Skip to content

Czynniki wpływające na wysokość świadczeń

Śmierć rodzica sprawia, iż życie dziecka ulega znacznemu pogorszeniu. Strata ma wymiar nie tylko finansowy lecz również dochodzi do strat moralnych.

Najtragiczniejszą sytuacją jest utrata matki lub ojca przez niepełnoletnie dziecko. Z racji wieku rodzic zapewnia mu utrzymanie, wychowuje je i jest dla niego autorytetem oraz osobą najbliższa. Najczęściej mamy do czynienia z zamieszkaniem pod wspólnym dachem.

Nieco odmiennie wygląda sytuacja w przypadku dorosłego dziecka, które założyło własną rodzinę. Więź łącząca matkę lub ojca z dzieckiem nieco słabnie. Wzajemna zależność finansowa również nie ma już najczęściej miejsca. Naturalnym jest więc, że wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania jest zazwyczaj niższa niż w przypadku młodszych dzieci.

Oczywiście istnieje szereg dodatkowych czynników wpływających na wysokość możliwych do uzyskania kwot. Jednym z nich jest rozpoznanie rozstroju zdrowia psychicznego po śmierci rodzica potwierdzone leczeniem psychiatrycznym.

Rodzaje roszczeń

Wyróżniamy cztery podstawowe typy roszczeń po śmierci rodzica:

– zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446§ 4 kodeksu cywilnego). Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie bólu i cierpienia.

– stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446§3 k.c.). W przeciwieństwie do zadośćuczynienia ma za zadanie wynagrodzić straty materialne po śmierci rodzica.

– zwrot kosztów leczenia i pochówku (art. 446 § 1 k.c.). Wypłacane dzieciom jeśli poniosły te koszty.

– renta alimentacyjna (art. 446 § 2 k.c.). Wypłacana najczęściej do momentu zakończenia nauki przez dziecko.

Wysokość uzyskiwanych kwot

Jak wcześniej wspomniano wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania zależna jest od wielu czynników. Można przyjąć, że najczęściej można uzyskać od ok. 50 tys. zł do ok. 150 tys. zł co nie znaczy, że w wyjątkowych przypadkach kwoty te nie są znacznie większe. Kancelaria Kompensja  prowadziła z sukcesem wiele spraw o uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania po śmierci rodzica. Zapraszam do współpracy, która pozwoli na wywalczenie maksymalnie wysokiej rekompensaty za szkodę.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<