Skip to content

Okoliczności wpływające na rozmiar krzywdy wywołanej śmiercią ojca.

Na rozmiar krzywdy wywołanej śmiercią bliskiej osoby mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia (np. nerwicy, depresji), roli w rodzinie pełnionej przez osobę zmarłego ojca, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy, wiek pokrzywdzonego.

Krzywda a zadośćuczynienie

Na rozmiar krzywdy wywołanej śmiercią ojca mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią ojca, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia (np. nerwicy, depresji), roli w rodzinie pełnionej przez osobę zmarłą, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy, wiek pokrzywdzonego.

Przewidziane w art. 446 § 4 k.c. świadczenie ma zrekompensować krzywdę polegającą na cierpieniach psychicznych wywołanych śmiercią ojca. Na rozmiar tej krzywdy mają wpływ przede wszystkim wstrząs psychiczny i cierpienia moralne pozostające w związku ze śmiercią ojca, poczucie osamotnienia i pustki po jej śmierci, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci ojca, stopień, w jakim dzieci będą umiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania, wiek dziecka.

Krzywdę doznaną w wyniku śmierci ojca bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, przy czym ocena ta powinna opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie subiektywnych odczuciach poszkodowanego dziecka.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej po śmierci ojca

Z pogorszeniem sytuacji życiowej mamy do czynienia wówczas, gdy śmierć bezpośrednio poszkodowanego wywołuje różnorodne następstwa, przejawiające się w uszczerbku poniesionym przez inne podmioty, w postaci przykładowo uczucia osamotnienia i trudności życiowych dziecka pozbawionego troski i opieki ojca, osłabienia energii życiowej, przyspieszenia choroby.

Pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c. polega zatem nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, ale obejmuje także przyszłe szkody majątkowe, często nieuchwytne lub trudne do obliczenia, niemniej prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby Dlatego bardzo często przyjmuje, że pogorszeniem sytuacji życiowej jest śmierć ojca, na którego pomoc materialną dzieci mogły liczyć w najbliższej przyszłości czy śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne.

Dział prawny Kompensja pomaga poszkodowanym dzieciom, które straciły ojca na skutek śmiertelnego wypadku komunikacyjnego. Roszczenie z art. 446 § 3 k.c. przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Osoby te bardzo często wymagają wsparcia prawnika, ponieważ przeżywana trauma i bóle po wypadku uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Każda ze spraw jest opracowywana w sposób indywidualny. Skupiamy się bowiem na potrzebach, a naszym najważniejszym celem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania i zrekompensowanie chociaż w małym zakresie krzywdy po stracie jednej z najbliższych osób – ojca.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<