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej trudno jest ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że oceniając według kryteriów obiektywnych, trzeba stwierdzić, iż krzywda wywołana śmiercią ukochanego syna, jest jedną z najbardziej dotkliwych, z uwagi na rodzaj i siłę wzajemnych więzi. Każda z tego typu spraw prowadzona jest w sposób indywidualny. Rodzice tracąc syna niejednokrotnie są tak załamani i tak negatywnie doświadczeni przez życie, że nie radzą sobie z problemami życia codziennego. Prawnicy Kompensja starają się udzielać wsparcia. Naszym zadaniem jest kompensowanie chociaż w mały zakresie bólu i zabezpieczenie przyszłości rodziców po stracie syna.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<