Skip to content

Wypadki to według definicji zdarzenia nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć poszkodowanego. Specjalizacją naszego centrum odszkodowań powypadkowych jest pomoc prawna osobom poszkodowanym w zdarzeniach, w których od podmiotu zobowiązanego do naprawy wyrządzonej szkody uzyskujemy należne świadczenia powypadkowe. Naszym Klientom dajemy gwarancję obsługi prawnej według najwyższych standardów, dzięki czemu skutecznie uzyskujemy odszkodowania w kwotach możliwie najwyższych. Ofertę centrum odszkodowań stanowi pomoc prawna osobom poszkodowanych, którzy w następujących zdarzeniach odnieśli szkodę na osobową lub rzeczową:

Odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych

W zdarzeniach drogowych podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnej rekompensaty jest co do zasady ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku. Obsługujemy sprawy osób, które w wypadkach komunikacyjnych zostały poszkodowane jako piesi, rowerzyści, pasażerowie oraz kierowcy pojazdów mechanicznych. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu przed ubezpieczycielem oraz jeżeli jest taka konieczność również w postępowaniu sądowym przeciwko ubezpieczycielowi. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienie dla poszkodowanym, w tragicznych zdarzeniach reprezentujemy rodziny ofiar uprawnionych do uzyskania odszkodowania w pełni rekompensując ich pogorszoną sytuację życiową.

Odszkodowania za wypadki w pracy

Nieszczęśliwe wypadki w pracy, jeżeli powstały wskutek zaniedbania pracodawcy dają możliwość pracownikowi na uzyskanie stosownej rekompensaty za doznany uszczerbek na zdrowiu. Nasze centrum odszkodowań powypadkowych reprezentuje Klientów w dochodzeniu odszkodowania za poniesiony ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz utracony dochód. Kompleksowo załatwiamy wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela oraz prowadzimy profesjonalne negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym zobowiązanym do naprawienia szkody.

Centrum odszkodowań uzyskuje zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie, utracony dochód, jeżeli sytuacja życiowa poszkodowanego po wypadku uległa znacznemu pogorszeniu również wnosimy o uzyskanie renty.

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

W zdarzeniach, które mają związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wszystkie osoby poszkodowane mają prawo starać się o uzyskanie odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub poniesioną szkodę rzeczową. Obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa OC rolnika chroni go przed finansowymi konsekwencjami za szkody, które powstały w wypadkach w gospodarstwie rolnym, w wypadkach przy żniwach i pracach rolniczych, czy zdarzeniach z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych. Podobnie jak w pozostałych zdarzeniach, w których podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowań jest ubezpieczyciel OC, poszkodowani otrzymują rekompensatę za poniesioną krzywdę osobową, w zdarzeniach tragicznych natomiast roszczenia odszkodowawcze uzyskuje najbliższa rodzina poszkodowanego.

Odszkodowania za błędy medyczne

Błędy medyczne to inaczej nienależyte działania lub zaniechanie podmiotu leczniczego, którego skutkiem jest powstanie u poszkodowanego szkody osobowej (uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia, śmierć). Poszkodowani pacjenci w procesie dochodzenia należnych świadczeń odszkodowawczych muszą wykazać, iż między winą podmiotu leczniczego oraz powstałą szkodą występuje związek przyczynowo skutkowy, który jest przesłanką do odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie z przepisami prawa podmiot zobowiązany do naprawy poniesionej szkody rekompensuje poszkodowanym poniesioną krzywdę w formie zadośćuczynienia, zwrotu wszelkich kosztów leczenia lub renty. Dla zobrazowania zdarzeń medycznych, w których reprezentujemy naszych klientów zajmujemy się sprawami z zakresu:

  • pomylenie zakresu zabiegu,
  • niewłaściwej opieki medycznej,
  • niezdiagnozowania nowotworu,
  • niezdiagnozowania złamania,
  • odmowy udzielenia świadczenia medycznego,
  • szkody przy porodzie,
  • zakażenia szpitalnego,
  • pozostawienia materiałów chirurgicznych,
  • niewłaściwego podania leku.