Skip to content

Nieszczęśliwe zdarzenia często są przyczyną szkód, które w zależności od wypadku można podzielić na szkody osobowe oraz rzeczowe. W oparciu o okoliczności, wielkość wyrządzonej szkody oraz podmiot odpowiedzialny za dane zdarzenie, poszkodowani mogą starać się o uzyskanie odszkodowania po wypadku

Kiedy poszkodowany powinien wiedzieć, że należy mu się rekompensata? W jakich sytuacjach ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie?

Podstawową zasadą jest ocena zdarzenia, w którym uczestniczył poszkodowany. Wypadki komunikacyjne, przy pracy oraz w rolnictwie łączy to, iż z reguły jest podmiot który takie odszkodowanie wypłaca. W przypadku kierowców oraz rolników obowiązkowa polisa OC daje gwarancję na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych. W wypadkach przy pracy natomiast, pracodawca albo odpowiada swoim majątkiem lub chroniony jest przez polisę OC działalności, którą wykupił. Jeżeli w toku postępowania Policji, prokuratury, specjalisty BHP wyjaśniającego okoliczności zdarzenia dany podmiot nie wykaże wyłącznej winy poszkodowanego, w takich sytuacjach należy się odszkodowanie po wypadku.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

W zdarzeniach drogowych osoby poszkodowane jeżeli nie są uznane za sprawcę wypadku mogą uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę. Odszkodowanie za szkody rzeczowe, czyli za uszkodzony pojazd rekompensuje poszkodowanemu wszelkie koszty naprawy zniszczonego auta. Ubezpieczyciel w oparciu o kosztorys przygotowany przez rzeczoznawcę ocenia wielkość uszkodzeń (szkoda częściowa lub całkowita), a następnie przygotowuje zestawienie niezbędnych do wymiany części oraz kosztów naprawy.

Jeżeli wskutek wypadku dodatkowo poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, wówczas ubezpieczyciel powinien wypłacić zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie oraz zwrócić wszelkie poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. W sytuacjach, w których poszkodowany przyczynił się do zdarzenia, odszkodowanie zostanie adekwatnie pomniejszone o wielkość działania, które miało wpływ na powstałą szkodę.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W wypadkach przy pracy, podobnie jak w zdarzeniach komunikacyjnych istotnym jest fakt aby poszkodowany wskutek swoich działań czy zachowań nie został uznany za winnego nieszczęśliwego zdarzenia. Procedura postępowania w takich sytuacjach ma dodatkowo znaczenie na zasadność uzyskania roszczeń odszkodowawczych. Zgłoszenie wypadku pracodawcy, jeżeli jest konieczność wezwanie odpowiednich służb porządkowy i ratowniczych oraz ocena okoliczności zdarzenia i stworzenie protokołu powypadkowego przez specjalistę BHP jest kluczowe dla możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek.

Należy zapamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Niestety wielu pracowników nie wie, jakie prawa im przysługują, a strach przed firmami odszkodowawczymi powoduje zaniechanie uzyskania zadośćuczynienia.

Odszkodowanie po wypadku w rolnictwie

Każdy rolnik, podobnie jak posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawny obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej OC. Ubezpieczenie chroni go wówczas od wszelkich finansowych konsekwencji, które w związku z pracą w gospodarstwie spowodowały powstanie szkody. Wypadki przy żniwach, czy pracach rolniczych oraz wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych to najczęstsze z nich. Poszkodowani, którzy są uprawnieni do odszkodowania uzyskają roszczenie zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Ważne w takich zdarzeniach jest to aby zabezpieczyć miejsce wypadku, ustalić świadków oraz wezwać służby medyczne i jeżeli jest taka konieczność również Policję.

Odszkodowanie po wypadku śmiertelnym

Niestety niektóre wypadki są na tyle poważne w skutkach, iż niosą za sobą ofiary śmiertelne. W każdym zdarzeniu, w którym odpowiedzialność wypłaty świadczeń przejmuje ubezpieczyciel OC, najbliższa rodzina osoby zmarłej może starać się o rekompensatę zadośćuczynienia, za poniesiony ból i cierpienie, stosowne odszkodowanie w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu, a nawet rentę.

Należy pamiętać, iż odszkodowanie po wypadku śmiertelnym to roszczenie, które w oparciu o rodzinne relacje z poszkodowanym, więzi emocjonalne oraz sytuację życiową wypłacane jest adekwatnie do poniesionej krzywdy i wielkości szkody. Niekiedy zdarza się, iż w toku postępowania wyjaśniającego wypadek okazuje się że poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do zdarzenia. O ile nie będzie to wyłączna wina poszkodowanego, ubezpieczyciel w takich sytuacjach również wypłaca odszkodowania, aczkolwiek ogranicza je procentowo o jego wielkość.