Skip to content
Zadośćuczynienie – co to jest? Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest zasadniczym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie płynących z odpowiedzialności deliktowej, m.in. w następstwie wypadków drogowych. Szczególnie przy tragicznych w skutkach wypadkach, patrząc na jego wymiar ekonomiczny, należy je kwalifikować jako podstawowe świadczenie kompensujące powstałą szkodę nazywaną tutaj krzywdą tzn. szkodę osobową o charakterze niemajątkowym.  Omawiane świadczenie precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd lub zakład ubezpieczeń może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Cechy zadośćuczynienia Omawiając zasadnicze cechy tej instytucji (a zarazem porównując zadośćuczynienie a odszkodowanie) trzeba stwierdzić, iż zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych osoby poszkodowanej. Zasadniczym celem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpeceniem, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków na przyszłość i możliwości poszkodowanego w pracy. Zadośćuczynienie należy się wyłącznie poszkodowanemu przy czym są tutaj dwa wyjątki: prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo o nie zastało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego. Charakterystyka odszkodowania Porównując zadośćuczynienia a odszkodowanie należy wskazać na występujące między nimi różnice. Przede wszystkim odmienne zastosowanie ma odszkodowanie, które również należy się osobie poszkodowanej, która brała udział w wypadku komunikacyjnym, ale także osobom pośrednio poszkodowanym, gdy w wyniku utraty osoby najbliższej doświadczyły pogorszenia swojej sytuacji majątkowej. W tym przypadku możemy mówić o możliwości uzyskania odszkodowania za zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych i zwrot kosztów związanych z koniecznością sprawowania opieki nad poszkodowanym. Dodatkowo odszkodowanie należy się w przypadku, gdy na skutek doznanego uszczerbku na zdrowiu osoba poszkodowana musiała przebywać na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym utraciła dochód. W tym przypadku zadaniem osoby poszkodowanej lub jej pełnomocnika jest przedstawienie dokumentacji finansowej, na podstawie której można oszacować równicę w utracie dochodu. Z pogorszeniem sytuacji życiowej mamy do czynienia wówczas, gdy śmierć bezpośrednio poszkodowanego wywołuje różnorodne następstwa, w postaci uczucia osamotnienia i trudności życiowych dziecka pozbawionego troski i opieki ojca, osłabienia energii życiowej, przyspieszenia choroby. Pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c. polega zatem nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, ale obejmuje także przyszłe szkody majątkowe, często nieuchwytne lub trudne do obliczenia, niemniej prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby. Dlatego bardzo często przyjmuje, że pogorszeniem sytuacji życiowej jest śmierć ojca, na którego pomoc materialną dzieci mogły liczyć w najbliższej przyszłości czy śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne.

Nasza Kancelaria odszkodowawcza udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania z OC sprawcy wypadku i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<