Skip to content

Rodzaje przysługujących świadczeń odszkodowawczych

Śmierć ojca jest tragicznym zdarzeniem, którego nie zrekompensują żadne pieniądze. Niemniej w wypadku odpowiedzialności osoby trzeciej posiadającej polisę ubezpieczeniową OC możliwe jest złożenie roszczenia o wypłatę następujących form kompensaty szkody:

– zadośćuczynienie za krzywdę – wynika z treści art. 446 § 4 k.c. Jest to świadczenie cechujące się jednorazowością i faktem, iż jest wyrażone w pieniądzu. Ma za zadanie złagodzenie poczucia krzywdy, cierpień psychicznych i fizycznych po śmierci ojca. Co ważne zadośćuczynienie za śmierć zaczęło funkcjonować w polskim prawie w dniu 03 sierpnia 2008 r. jednak zgodnie z orzecznictwem między innymi Sądu Najwyższego można uzyskać zadośćuczynienie za śmierć spowodowaną wypadkami zaistniałymi przed ta data na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. (uchwała SN z dnia 22 października 2010 r. sygn.. akt III CZP 76/10 oraz uchwała SN o sygn. akt III CZP 32/11).

– stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej – na podstawie art. 446 § 3 k.c. Mamy tutaj do czynienia z majątkowym uszczerbkiem wynikającym ze śmierci rodzica.

– renta alimentacyjna – art. 446 § 2 k.c. Celem renty jest uzupełnienie dochodów uprawnionego, które zostały uszczuplone w wyniku śmierci ojca. Renta wypłacana jest na czas, w którym na zmarłym ciążyłby obowiązek alimentacyjny.

– zwrot kosztów związanych z pogrzebem i koszty leczenia – art. art. 446 § 1 k.c. Przysługuje osobie, która te koszty poniosła.

Okres przedawnienia

Jeżeli śmierć ojca jest wynikiem przestępstwa okres przedawnienia wynosi 20 lat i w tym terminie od daty wypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania. W przypadku gdy przyczyną zgonu nie było przestępstwo okres przedawnienia wynosi 3 lata od daty dowiedzenia się uprawnionego o szkodzie lub osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Roszczenia małoletniego nie mogą przedawnić się wcześniej niż 2 lata od osiągnięcia przez niego pełnoletności. Istotne, iż zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń przerywa bieg przedawnienia.

Wysokość odszkodowania

Wysokość możliwych do uzyskania kwot za śmierć ojca rozpoczyna się od ok. 50 tys. zł do nawet kilkuset tysięcy złotych w przypadku młodego wieku uprawnionego dziecka, znacznych dochodów zmarłego ojca oraz silnych zależności i relacji łączących rodzica z dzieckiem.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<