Skip to content

Kiedy możemy starać się o roszczenie

Podstawą prawną roszczenia jest przepis art. 446 § 4 k.c. W tym przepisie zadośćuczynienie służy kompensacie krzywdy po stracie osoby bliskiej, w konkretnym przypadku dziadka, a zatem uszczerbku dotykającego subiektywnej sfery osobowości człowieka, w szczególności cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia, powstałych utrudnień życiowych, konieczności zasadniczo odmiennego urządzenia sobie życia, ograniczenia sfery korzystania z przyjemności, uzależnienia od pomocy innych osób, braku perspektywy na poprawę stanu zdrowia itp. (wyrok SA w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 r. I ACa 301/2012, wyrok SA w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 r.  I ACa 1137/2012, wyrok SA w Krakowie z dnia 9 listopada 2012 r. I ACa 1018/2012). Na rozmiar krzywdy, o której mowa w art. 446 § 4 k.c., mają wpływ przede wszystkim: wstrząs psychiczny i cierpienia moralne, wywołane śmiercią osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki po jej śmierci, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, leczenie doznanej traumy, wiek pokrzywdzonego (wyrok SA w Krakowie z dnia 9 października 2012 r. I ACa 875/2012, wyrok SA w Lublinie z dnia 18 października 2012 r. I ACa 458/2012).

Czy dziadka można zaliczyć do kręgu osób najbliższych

Na wstępie należy zauważyć, że przepis 446 § 4 k.c., zgodnie z którym w toku prowadzonego postępowania przed ubezpieczycielem lub sądem można przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, obejmuje swoim zakresem zastosowania wszystkich najbliższych członków rodziny zmarłego, a zatem, w pewnych sytuacjach, możliwe jest zaliczenie do tej grupy również wnuków zmarłego. Będzie to uzasadnione szczególnie wówczas, gdy dziadków łączy z wnukami silna więź, wyrażająca się np. we wspólnym zamieszkiwaniu, pozostawaniu wnuka pod bezpośrednią opieką dziadka, wychowywaniu wnuka przez dziadka. Każdorazowo jednak to na osobie roszczącej ciąży obowiązek wykazania istnienia tego rodzaju więzi między dziadkiem a wnukami, a także wykazania doznanej wskutek śmierci dziadka krzywdy o określonych rozmiarach.

Czy można otrzymać odszkodowanie po śmierci dziadka

Wnuki, które od momentu urodzenia są wychowywane przez dziadka mają prawo do dochodzenia roszczeń po jego śmierci. Fundamentalne zdarzenie w tym przypadku ma wykazanie więzi łączącej osobę zmarłą z roszczącym i jej wyjątkowość. Każda relacje bez względu na koligacje, jeżeli jest prawdziwa, szczera i przepełniona prawdziwymi uczuciami zasługuje na rekompensatę. W momencie kiedy tracimy osobę bliską, która od najmłodszych lat była nie tylko mentorem, ale również wpierała pod względem finansowym, z pewnością możemy mówi o straci i o pogorszeniu sytuacji życiowej.

Odnosząc się do konkretnego przypadku należy wskazać, że dział prawny Kompensja opracowywał sprawę Wnuków, które uzyskały zadośćuczynienie po śmierci dziadka. Osoby, która była odpowiedzialna za ich wychowanie i zapewniała im wsparcie materialne. Sprawa należała do wyjątkowych z tego względu, że od momentu śmierci dziadka minęło wiele lat. Wnuki nie posiadające świadomości nie wiedziały, że należy im się jakiekolwiek świadczenie kompensacyjne związane ze śmiercią dziadka, który zginął w wyniku śmiertelnego potrąceia. Ich świadomość wzrosła po rozmowie z prawniczką, która dzięki zaangażowaniu i nieustępliwości wywalczyła, na ich rzecz zadośćuczynienie na drodze polubownej. Żadna z osób nie spodziewała się, że po latach należy się im jakakolwiek rekompensata. Pomimo tego, że rodzie nie zależało na pieniądzach, ponieważ w ich odczuciu strata dziadka była traumatycznym przeżyciem, którego nie da się w żaden sposób wycenić, po uzyskaniu świadczenia umówili się, że w podzięce postawią mu nowy grób ku jego pamięci. Sprawę tę z pełnym przekonaniem można zaliczyć do sukcesów działu prawnego Kompensja.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<