Skip to content

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka

Polskie prawo przewiduje możliwość przyznania rekompensaty za śmierć dziadka. W przypadku gdy odpowiedzialnym za wypadek  jest kierujący samochodem lub inny podmiot mający zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej roszczenia uprawnionych osób, w rozpatrywanym stanie wnuków, zaspokaja odpowiedni zakład ubezpieczeń. Wnukom przysługują cztery podstawowe rodzaje roszczeń odszkodowawczych: zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446 § 4 k.c.), stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.), renta alimentacyjna (art. 446 § 2 k.c.) i zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.). Z racji specyfiki relacji łączących wnuki z dziadkiem najczęściej mamy do czynienia jedynie z zadośćuczynieniem.

Kto jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia?

O zadośćuczynienie po śmierci dziadka mogą starać się wszyscy wnukowie niezależnie od wieku, faktu zamieszkania pod jednym dachem czy intensywności kontaktu przed śmiercią. Niemniej spotyka się wiele wyroków sądowych oddalających roszczenie o wypłatę zadośćuczynieni za śmierć dziadka. Warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej Kancelarii Odszkodowawczej jak nasza by złożenie roszczenia poprzedzić odpowiednim przygotowaniem dowodów w sprawie. Tylko właściwe przygotowanie wniosku roszczeniowego pozwoli na spełnienie żądania wypłaty zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowania

Wysokość zadośćuczynienia i pozostałych świadczeń jest zależna od charakteru i siły relacji łączącej zmarłego z uprawnionym, wieku uprawnionych i dziadka w chwili śmierci, wzajemnej zależności życiowej, wpływu utraty dziadka na zdrowie – przed wszystkim psychiczne – uprawnionego oraz szereg różnorakich czynników. Rozpiętość możliwych do pozyskania kwot zadośćuczynienia to od kliku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku wspólnego zamieszkiwania przed śmiercią, bardzo bliskich więzi oraz ich właściwego udowodnienia możliwe jest uzyskanie wysokich kwot w postępowaniu polubownym.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<